Page 1
Standart

İmparator Wilhelm’in Çanakkale Seyahatleri

Yavuz’un Çanakkale’ye gelişi

İmparator hazretleri Çanakkale’ye ayak basmasının ardından tabya personeli ile görüşürken (1. İmparator Hazretleri 2. Enver Paşa 3. Ozdom (Usedom) Paşa)

İmparator hazretleri Arıburnu’nda kendilerine verilen açıklamayı dinlerken

İmparator hazretlerinin otomobilleri Seddülbahir’den hareket ederken

(1. İmparator hazretleri 2. Enver Paşa hazretleri)

Alman İmparatoru Wilhelm’in Çanakkale savaş alanlarına yaptıkları ziyaret ülkemizde gerçekleştirdikleri gezinin en önemli bölümü oluşturması pek doğaldır. Çünkü nasıl ki Alman milleti bugün savaşta beceri ve yeteneği ile dünyanın en önde gelen bir milleti ise, Osmanlılar da  Çanakkale’de gösterdikleri dik duruş ve kahramanlıkla dünya tarihinde benzerine rastlanamayan bir kahramanlığın sahibidir. Bundan dolayı değerlerine sahip çıkmanın bedelinin kanla ödendiği bu sahneyi İmparatorun ziyaretinin ne kadar öneme ve ayrıcalığa sahip olduğunu tasdik etmekte kimse tereddüt etmez.

İstanbul’dan Hareket:

İstanbul’dan Salı günü akşamı yani Çarşamba gecesi hareket edildi. İmparator hazretleri o akşam saat 10 sularında Çırağan Sarayı’nın iskelesine inmişler daha sonra istimbotla Yavuz’a binmişler ve orada Harbiye Nazırı(Savunma Bakanı) Enver Paşa tarafından karşılanmışlardır…”

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Çanakkale Guzât ve Şühedâsına

Arıburnu’nda  Kanlıtepe Sahne-i Harbini Ziyaret Ettiğim Esnadaki Duygularım

“…Sizin tercüman-ı celadetiniz olup a’daya tevcih-i hitap ederek kanlı dillerini âfaka gürleye gürleye gösteren toplarınızın “döneceksiniz!” diyen kasemleri dün şu sevahilimize çökmüş siyah bulutları aks etmiş muğber gölgeleri dağıttı. O şarapneller ebhara saçılmış birer iklil-i zafer oldu. İşte bugün o sular bir vatanperver kalbi kadar pak ve münezzehtir. Evlatları üzerine eğilmiş müşfik valideler gibi memleketimizin toprağını kucaklayarak harp eden sizler beden-i millet olan vatanın düşmandan tadhiri ile imanın pek yüksek mertebesini kazanmış olduğunuzu ispat ettiniz. Mesut ve müebbet uyuyunuz…”

Ayân Reis Vekil-i evveli, Şerif Ali Haydar Beyzade Şerif Muhyiddin (Targan).

Etiketler: , , ,
Standart

Bütün Gelibolu Şibh-İ Ceziresi Düşmandan Tathir Edildi

Anafartalar’la, Arıburnu’ndan def edildikten sonra efrad-ı şecaat nihadımızın savlet-i Dilirânesi düşmanı tutunmakta olduğu son kısımdan da tard eyledi.

Çanakkale evvelce İngiliz ve Fransızların en ziyade muvaffakiyet istihsal edebileceklerini ümit ettikleri bir sahne-i harb idi. Çanakkale teşebbüsüne atıldıkları vakit düşmanlarımız bu sahne-i harpte, harb-i umumi için yeni ve kati sahneler açabileceklerini ümit etmişlerdi. Osmanlı Ordusu’nun dünkü zafer-i katiyesi ise bu sahnede kati bir safha açmak ümitlerini tamamıyla akim bıraktığı gibi evvelce İngiliz – Fransızlar tarafından ümit edilen şeklin büsbütün hilafında bir vaziyet vücuda getirmiştir. Çanakkale küşad edildiği takdirde Rusya düçar olduğu hezimetleri tamir edebileceği ve İngiltere ise tehdit edilen Mısır yolunu taht-ı temine alabileceğin, Fransa ise bu suretle Anadolu’da beslediği ümitlerin tahakkuk edeceği hayâlâtına kapılmışlardı. Şimdiye kadar düşmanın bütün teşebbüsâtı kahraman Osmanlı Ordusu’nun celadet ve mukavemet-i harikuladesi karşısında boşa çıkmıştı son azm-i delirane ise İngiliz ve Fransızları buradan büsbütün def olup gitmeye mecbur etti, bu büyük zafer cihan tarih-i harbinin en bülend bir sahife-i şân-âverini teşkil edecektir.

Harita alt yazısı: Gelibolu’nun umumi haritasıyla düşmanın son defa tard olunduğu “Seddülbahir”

Resim alt yazısı: Harb-i Umumi’nin en cehennemi sahnesi olan Gelibolu’da emsalsiz müdafaasıyla kıymet-i askeriyesini cihana tasdik ettiren ordumuzun savlet-i dilirâne sine ait bir timsal

Etiketler: , , ,
Standart

Çanakkale’de İngilizlerin Suret-i Firarı

Çanakkale 12 Kanunievvel (M. A.) Muhabirimizden Anafarta ve Arıburnu’ndan def’edilen düşmanın her çeşit enkazı üstünde dolaşıyoruz. Düşmanın firarı o kadar seri ve telaşlı olmuş ki zabitlerinin yemek sofrasında çatal, kaşıkları tabak içinde yemeğe batırılmış bir halde görülüyor. Ganaim henüz sayılamamıştır.  Düşman siperleri pek mülevves tauffun içinde olduğundan gezmesi müşkül oluyor. Bizim siperlerin tahareti düşman siperlerine kâbil –i kıyas değildir. Deniz dalgaları her gün sahile acele çekilen düşmandan bir parça enkaz sandıkları üzeri hayvan lâşeleri birçok şâyikaları getiriyor. Size ordumuzdaki aşk-ı vazife insaniyet ve hamaset numunelerinden şu vak’ayı zikrederken memleketime ve bu ırka merbutiyetimdeki tefahurdan gözlerim yaşarıyor. 7 Kanunievvel’de ateşlerimizle Kayaltepe karşısında denize düşürülen düşman tayyaresinin tayyarecilerini boğulmaktan kurtarmak için Yirmi altıncı Alay’ın On birinci Bölüğünden Kaşif Efendi bin Mehmed Akif ile yine bu alayın Sekizinci Bölüğünden Ruhi Efendi bin Ali Rıza namında iki kahraman derhal soyunurlar ve dalgalı denizin bütün şiddetle püskürmesine bakmayarak kendilerini denize atıyorlar nefes nefese dalgalarla uğraşarak hayli açıkta bulunan tayyare enkazının bulunduğu mahalle gidiyorlar. Tayyarenin rasıdı ile pilotunu baygın bir halde ölümle pençeleşirken her ikisini yorgun göğüslerine sararak yine bu kadar mesafeyi yüzerek sahile getiriyorlar. Bugün bu esirlerden biri çadırlarımızda izzet ve ikram görüyor. Muharebe meydanları Türk askerlerinin gösterdiği binlerce kahramanlık ulv-i cenâb-ı âsârından çoğu her nasılsa edebiyatımızda, sanayi-i nefisemizde ma’kes buldu. Bari şair ve ressamlarımız bu vaka-i delîrâneyi olsun tespit etselerdi. Celâdet ve insaniyette dârü’l-imtihanî olan şu melhame-i kübrada Türklerin düşmanlarından pek bâlâterin bir mevki-i refi ihraz ettikleri şu vaka ile de sübut bulmaz mı?

Etiketler: , , , ,
Standart

Çanakkale’de Şanlı Muvaffakiyetler

Çanakkale 7 Kanuni evvel (M. A.) [muhabir-i mahsusamızdan]

Dünden beri muharebe bütün mıntıkada şiddetle devam ediyor. Anafarta ve Arıburnu’nda kıtatımızın taarruzlarına mukabil Seddülbahir’de düşman tarafından yapılan taarruz telefât-ı külliye verdirilerek tard olundu. Anafarta ve Arıburnu’nda düşmanın mühim nokta-i istinadları zabt olunmuştur. Şimdi topçu atışlarımızın düşmana pek çok telefat verdirdiği anlaşılıyor. Aylardan beri böyle bir hücuma sabırsızlıkla intizar eden şeci’ askerlerimizin düşman siperlerine atılırken gösterdikleri şevk ve meserret ve fedakarlıktaki rekabet cidden tasvir olunamaz bir hal kesb etmiştir. Allah muinimiz olsun. Yakında inşallah Anafarta ve Arıburnu’nda düşman cesetlerinden başka bir şey kalmaz.

Çanakkale Cephesi’nde çarpışan Alman pilot Hauptmann Boelcke (Buddecke)

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

İtilaf Devletlerinin Seddülbahir, Ertuğrul Koyu’na çıkarma yaptıktan sonraki görünümü.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Etiketler: , , ,