Page 1
Standart

İki Büyük Türk Sevdalısı

-Piyer Loti ve Claude Farrere’in Lehimizdeki Yayınları-Piyer Loti’yi İstanbul’a Davet Düşünceleri-

Ünlü Fransız edebiyatçısı, büyük dostumuz Pierre Loti ‘nin geçende L’Écho de Paris Gazetesi’nde yayınladığı bir yazıyı özetle gazetemize almıştık… Bu yazı her tarafta büyük bir memnuniyetle okunmuştur… Pierre Loti ‘nin Türkler hakkındaki yazdıklarının yanında duran bir kişi daha vardır ki o da yine Pierre Loti gibi Fransız edebiyatçılarından olan Claude Farrere’dir. Memleketimizde uzun süre bulunmuş ve Türkleri tam anlamıyla tanımış olan Claude Farrere I. Dünya Savaşı’ndan az önce “L’homme Qui Assassina-Katil Olan Adam” adıyla bir roman yayınlamıştı. İstanbul’da geçen bir olayı anlattığı bu romanında Claude Farrere Beyoğlu’nun sıradan yaşantısını ve Beyoğlu semtinde yaşayanların, Tatlısu Frenklerinin entrikalarından bahsetmektedir…”

Resim alt yazıları: Pierre Loti

1 sağ: Ünlü Fransız edebiyatçısı saygıdeğer dostumuz Pierre Loti

2 sol: Tanınmış Fransız yazarlarından saygıdeğer dostumuz Claude Farrere’dir

Etiketler: , , ,
Standart

İngiliz ve Fransız Destroyerlerin İstanbul’a Gelişi

Dün saat üç buçuk sularında limanımıza bir İngiliz ve bir Fransız destroyeri gelerek Galata rıhtımına yanaşmıştır. İngiliz destroyeri ile Kurmay Albay Fori’nin başkanlığında kara ve deniz subaylarından oluşan yetkili heyet şehrimize gelmiştir… Fransız destroyeri de Binbaşı Momzan’ın komutası altında…Mürettebatı 72 kişidir. Bu vapurla gelen Fransız yetkili heyetinin başkanı General Bionit’dir…”

“1 Üst: Dün limanımıza gelen Fransız destroyeri GM markalı Manjini

2 Alt: Dün limanımıza gelen İngiliz destroyeri 08 markalı Şark

Etiketler: ,
Standart

İlahi Yardım İle Osmanlı ve İngiliz, Fransız Heyetleri Arasında Ateşkes İmzalandı ve Cephelere Çarpışmaya Son Verilmesi Emri Gönderildi

-Tekli Ateşkes Görüşmelerine Dair-

Ateşkes Şartları-Ağır Bazı Şartların Düzeltilmesine dair Girişim-Sonuç Yakındır-Almanya’da Hissiyat

…Genel barışın imzalanmasına kadar İtilaf Komutanları demir yollarımızı askeri gereksinimlerine uygun olarak kullanmakta serbest olacaklardır; Toros-Amanos hattı üzerinde inşa edilen Toros Tüneli sağlam olarak teslim edilecektir; Osmanlı Ordu ve Donanması’nın silahları emin bir mahalde ve kontrol altında tutulacağı gibi savaş gemilerimiz de Haliç dışına çıkmayacaktır; Trablusgarp’taki Osmanlı subayları teslim edilecek ve teslim olmayanlar Osmanlı Devleti’nce asi sayılacaktır; Almanlara savaş esnasında verilmiş olan ayrıcalıklar kaldırılacaktır…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Arabistan’ın Bağımsızlığı!

“İkinci Yıldönümüymüş

İngilizlerin bir oyuncağı olan Hüseyin ile yol arkadaşlarının Arabistan’da nasıl feci bir oyun oynamak istedikleri malumdur. Nihayet bunlar memleketlerini sürükledikleri felakete karşı kayıtsız bir şekilde İngilizlerin aşağılık bir oyuncağı olmuşlardır. Maten gazetesinin 5 Haziran tarihli nüshasında gördüğümüz bir telgrafı bunların hayasızlığı ne derece ilerlettiklerini gösterdiği için naklediyoruz:

Kahire 3 Haziran-Arabistan’ın bağımsızlığının ikinci yıl dönümü dolayısıyla Cidde’deki Arap Valisi, İngiliz, Fransız, İtalyan diplomatlarıyla diğer memurlarına ve Arap Devletlerinin ileri gelen görevlilerine yine Arap ve Avrupalı devlet adamlarına hükümet konağında mükellef bir ziyafet vermiştir. Yeniden oluşturulan Arap jandarmalarıyla şehirde bulunan askeri birlikler güvenliği sağlamaktaydılar. Bu gösterişli tören çok beğenilmiş ve kendisine çok sayıda kutlama telgrafı gönderilmiştir.”

 

Etiketler: , , , , ,
Standart

Çanakkale Zaferimizin Yıl Dönümü

“18 Mart 1915 yılında İngiliz ve Fransızların Çanakkale’ye Saldıran Büyük Deniz Gücüne Karşı Kazandığımız Büyük Galibiyetin Tarihçesi

İngiliz ve Fransızların milyonlarca altın harcayarak ve yüz binlerce askerini ölüme sürükleyerek ele geçirip amaçlarına uygun olarak kullanmak istedikleri Çanakkale Boğazı’nın ve İstanbul’un genel durumunu gösterir harita

Bundan iki sene önce, tam bugün başkentimizi işgal etmek için Çanakkale Boğazı’nı zorlamaya teşebbüs eden İngiliz ve Fransız donanması, sahildeki istihkâmlarımız ile diğer savunma araçlarımız tarafından olağanüstü bir mağlubiyet ve bozguna uğratılmıştı. I. Dünya Savaşı tarihinde şanlı ve ebedi bir sahife olan o zafer gününün hatırasını, bugüne tesadüf eden yıldönümü dolayısıyla kutlamak hepimiz için kutsal bir görevdir. Bilindiği gibi boğazları geçerek hem Rusya’ya giden doğrudan ulaşım hattı sağlamak hem de askerlerimizi Çanakkale’de oyalayıp Kafkas Cephesi’ndeki Rusya üzerindeki baskıyı hafifletmek için İtilaf Devletleri 1915 yılı sonlarına doğru Çanakkale Boğazı’na karşı büyük kuvvetler yığmayı kararlaştırmışlar böylelikle büyük bir saldırının temel adımlarını atmaya koyulmuşlardı…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

İtalyan Askeri Rezaletleri

“Harita: Trablus’ta İtalyanlarla savaşıp onları yendiğimiz yerleri genel durumuyla gösteren harita.

Foto-1: Ünlü Fransız Generallerinden olup şimdi İtalyanların yanında Savaşa gönderilen ve İtilaf Kuvvetlerine kumanda eden General Foh.

Foto-2: Ünlü Fransız Generallerinden olup şimdi İtalyanların yanında Savaşa gönderilen ve İtilaf Kuvvetlerine kumanda eden General Kastallino.”

Etiketler: , , , ,
Standart

İttifak Devletlerinin Aldığı Esirler

“Şimdiye kadar İttifak Orduları tarafından esir edilenler arasında; 2.080.699 Rus, 368.607 Fransız, 154.630 Sırp, 98.017 İtalyan, 79.033 Rumen, 45.241 İngiliz, 42.437 Belçika ve 5.607 Karadağ askeri bulunmaktadır. İttifak Devletleri Hükümetlerinin her birinin elindeki esirlerin sayısı aşağıdaki gibidir:

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

TRABLUSGARP VE CİVARINDA MÜCÂHÎDÎN-İ İSLAMİYENİN ŞANLI MUVAFFAKİYETLERİ

Milli Ajans’ın  zîrde münderiç tebliğine nazaran, Trablusgarp eyaletiyle Tunus ve Mısır hudutlarındaki mücâhîdin-i İslamiye’nin İtalyan, Fransız ve İngilizlere karşı bütün alem-i İslam’ı lebriz-i sürûr ve hubûr edecek surette ihraz eyledikleri şanlı muvaffakiyatın sahasını ve İtalyanların tekmil Trablus eyaletinde ellerinde kalabilen Trablus ve Hums şehirleri mevâkiiyle sair mevâzii gösteriri harita.

Trablusgarp’taki mücahîdînin kumandanı olup daha geçenlerde  Misurata civarında İtalyanlardan altı bini mütecaviz nefer esir alan ve o havalide şimdiye kadar ihraz olunan muvaffakiyatin en fedakar ve gayûr amillerinden bulunup Trablusgarp’a nispetle Paşa ünvaniyla yâd edilen Nuri Bey.

Bir menbe-i  resmîden atideki malûmat itâ olunmaktadır:

Trablusgarp’ta Sirte’nin garbından Tunus eyaletine kadar olan mıntıkada Trablus ve Hums şehirlerinin surları dahilindeki yerlerden mâda hiçbir noktada tek bir İtalyan neferi bırakılmamıştır. Tunus hududunda aşâir Trablusgarp havalisindeki mücahidîne iltihak ederek müştereken Tunus’un cenubunda Tatavin ve Dehiba’ya kadar menâtıkı istila eylemişler ve taksimât-ı sâbıka dairesinde işbu menatık meşayıh ve mücahîdîn reisleri tarafından idare edilmekte bulunmuştur. Bütün bu havalide Hilâl-i Osmanî temevvüç etmek suretiyle hilafet-i uzmâya Hükümet-i Osmaniye’ye karşı pek derin bir merbutiyet ve sadakat-ı meşkure nümâyân olmaktadır. Bingazi mıntıkası aynı vaziyettedir.  İngilizlere karşı mücâhîdîn büyük metanet ve şiddet gösteriyor.

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Deniz Tayyarelerinin Faaliyeti Etrafında

[Resim alt yazısı] Tebliğ-i resmilerde Nieuport, Biga ve Gelibolu önlerindeki faaliyetleri sık sık mevzu-i bahis edilen deniz tayyarelerinden biri

Evvelki günkü Tebliğ-i resmimizde deniz tayyarelerimizden birinin Gelibolu’da (Seddülbahir) üzerinde uçarak düşman mevakiine, ihraç iskelelerine muvaffakiyetli bombalar attığı zikrediliyordu. Dünkü Tebliğ-i resmide Mülazım-ı evvel (Hans-Joachim Buddecke) idaresindeki deniz tayyaremizin boğaz üstünde uçan bir Fransız tayyaresine taarruz ederek ıskata muvaffak olduğunu ve tayyarenin kısa bir tamir ile kabil-i isti’mal bir hale ifrağ olunabileceğini bildiriyordu. Bu münasebetle son sistem bir Alman deniz tayyaresinin resmi derç ediyoruz.

Etiketler: , ,