Page 1
Standart

Mustafa Kemal Paşa

“Mustafa Kemal Paşa

Geçenlerde Harbiye Nezareti(Savunma Bakanlığı) emrine verilmiş olduğunu yazdığımız Mustafa Kemal Paşa önceki gün şehrimize gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa I.Dünya Savaşı’nda “Anafartalar Kahramanı” unvanını hakkıyla kazanmıştır. Aslında Mustafa Kemal Paşa olmasaydı, 1915 senesinde Çanakkale’ye hücum eden Fransız ve İngiliz kuvvetleri İstanbul surlarına kadar gelecek ve daha o vakit I.Dünya Savaşı’nın neticesi pek acıklı bir surette Türkiye’nin aleyhine belirecekti. Mustafa Kemal Paşa vatanımızın en tehlikeli zamanlarında çok önemli hizmetler etmiş bir kahramandır. Bu hizmetleri arasında 31 Mart Vak’ası’nda İstanbul’a gelen Hareket Ordusu içinde Mustafa Kemal Beyin de bir Kurmay  Yüzbaşı rütbesiyle bulunmasını sayabiliriz…”

Etiketler: , ,
Standart

Yenigün’ün Yarışması 16

Ordu Komutanlarımızdan Mustafa Kemal Paşa

“Ordu komutanlarımızdan Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Paşa.

Mustafa Kemal Paşa bu savaşta büyük yararlılıklar gösteren kahraman bir komutalarımızdandır. Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı başarıyla mücadele veren bir avuç kahraman arasında öne çıkan Mustafa Kemal Bey, I. Dünya Savaşı’ndan önce Sofya’da askeri ataşeydi. I. Dünya Savaşı’na katılmamız üzerine orduya dahil olmuş ve Çanakkale’deki tümenlerimizden birinin kumandanlığını yapmıştır. 25 Nisan 1915’de İngilizler Arıburnu’na çıktıkları ve Kocaçimen Tepesine doğru ilerledikleri zaman karşılarında Mustafa Kemal Beyin kahraman tümenini bulmuşlardı. Tümen kanlı bir muharebeden sonra düşmanı sahile atmış, İstanbul yolunu kapamıştı. Mustafa Kemal Bey, kahraman birlikleriyle bu cephede Temmuz’a kadar bütün düşman hücumlarını durdurmuş, 5-6 Ağustos’ta ansızın Anafartalar’a çıkan İngiliz birliklerini de usta ve kararlı idaresiyle mağlup etmiştir. Çanakkale’den sonra terfi ederek Tuğgeneral olan Mustafa Kemal Paşa Ruslara karşı çıkarılan ve sağ kanattaki ordunun komutasını üstlenmiştir. Mustafa Kemal Paşa halen Filistin Cephesi’ndeki ordularımızdan birinin komutanıdır.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

İkinci Çanakkale: Filistin Cephesi

“Filistin Cephesi’nde Kahramanlıklar

Övünçlerimizi Yazmak Milli Bir Görevdir

Gazze Meydan Muharebeleri

Meşhur Alaylarımız

Düşmanın Amaçları

Birinci Şerîa Zaferi

Evet, orada, kutsal toprakların sıcak vadilerinde ikinci bir Çanakkale yükseliyor! Nasıl birinci Çanakkale, hilafet ve saltanatın merkezini düşmanlara çiğnetmemiş ise ikinci Çanakkale de Suriye’nin merkezini koruyor. Çanakkale’nin 18 Mart ve Anafartalar zaferleri varsa Filistin’in de Gazze ve Şerî’a galibiyetleri vardır. Çanakkale düşmanın kara, deniz, hava kuvvetlerine karşı yalnız sinesi ve süngüsü ile galip geldiği gibi Filistin’de de aynı kuvvetlerin üstün gücüne karşı Türk’ün sindirilmez coşkusu mukavemet gösteriyor. Çanakkale’nin toprak tabyaları dretnotları mağlup etmişti, Filistin’in kumdan siperleri de zırhlı otomobilleri kumlara gömüyor! Çanakkale de boğazın mavi suları, düşman önünde aşılmaz, yıkılmaz bir kale olmuştu; Filistin’de de Şerî’a nehri hasma, geçilmez bir set oluyor…”

Resim-1: Filistin’de Osmanlı’nın Kahraman direnişini simgeleyen bir tablo.

Resim-2: (Sağ): Filistin’de Grup Kumandanı Mareşal Liman von Sanders

Resim-3: (Sol): 1. Şerîa Zaferini kazanan komutanlarımızdan Süvari Tümeni Komutanı Albay Esad Bey.

Resim-4: (Harita üst): 1. Şerîa Zaferinde İngiliz hücum hattı ile Osmanlı karşı hücum hattını gösterir harita.

Resim-5: (Harita-alt): 1. Şerîa Zaferinde İngiliz hücum hattı ile Osmanlı karşı hücum hattını gösterir harita.

Resim-6: Filistin’de Osmanlı karşısında çaresiz kalan İngiliz Ordu Komutanı General Allenby

Etiketler: , , , ,
Standart

Bütün Gelibolu Şibh-İ Ceziresi Düşmandan Tathir Edildi

Anafartalar’la, Arıburnu’ndan def edildikten sonra efrad-ı şecaat nihadımızın savlet-i Dilirânesi düşmanı tutunmakta olduğu son kısımdan da tard eyledi.

Çanakkale evvelce İngiliz ve Fransızların en ziyade muvaffakiyet istihsal edebileceklerini ümit ettikleri bir sahne-i harb idi. Çanakkale teşebbüsüne atıldıkları vakit düşmanlarımız bu sahne-i harpte, harb-i umumi için yeni ve kati sahneler açabileceklerini ümit etmişlerdi. Osmanlı Ordusu’nun dünkü zafer-i katiyesi ise bu sahnede kati bir safha açmak ümitlerini tamamıyla akim bıraktığı gibi evvelce İngiliz – Fransızlar tarafından ümit edilen şeklin büsbütün hilafında bir vaziyet vücuda getirmiştir. Çanakkale küşad edildiği takdirde Rusya düçar olduğu hezimetleri tamir edebileceği ve İngiltere ise tehdit edilen Mısır yolunu taht-ı temine alabileceğin, Fransa ise bu suretle Anadolu’da beslediği ümitlerin tahakkuk edeceği hayâlâtına kapılmışlardı. Şimdiye kadar düşmanın bütün teşebbüsâtı kahraman Osmanlı Ordusu’nun celadet ve mukavemet-i harikuladesi karşısında boşa çıkmıştı son azm-i delirane ise İngiliz ve Fransızları buradan büsbütün def olup gitmeye mecbur etti, bu büyük zafer cihan tarih-i harbinin en bülend bir sahife-i şân-âverini teşkil edecektir.

Harita alt yazısı: Gelibolu’nun umumi haritasıyla düşmanın son defa tard olunduğu “Seddülbahir”

Resim alt yazısı: Harb-i Umumi’nin en cehennemi sahnesi olan Gelibolu’da emsalsiz müdafaasıyla kıymet-i askeriyesini cihana tasdik ettiren ordumuzun savlet-i dilirâne sine ait bir timsal

Etiketler: , , ,
Standart

Çanakkale’de İngilizlerin Suret-i Firarı

Çanakkale 12 Kanunievvel (M. A.) Muhabirimizden Anafarta ve Arıburnu’ndan def’edilen düşmanın her çeşit enkazı üstünde dolaşıyoruz. Düşmanın firarı o kadar seri ve telaşlı olmuş ki zabitlerinin yemek sofrasında çatal, kaşıkları tabak içinde yemeğe batırılmış bir halde görülüyor. Ganaim henüz sayılamamıştır.  Düşman siperleri pek mülevves tauffun içinde olduğundan gezmesi müşkül oluyor. Bizim siperlerin tahareti düşman siperlerine kâbil –i kıyas değildir. Deniz dalgaları her gün sahile acele çekilen düşmandan bir parça enkaz sandıkları üzeri hayvan lâşeleri birçok şâyikaları getiriyor. Size ordumuzdaki aşk-ı vazife insaniyet ve hamaset numunelerinden şu vak’ayı zikrederken memleketime ve bu ırka merbutiyetimdeki tefahurdan gözlerim yaşarıyor. 7 Kanunievvel’de ateşlerimizle Kayaltepe karşısında denize düşürülen düşman tayyaresinin tayyarecilerini boğulmaktan kurtarmak için Yirmi altıncı Alay’ın On birinci Bölüğünden Kaşif Efendi bin Mehmed Akif ile yine bu alayın Sekizinci Bölüğünden Ruhi Efendi bin Ali Rıza namında iki kahraman derhal soyunurlar ve dalgalı denizin bütün şiddetle püskürmesine bakmayarak kendilerini denize atıyorlar nefes nefese dalgalarla uğraşarak hayli açıkta bulunan tayyare enkazının bulunduğu mahalle gidiyorlar. Tayyarenin rasıdı ile pilotunu baygın bir halde ölümle pençeleşirken her ikisini yorgun göğüslerine sararak yine bu kadar mesafeyi yüzerek sahile getiriyorlar. Bugün bu esirlerden biri çadırlarımızda izzet ve ikram görüyor. Muharebe meydanları Türk askerlerinin gösterdiği binlerce kahramanlık ulv-i cenâb-ı âsârından çoğu her nasılsa edebiyatımızda, sanayi-i nefisemizde ma’kes buldu. Bari şair ve ressamlarımız bu vaka-i delîrâneyi olsun tespit etselerdi. Celâdet ve insaniyette dârü’l-imtihanî olan şu melhame-i kübrada Türklerin düşmanlarından pek bâlâterin bir mevki-i refi ihraz ettikleri şu vaka ile de sübut bulmaz mı?

Etiketler: , , , ,
Standart

Çanakkale’de Şanlı Muvaffakiyetler

Çanakkale 7 Kanuni evvel (M. A.) [muhabir-i mahsusamızdan]

Dünden beri muharebe bütün mıntıkada şiddetle devam ediyor. Anafarta ve Arıburnu’nda kıtatımızın taarruzlarına mukabil Seddülbahir’de düşman tarafından yapılan taarruz telefât-ı külliye verdirilerek tard olundu. Anafarta ve Arıburnu’nda düşmanın mühim nokta-i istinadları zabt olunmuştur. Şimdi topçu atışlarımızın düşmana pek çok telefat verdirdiği anlaşılıyor. Aylardan beri böyle bir hücuma sabırsızlıkla intizar eden şeci’ askerlerimizin düşman siperlerine atılırken gösterdikleri şevk ve meserret ve fedakarlıktaki rekabet cidden tasvir olunamaz bir hal kesb etmiştir. Allah muinimiz olsun. Yakında inşallah Anafarta ve Arıburnu’nda düşman cesetlerinden başka bir şey kalmaz.

Çanakkale Cephesi’nde çarpışan Alman pilot Hauptmann Boelcke (Buddecke)

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

İtilaf Devletlerinin Seddülbahir, Ertuğrul Koyu’na çıkarma yaptıktan sonraki görünümü.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Etiketler: , , ,