Page 1
Standart

Irak’ın Galip ve Mağlup Kumandanları

Kûtü’l-Amare’den Sonra Sıra Felahiye’dekilere Geldi!

(Resim Sağ): Beş aydır, mevsimin ve muhitin her türlü müşkülatına, düşmanın her türlü tecavüzlerine mukavemet gösteren ve bütün kuva-yi imdadiyeyi püskürterek nihayet Kûtü’l- Amare’yi iskata muvaffak olan Irak Ordumuzun Kahraman Kumandan Vekili Halil Paşa

(Resim-Sol): Kûtü’l- Amare mahsuru olup teslim-i silaha mecbur olan General Townsend’in pek yakında gelen İngiliz gazetelerinden alınmış resmi.

Gayri matbu bir resmini derc-i sütun iftihar eylediğimiz  Halil Paşa,  Osmanlı – İtalya Harbi’nde Trablus’ta “ Hums”  kumandanı bulunmaktaydı.  Bunu müteakip Van Jandarma Kumandanlığı’nda bulunmuş ve bilahare İstanbul Merkez Kumandanlığına tayin olunmuştu. Türkiye’nin Harbi Umumiye’ye duhulü üzerine Irak Cephesi’ne giderek Bağdat Valiliğinde ve Basra Vali Vekaleti’nde bulunduktan sonra Irak Başkumandanlık Vekaletine tayin kılınmıştı.   Kûtü’l- Amare’nin istirdadı ile Irak’taki muvaffakiyati yeni ve büyük bir zaferle tetevvüc eden Osmanlı Kumandanı’nın inayet-i hakla pek yakında Irak hıttamızı İngilizlerden tamamen tathir edeceğine itminan-ı kavimiz vardır.

Harita: Kûtü’l-Amare’nin iskatından sonra büyük bir hareketine intizar olunabilecek olan Felahiye mevazııyla Kûtü’l- Amare arasındaki mesafeyi gösteren harita.

Resim- Orta: İngiltere’nin Irak Kumandanlarından olup ahiren Londra’ya gönderdiği raporda mağlubiyetlerini tamamen itiraf etmiş bulunan General Sir Percy (Henry Noel) Lake

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Felahiye Mevzilerimize İngilizlerin Taarruzu Kolaylıkla Def Olunuyor!

Townshend Ordusu’nun mahsur bulunduğu Kûtü’l-Amare’nin sükûtu her gün daha ziyade yaklaşmaktadır. İngilizlerin bu mühim hadiseyi tehir için yaptıkları son teşebbüsler de akim kaldı.

İngilizlerin Kûtü’l-Amare’de mahsur bulunan Townshend ordusuna gönderdikleri kuvva-yı imdadiyenin 4 Nisan’da 5.000 zayiata maruz bıraktırıldığı Beytü İsa mevkiiyle dünkü tebliğimizde düşmanın büyük bir taarruzuyla başlayıp 3000’i mütecaviz zayiatıyla neticelendiği bildirilen 9 Nisan muharebatının cereyan ettiği Felahiye mevazini ve Kûtü’l-Amare havalisini gösteren müfassal harita.

Etiketler: , , ,
Standart

Irak’ta İngilizlerin Yeni Bir Hezimeti

 

Nihayet Heyet-i Seferiyeleri Kumandanı Aylmer’i de Azletmişler.
(resim): İngilizlerin Basra Körfezi’ne çıkardıkları İmam Ali el-Garbî’deki kuvva-yı imdadiyeyi karargahlarına gönderebilmek için malik oldukları Dicle tariki üzerindeki mevkilerden el-Mahalle Sevahili ve Dicle üzerinde nakliyat.
(harita): Son muzafferiyatımızın vücuda geldiği Felahiye mevkii ile İngilizlerin Irak Heyet-i Seferiyesi Kumandanı Aylmer’in –bugün ki haberlere nazaran nihayet azledilmiştir- karargâh-ı umûmisinin bulunduğu İmam Ali el-Garbî arasındaki havaliyi gösteren harita.

Etiketler: , , , ,
Standart

Bir Osmanlı Zâbitinin Son Nefesi

Irak muharebelerinde şehit olan kahraman bir Türk zabitinin şehadeti hakkında Bağdat Valisi ve 6. Ordu Kumandanlığı’ndan âtideki tafsilat verilmiştir:

“27 Mart 332 tarihinde Felâhiye Muharebesi’nde boğazından ağır bir yara alan 9. Alay yaveri olup mezkûr harpte kendi alayından bir bölüğe kumanda eden Dersaadet’li Mülâzım-ı Evvel Muzaffer Efendi hayat-ı sa’yînin son dakikalarında olduğunu görünce kemâl-i  i’tidâl ile son vazifesini îfâya başlamış ve tekellüme muktedir olmadığı cihetle cebinde bulduğu boş bir mektup zarfı üzerine kurşun kalemle evvela  “Kıble ne taraftadır?” diye yazarak sebil-i rahmeti sormuş, göstermişler, hûn-i hamiyet ve fazilete bulanan ak yüzünü, pâk nâsiyesini, ikmâl-i vazife edenlere mahsus güzellikle huzur-i Peygamberî’ye tevcih eylemiş ve kalbindeki nûr-ı şehâdeti lisânen izhâra kudret-yâb olamadığı cihetle kana boyanan o zarfın ortasına celî bir hatla kelime-i şehâdeti yazmış sonra bu büyük asker bölüğüne karşı son sözünü söylemek isteyerek aynı zarfın üç yerine “Bölük intikamımı alsın!” cümlesini kaydetmiş  ve ikisini imzalamış, üçüncüsünü imzalamadan ikmâl-i enfâs eylemiş, yani artık işe yaramayan kalıbını atmış silah arkadaşlarının safları önünde Uçmak Bölüğüne kanat açarak sâye-bahş olmak için yükselmiştir. Bu şehidin ruhunu Fatihalarla selamlayalım ve dâima temennî edelim ki Cenab-ı Hakk rûh-i pür-fütûh-i şühedânın şefaat ve muâvenetine cümleyi mazhar buyursun.

Muzaffer Efendi’nin berat-ı fazileti ve bir Osmanlı Zâbiti’nin numûne-i maneviyâtı olan o kanlı beyaz zarf Askerî Müzesi’ne gönderilmiştir. Osmanlı evlât ve ahfâdı maneviyatına bir sermaye-i cevher ve kıymetdâr bir miras olacaktır.

Etiketler: , , ,
Standart

Kûtü’l-Amare’yi Kurtarmak İçin

İngilizlerin Felahiye Mıntıkasında İcra Ettikleri Teşebbüsat Tamamen Akim Bıraktırılıyor.

Dünkü tebliğ-i resmimiz, Irak Cephesi’ndeki vaziyetimizi izah ederken, Felahiye mıntıkasında mevzilerimize tekarrub için düşmanın icra eylediği teşebbüslerin her defasında akim bıraktırıldığı ve Kûtü’l-Amare’de tebeddül olmadığınıbildiriyordu. Bundan anlaşılıyor ki kahraman ordumuz, İngilizlerin Kûtü’l-Amare’ye gönderdikleri kuva-yi imdadiyeyi yarı yoldan geriye püskürtüyor, Kûtü’l-Amare’deki İngiliz kuva-yi mahsurası ise, ilk haftalar zarfında hattımızı yarıp muhasaradan kurtulmak ümidiyle icra ettiği bî-sût teşebbüsleri terk ederek akıbet-i mukadderini bekliyor. Geçen her haftanın bittabi bu mahsur kuvveti büyük bir bî-tâbiyesevk ettiğine şüphe yoktur. Her gün şimdiden gayri kabil-i tatmim birçok ihtiyaçlar karşısında bulunduğu aşikar olan Townsend kıtaatı, Ordumuzun dest-i azmine teslim olmaya adım adım yaklaşmaktadır.

Harita altyazısı: Kûtü’l-Amare ile Felahiye arasındaki Dicle sevahilini ve Osmanlı hututunu gösteren harita

Resim Altyazısı: Üç aya yakın bir zamandan beri bir rivayete nazaran 16.000’e bâliğ ordusuyla Selman-ı Pakmağlubiyetini müteakip sığındığı Kûtü’l-Amare’de mahsur bulunan ve bütün teşebbüslerine rağmen Osmanlı hatt-ı muhasarasını yarmaya muvaffak olamayan İngiliz Generali Townsend.

Etiketler: , , , , ,
Standart

Bir Türk Kahramanının Şehâdeti

Ebeveyni Dersaadet’te Sultan Selim’de Cemil Bey Sokağı’nda 8 numaralı hanede mukim bulunduğu künye meşruhatinden anlaşılan mülazım-ı evvel Salih Efendi bin Osman hakkında fırka kumandanlığından başkumandanlık vekalet-i celilesine mevrud telgrafname ber-vech-i âtîdir:

“300 tevellüdlü ve 1 Eylül 331 nasblı Salih Efendi Irak’ta Felahiye civarında icra edilen muharebede 8 Kanun-i Sani 331 tarihinde şehit olmuştur. Mûmaileyh 30’u mütecaviz muharebeye iştirak etmiş bütün muharebelerde ibraz-ı şecaat eylemiş ve mükafeten bir harp madalyasıyla kendisine bölük kumandanlığı verilmişti… Son sözü: “Her yerde muzaffer olan kahraman alayımızın şanlı sancağına zafer nişanı istediğimizi kumandanıma arz ediniz” demek olmuş ve üç beş dakika sonra şehit olmuştur.”

Etiketler: , , , ,