Page 1
Standart

Suriye’nin Bölüştürülmesini Protesto

“Berlin-2(MA): Havran Vekili Şekip Arslan Bey bütün düşman ülkelere gönderdiği bir telgraf yazısında; Fransa ile İngiltere arasında yapılmış olan anlaşma uyarınca, Suriye’nin İngiltere ile Fransa arasında paylaşılmasını protesto ederek diyor ki: Bu hal İtilaf Devletlerinin istila savaşı yaptıklarını ispat etmektedir. Suriye Osmanlı’dır ve Osmanlı kalacaktır. Wilson, Lloyd George ve diğer devlet adamları tarafından defalarca dile getirilen ilkelere göre; hiçbir devletin etkisi olmadan sırf halkın oylarına müracaat edilmesini öneriyorum. Suriyelilerin gerçek isteklerinin tersine alınacak herhangi bir karar kesin olarak gelecekte yeni savaşlara yol açacaktır.”

Etiketler: , , , ,
Standart

Sabık Çar Nasıl Kurşuna Dizildi!

Berlin 25 Temmuz(L): Eski Çar’ın öldürülmesi hakkında “Helsingfors”dan “Bermünih” Gazetesi’ne aşağıdaki bilgi veriliyor:

Çar’ın Ekaterinburg şehri üzerine yürüyen Çekoslovak yağmacılarına teslimi amacıyla bir heyetin oluşturulduğu haberi alınmıştı. Bolşevikler, Çarı bekçilerinin elinde serbest bırakmışlarsa da bekçiler onu hiçbir suretle ihtilalcilere teslim etmemek emrini almışlardı. Çekoslovaklar şehre karşı faydasız hücumlarına başladıkları zaman Çarı hemen şehrin yirmi dakika uzağındaki bir çiftliğe götürdüler. Daha yolda kendisini öldürmek istemişlerse de buna engel olunmuştu… Sovyet Hükümet Başkanı idam kararını Çar’a okudu. Çar bu kararı soğukkanlılıkla karşıladı. Yalnız Çariçe’yi son bir defa görmek için izin verilmesini istedi.  Bu isteği reddedildi. Birkaç gün sonra idamı infaz edildi.”

Etiketler: , ,
Standart

Boğazlar Hakkında Bir Belge

“Berlin, 6 Nisan (MA): Norddeutsche Allegemene Zeitiung Gazetesi Gorki’nin “Novayaşin”  adındaki gazetesinin 14 Şubat tarihli nüshasında kaydedilmiş ve savaştan önceki tarihe ait bir belgeyi yayınlamaktadır. Bu belge savaşın kimin tarafından istenildiği ve bir plan dahilinde hazırlandığı hakkında çok büyük öneme sahiptir. Bu konuda “Novayaşin” Gazetesi diyor ki; “21 Şubat 1914 tarihinde yani savaşın başlangıcından beş ay önce Petresburg’ta gizli bir toplantı yapılarak İstanbul’un ve boğazların zaptı için bir plan hazırlandığı gibi, bu planın I.Dünya Savaşı’nda  Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve diğer devletlere bu konuda düşen görevler belirlenmiş ve uygulanması istenmiştir…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Berlin-İstanbul Hava Yolu

-1800 kilometrelik Bir Hava Hattı-

Berlin’den İstanbul’a kadar dört müttefik ülkeyi birbirine bağlayacak bir hava koridorunun güzergâhı ve bunun demiryolu hattına göre ne kadar kısa olduğunu gösteren harita.

(Berlin ile İstanbul arasındaki hava ulaşım hattını işletmek için Berlin’de otuz milyon mark sermayeli bir şirket kurulmuştur…)

Hava yollarının kara yoluna göre daha kısa ve daha az maliyetli olduğu herkesin malumudur. Haritamızda görüldüğü gibi Berlin ile İstanbul arasındaki direkt hava ulaşım hattı 1.800 km.dir. Bu hat mevcut dolambaçlı demir yollarına göre daha kısadır. 150-200 kilometrelik hızlarıyla Zeplinlerin seksen-doksan kilometre süratle hareket eden demiryolları trenlerine nispetle daha hızlı oldukları aşikârdır. Bu sürat meselesine hava yollarının kara yollarına nispetle kurulumunun daha kolay olması gibi faydaları da eklenebilir. Gerçekte 30 milyon mark sermaye ile oluşturulan şirketin Berlin-İstanbul hattında ulaşımı uçakla mı yoksa zeplinle mi yapacağı haber verilmiyorsa da bu durum teknik bir meseledir…”

Etiketler: , , ,
Standart

Cemal Paşa’nın Almanya Seyahati

Muhterem Bahriye Nazırı’mız(Donanma Bakanımız) Cemal Paşa Almanya İmparatoru daveti üzerine Almanya’da bir seyahat yapmış ve dönüşte Avusturya-Macaristan’da da bir süre kaldıktan sonra şehrimize gelmişlerdir. Berlin, Viyana ve Budapeşte gazeteleri bu seyahate dair ayrıntılı bilgiler vermekte ve Cemal Paşa’nın kişiliği ve Suriye’de yaptığı hizmetler hakkında takdir dolu  makaleler yayınlamaktadırlar…

Cemal Paşa bu gezisinde Filandır sahilindeki istihkâmları ve Batı Cephesi’ni ziyaret etmiş ve imparator tarafından genel karargahta kabul olunmuştur. İmparator Cemal Paşa’yı yemeğe davet ettiği gibi kendisine Almanya’nın en büyük harp nişanı olan Borlemerit Nişanı’nı da vermiştir…“

 

Etiketler: , , , , , , , , , ,
Standart

Osmanlı Basın Heyetinin Seyahati

“Berlin, 29 (MA).

Osmanlı Basın Heyeti şu anda Alman Ordusu’nun Batı Cephesi’nde bulunuyor. Alman gazetelerinden birinin savaş muhabiri Şoyerman heyetimizin cepheyi ziyareti hakkında şu ayrıntıları veriyor:

Osmanlı Basının temsilcileri Alman Ordusu’nun Batı Cephesini ziyaret giderken Alman Harp Basın Karargahı’na uğramış ve bu ziyaret esnasında Alman savaş haberlerinin nasıl yapıldığı hakkında samimi bir sohbet gerçekleşmiştir. Bu sohbetten sonra Osmanlı Gazetecileri Gazetdesarden’in yayın ve dizgi grubunu ve ekibini ziyaret etmişlerdir. Osmanlı Heyeti harp cephesini gezerken planda olmadığı halde etrafında şiddetli çarpışmaların gerçekleştiği bir yerde cephenin ileri mevkilerine ve Fransız Cephesi’nin pek yakınına dek götürülmüşlerdir.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Almanya’da Türk Öğrenciler

“Berlin, 14 Temmuz, A.

Çeşitli meslek öğrenecek olan Osmanlı gençlerinin yerleştirilmesi tamamlanmıştır. Bu gençleri çeşitli kuruluşlara yerleştirmek görevini yürüten Türk-Alman Derneği, Müfettiş Arif Cemil Beyin yardımlarıyla Almanya’da ziraat eğitimi alacak 500 Osmanlı öğrencisinin getirilmesi için ön hazırlıklarda bulunmaktadırlar.

İlk gelen 500 çıraktan 300’ü çeşitli mesleklere ve 200’ü de madenlere yerleştirilmiştir. 300 genç sanayi ve ticaret odaları tarafında yerleştirildikleri kuruluşlarda terzilik, kunduracılık, marangozluk, demircilik ve boyacılık öğreneceklerdir. 4 sene uygulamalı eğitimden sonra sınava tabi tutulacaklar ve mesleklerinde usta olduklarına dair bir diploma alarak memleketlerine döneceklerdir…”

Etiketler: , , , , , , , , ,
Standart

Bingazi’yi Bombardıman

“Berlin, 22 (MA).

(Resmi) Mayıs’ın 30. günü bir Alman denizaltısı Kuzey Afrika sahilindeki Bingazi Müstahkem Mevziini bombardımana tutmuş ve kırk pare atış yapmıştır. Bombardımanda en fazla liman binalarıyla telsiz-telgraf istasyonu tam isabetle vurularak ateş altına alınmıştır. Bombardımandan sonra uzun süre geçtiği halde Bingazi şehrinde yangınların devam ettiği gözlemlenmiştir.”

Etiketler: , ,
Standart

Buhara Türklerinin Sesi

“Berlin, 13(MA)

Taşkent İktisat Derneği, Çarlık yönetiminin baskıcı idaresinin Hive ve Buhara’da dahi yürürlülükten kaldırılması için Dışişleri Bakanı Milikof’a aşağıdaki telgrafı çekmiştir:

“Büyük Rusya İmparatorluğu vatandaşlarının özgür ve bağımsız olmalarını tebrik etmekle beraber, aynı yüksek hürriyet, adalet ve eşitlik prensiplerini mağdur Buhara ve Hive halkları için de geçerli olup olmayacağını Dışişleri Bakanı sıfatıyla sizden öğrenmek istiyoruz. Büyük ve özgür Rusya’nın himayesinin altında bulunan bu bölgelerde eski baskıcı yönetimin devamı pek tabii bu yeni prensiplerle bağdaştırılamaz.”

Etiketler: , , , , , ,