Page 1
Standart

Hama’nın Terki

“Düşman Süvarisinin Kuzeye Doğru İlerleyişi

Filistin’de İngiliz taarruzlarının ilk haftalarındaki düşüşüyle bütün Hıristiyan dünyasında derin yankılar uyandıran Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı bekleyen İngiliz askerleri.

Tek tük barış oldu oluyor haberlerine hatta çarpışmaların durduğuna dair dillerde dolaşan rivayetlere rağmen düşmanlarımız bütün cephelerde askeri üstünlüklerini kullanıyorlar. Batı Cephesi’nde kaybettikleri toprakları yeniden ele geçiren düşman Filistin’de İskenderun Körfezi’ne doğru bütün sahili işgal etmek emelinden vazgeçmiyor… Barış istediğimiz şu sıralar haritaya bir göz atılırsa Suriye, Filistin ve Irak’ta kaybettiğimiz geniş bölgeye, kutsal yerlere, verimli, zengin topraklara karşı acı gözyaşları dökmemek sanırız hiçbir Osmanlı’nın elinden gelmez…”

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

İkinci Çanakkale: Filistin Cephesi

“Filistin Cephesi’nde Kahramanlıklar

Övünçlerimizi Yazmak Milli Bir Görevdir

Gazze Meydan Muharebeleri

Meşhur Alaylarımız

Düşmanın Amaçları

Birinci Şerîa Zaferi

Evet, orada, kutsal toprakların sıcak vadilerinde ikinci bir Çanakkale yükseliyor! Nasıl birinci Çanakkale, hilafet ve saltanatın merkezini düşmanlara çiğnetmemiş ise ikinci Çanakkale de Suriye’nin merkezini koruyor. Çanakkale’nin 18 Mart ve Anafartalar zaferleri varsa Filistin’in de Gazze ve Şerî’a galibiyetleri vardır. Çanakkale düşmanın kara, deniz, hava kuvvetlerine karşı yalnız sinesi ve süngüsü ile galip geldiği gibi Filistin’de de aynı kuvvetlerin üstün gücüne karşı Türk’ün sindirilmez coşkusu mukavemet gösteriyor. Çanakkale’nin toprak tabyaları dretnotları mağlup etmişti, Filistin’in kumdan siperleri de zırhlı otomobilleri kumlara gömüyor! Çanakkale de boğazın mavi suları, düşman önünde aşılmaz, yıkılmaz bir kale olmuştu; Filistin’de de Şerî’a nehri hasma, geçilmez bir set oluyor…”

Resim-1: Filistin’de Osmanlı’nın Kahraman direnişini simgeleyen bir tablo.

Resim-2: (Sağ): Filistin’de Grup Kumandanı Mareşal Liman von Sanders

Resim-3: (Sol): 1. Şerîa Zaferini kazanan komutanlarımızdan Süvari Tümeni Komutanı Albay Esad Bey.

Resim-4: (Harita üst): 1. Şerîa Zaferinde İngiliz hücum hattı ile Osmanlı karşı hücum hattını gösterir harita.

Resim-5: (Harita-alt): 1. Şerîa Zaferinde İngiliz hücum hattı ile Osmanlı karşı hücum hattını gösterir harita.

Resim-6: Filistin’de Osmanlı karşısında çaresiz kalan İngiliz Ordu Komutanı General Allenby

Etiketler: , , , ,
Standart

Yahudi Cumhuriyeti

“Şehrimizde yayınlanan ve öteden beri Siyonistlerin düşüncelerini yayma organı olan Fransızca Löror Gazetesi’nde Lusiyen Şoto Efendi’nin yazdığı pek uzun bir yazıyı gözden geçirdik. Şaşırmadık dersek doğru söylemiş olmayız. Yazarı haydi sadece bir aldanmakla itham edelim. Bakınız Siyonistlerin avukatlığını yapan bu aldatılmış yazar ne diyor;

“Kendileriyle görüştüğümüz Siyonistlerin ağızlarından aldığımız haberlere göre  Filistin’de devlet şeklinde bir Yahudi ulusu oluşturmak ne mümkündür ne yarar sağlar ne de istenilmektedir…”

Etiketler: , ,
Standart

Anadolu’ya Dair Filmler

 

“Eğitim Bakanlığı adına çeşitli şehirlere, köylere ait sinema filmleri çekmek üzere Anadolu’ya gönderilmiş olan Necati Bey Filistin, Bağdat ve Musul bölgelerinde bir seyahat yaptıktan sonra en son İzmir’e gelmiştir. Pek yakında şehrimize gelecektir. Sinema vatandaşın eğitilmesi, fikri ve ilmi gelişimi için çok önemli bir araç haline geldi. Gelişmiş ülkeler bu yeni teknolojiden istifade ediyorsunuz. Ondan birçok alanda faydalanıyorsunuz; gidemeyeceğiniz şehirleri, yerleri, insanları seyrediyorsunuz, yüz binlerce lira masrafla gerçekleştirebileceğiniz faaliyetleri herkesin yararına kolayca yapıyorsunuz…”

,

Etiketler: , , ,
Standart

Filistin Konusu-Amerikan Heyeti

Viyana 4 Ağustos

Manchester Guardian gazetesinin verdiği bilgiye göre, Filistin konusunu  araştırmak üzere, Amerika’nın İstanbul eski elçisi Morgentau, Profesör Frankfurther ve Levy Efiştein’dan oluşan bir heyet Avrupa’ya ulaşmıştır. Heyet önce Mısır’a gidecektir. Yine aynı gazetenin verdiği bilgiye göre; Londra’da oluşturulan Musevi Alayı Irak Cephesi’ne gönderilecektir. Alayın bayrağında Davud yıldızı bulunacaktır (MA).

Etiketler: , , , , , , , , , ,
Standart

Sina ve Filistin’de Umran

Tur-i Sina ve Arz-ı Filistin’e son zamanlarda mühim asar-ı ümran vücuda getirilmiş, demiryolları yapılmış, pek çok terakki meşhûd olmaya başlamıştır.

(Resim): Tur-i Sina şibh-i ceziresinin merkezinde kain olup ta bidayet-i harbde Asakir-i Osmaniye tarafından zabt edilen ve şimdi de Şibh-i cezire’de vücuda getirilen yollar ve asâr-ı ümran sayesinde kesb-i ehemmiyet eden Kalatü’n-Nahl mevkii

Son zamanlarda arz-ı Filistin ve Tur-i Sina Şibh-i ceziresinde mühim asar-ı ümran vücuda getirildiğine dair yerli ve ecnebi matbuatında bir hayli neşriyata tesadüf olunuyor. Bu cümleden olmak üzere Nieuwe Rotterdamsche Courant namındaki Flemenk Gazetesi de ahiren bir makale yazarak bu havali-i harrada iki senelik harp esnasında husele gelen terakkiyat hakkında sitayişkârene bazı malumat vermiştir. Hakikaten bugün Suriye havalisini ve bilhassa Kudüs-i Şerif’den itibaren Tur-i Sina Şibh-i  ceziresine doğru  olan mıntıkayı ziyaret edenler hemen yekzeban olarak buralarda tahmin intizarın fevkinden mamuriyet asarı görülmeye başlandığını söylemektedirler.

Etiketler: , ,
Standart

SYKES-PICOT ANLAŞMASI (16 Mayıs 1916)

Dünya Savaşı esnasında İngiltere Osmanlı’ya karşı ayaklanan Mekkeli Şerif Hüseyin’i destekleyerek Bir Arap Devleti kurulması hususunda Fransa ile anlaştılar. Irak ve Filistin’de Şerif’e bağlı ama İngiliz kontrolünde Arap devleti kurulacaktı.  O dönemde Osmanlı Devleti’ne isyan eden Mekke Şerifi Hüseyin ile Mısır’daki Britanya Yüksek Komutanı Mc Mahon arasında gizli bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak sonradan konudan haberdar olan Fransa söz konusu anlaşmaya karşı çıktı. Anlaşmaya, kendisinin de dahil edilmesini ve yeniden düzenlenmesini istedi. Rusya’nın da katılımı ile anlaşma tekrardan şu şekilde düzenlendi:

Rusya’ya;Trabzon, Erzurum, Vanve Bitlisile Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı verilecek, Fransa ise Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Musul ve Suriye’nin kıyı bölgesini alacak, İngiltere de başta Hayfa ve Akka limanları olmak üzere Bağdat, Basra şehirleri ile Basra Körfezi’ne dek olan kesim İngiltere’ye bırakılacaktı. Ayrıca İskenderun serbest bir liman işlevi görecekti. Filistin bölgesinde uluslararası bir yönetim kurulacaktı. Yapılan bu gizli anlaşma daha sonra Rusya’da meydana gelen 1917 Devrimi ile bozulmuş ve Lev Troçki 24 Kasım 1917’de bu anlaşmayı yayınlayarak Osmanlı Devleti’nin parçalanması esas alan anlaşmayı bütün dünyaya duyurmuştur.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Standart

Enver ve Cemal Paşalar Medine-i Münevvere’de

Medine 22 Şubat – Başkumandan Vekili Enver Paşa, refakatinde Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa olduğu halde Şubat’ın on dokuzuncu günü sabahleyin Medine-i Münevvere’ye muvâsalat eylediler. Kendileriyle beraber Postnişin-i Makâm-ı Hazreti Mevlana Çelebi Efendi Hazretleri, mahdûm-u emir-i Mekke Şerif Faysal Beyefendi Hazretleriyle, Suriye ve Filistin ekâbir-i uleması, müftüleri ve nakibü’l-eşrafi bulunuyordu. İstasyonda Şeyhü’l-harem Hazretleri ve bütün Medine-i Münevvere eşraf ve sâdâtı ulema ve vücuhiyle etraftan gelen binlerce urbân ve kabâil tarafından emsâl-i nâ-mesbûk merasim-i diniye ile istikbâl olundular.

Etiketler: , , , , ,