Page 1
Standart

Galiçya’daki Kahramanlarımız

“Berlin 30 Temmuz

Alman Orduları Başkomutanlığı, Osmanlı birliklerinin Galiçya Muharebelerine katkıları hakkında şu bildiriyi yayınlamışlardır: Osmanlı tümenleri vatanlarından uzakta, müttefiklerinin yanında bir seneden fazla bir zamandan beri teyakkuz içinde ve gözleri Rus hatlarında olduğu halde düşmanı beklemekteydiler. Bu bir sene içinde Ruslar arzu ettikleri gayeye ulaşmak, Lümberg’i ele geçirmek için şiddetli saldırılar ile Türk Cephesi’ni sarsmak üzere çok sayıda başarısız girişimlerde bulundular. Resmi bildirilerde dile getirilen Berzezani ve Narayofka isimleri Osmanlı ordularının şan ve şerefini bütün dünyaya ilan etmiştir. O kadar düşman kanı içmiş olan bu iki mevkiin isimleri başkomutanlığın son haftalar içerisinde yayınladığı bildirilerde çoğu kez yer almıştır…”

Etiketler: , , ,
Standart

Almanya’da Türk Öğrenciler

“Berlin, 14 Temmuz, A.

Çeşitli meslek öğrenecek olan Osmanlı gençlerinin yerleştirilmesi tamamlanmıştır. Bu gençleri çeşitli kuruluşlara yerleştirmek görevini yürüten Türk-Alman Derneği, Müfettiş Arif Cemil Beyin yardımlarıyla Almanya’da ziraat eğitimi alacak 500 Osmanlı öğrencisinin getirilmesi için ön hazırlıklarda bulunmaktadırlar.

İlk gelen 500 çıraktan 300’ü çeşitli mesleklere ve 200’ü de madenlere yerleştirilmiştir. 300 genç sanayi ve ticaret odaları tarafında yerleştirildikleri kuruluşlarda terzilik, kunduracılık, marangozluk, demircilik ve boyacılık öğreneceklerdir. 4 sene uygulamalı eğitimden sonra sınava tabi tutulacaklar ve mesleklerinde usta olduklarına dair bir diploma alarak memleketlerine döneceklerdir…”

Etiketler: , , , , , , , , ,
Standart

Galiçya’daki Kahramanlarımızı Nasıl Takdir Ediyorlar

“Alman Güney Ordusu Kumandanı Ünlü General Kont Butmar’ın Galiçya’daki Birliklerimize Başarılarını Takdir İçin Yayınladığı Bildirisi

Galiçya Cephesi’ndeki Osmanlı birliklerinin kahramanlığını derin minnet ve şükran duygularıyla belirten Alman Güney Ordusu Komutanı General Kont Butmar

Osmanlı askerleri! Türk milletinin, Türk Ordusu’nun çok eskilere giden ve övünç dolu tarihinin zengin yapraklarından günümüze yansıyan şan ve şöhret destanlarını; bu Türk askerinin sarsılmaz cesaretiyle, savaş yetenek ve becerisini, Türk’ün dostuna sadık, düşmanına amansız kahraman özelliğini bu kez de pek parlak biçimde pekiştirdiniz. Katıldığınız bu büyük destansı kanlı savaşlarda ateşle, ölümle karşı karşıya kalarak sayıca üstün düşmanın bütün saldırılarını püskürttünüz…

Orduma nasip olan bu savaş içerisindeki yaşadıklarımızın pekiştirip kuvvetlendirdiği dostluk ve bağlılık yüzyıllar boyunca devam edip dursun. Komutam altındaki cesur, kahraman ve sadık Osmanlı askerlerinin ve bağlı oldukları devletin bundan böyle hep başarılar ve şanlar içinde olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz eylerim.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Tuna’yı geçen Romenler imha edildi.

Bir haftada Romanya’ya şimalden, cenuptan iki mühim darbe.

Rahova’ya taarruz sergüzeşt-i cüretkârânesinin akıbeti; Tuna’ya geçen 15.000 Romanya askeri Alman ve Bulgar kıtaatı tarafından perişan ve imha edilmiştir.

Üst harita alt yazısı: Romanya’ya bir haftada iki mühim darbe!

Romanya’ya 30 Eylül de Hermanştad kurbünde General Falkenhayn tarafından indirilerek birinci Romanya Ordusu’na mensup üç fırkanın yani 60,000 kişinin mahvını intac eden ilk darbe beş gün sonra da cenupta Tuna Nehrini Rohova’dan mürur eden 15.000 Romanyalının keza imha ve itlafına müncer olan ikinci darbenin indirildiği yerleri ve bu darbeleri indiren kuvvetleri gösterir harita ile temsili resim.

Alt harita yazısı: Onbeş bin Romanyalının mahv olduğu saha.

Romanyalıların on beş veya on altı taburla bu defa Tuna nehrini mürur ettikleri Rahova kasabası ile Nehri mürurdan sonra Romanyalıların ne kadar ilerlediklerini ve badehu Alman ve Bulgar kıtaatı tarafından ne suretle ihata olunarak mahvedildiklerini ale’t-tafsil  irae eder harita.

Etiketler: , , , , , ,
Standart

KÛTÜ’L-AMARE MUZAFFERİYETİ – TEVÂLİİ TAKDİRAT

Almanya İmparatoru’nun Tebrik Telgrafnamesi-Cevabname-i Hümayun

Zât-ı şevketsimât Cenab-ı Tâcidâri’ye Almanya İmparatoru tarafından keşide olunan telgrafnamenin sureti mütercemesidir:

“Kûtü’l-Amare’nin, her türlü imdat teşebbüslerine göğüs geren ve el-yevm sebât-ı metinanesinin mükafatını iktitâf eden cesur muhâcimlerine teslim-i silah ettiği haber-i meserret averine şimdi muttali oldum. Bu şanlı muvaffakiyetten dolayı Zat-ı Şahaneleri’ne en samimi tebrikât-ı kalbiyemi iblağ eylerim. Bundan böyle Kûtü’l-Amare namı Gelibolu ismiyle müteradifen Türk-Alman uhuvvet-i askeriyesi tarihinin timsalini teşkil edecektir. Zât-ı Hümayûnları, birkaç gün evvel tabutu etrafında ordularımızım teesüryâb olduğu Zâtı benimle birlikte hüzünle der-hatır buyuracaklar ve ordularımız Müşârünileyhin yâd-ı nâmıyla yek diğerine karşı daha kavi bir merbutiyet hissedeceklerdir.” 

 

Etiketler: , , ,