Page 1
Standart

KÛTÜ’L-AMARE MUZAFFERİYETİ – TEVÂLİİ TAKDİRAT

Almanya İmparatoru’nun Tebrik Telgrafnamesi-Cevabname-i Hümayun

Zât-ı şevketsimât Cenab-ı Tâcidâri’ye Almanya İmparatoru tarafından keşide olunan telgrafnamenin sureti mütercemesidir:

“Kûtü’l-Amare’nin, her türlü imdat teşebbüslerine göğüs geren ve el-yevm sebât-ı metinanesinin mükafatını iktitâf eden cesur muhâcimlerine teslim-i silah ettiği haber-i meserret averine şimdi muttali oldum. Bu şanlı muvaffakiyetten dolayı Zat-ı Şahaneleri’ne en samimi tebrikât-ı kalbiyemi iblağ eylerim. Bundan böyle Kûtü’l-Amare namı Gelibolu ismiyle müteradifen Türk-Alman uhuvvet-i askeriyesi tarihinin timsalini teşkil edecektir. Zât-ı Hümayûnları, birkaç gün evvel tabutu etrafında ordularımızım teesüryâb olduğu Zâtı benimle birlikte hüzünle der-hatır buyuracaklar ve ordularımız Müşârünileyhin yâd-ı nâmıyla yek diğerine karşı daha kavi bir merbutiyet hissedeceklerdir.” 

 

Etiketler: , , ,
Standart

Çanakkale’de İtilafçıların Zayiâtı

Menzil mıntıkasında zengin bir menba – İzmir şehrinde konserve imalathanesi.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

 

Berlin, 13 Nisan(M.A.)-   İngiltere’nin ceride-i resmiyesi olan “London Gazette” Gelibolu Şibh-i ceziresinin vaziyet-i askeriyesi hakkında vaktiyle General Monro’nun tanzim eylediği raporu şimdi neşreylemiştir. Raporda deniliyor ki:

“Teşrin-i evvel’de Gelibolu şibh-i ceziresine geldiğim zaman hatt-ı harbi işgal etmekte olan kıtaât, askerlik nokta-i nazarından birçok noksan ve mahrumiyette bulunuyor idi. Heyet-i seferiyenin efrad-ı askeriyeye süratle levazım yetiştirecek hiçbir üssü’l-harekesi bulunmuyor idi. Teşrin-i sanide hüküm-ferma olan bir kar fırtınası esnasında 200 kişi soğuktan telef oldu. Muahharan 10.000 kadar asker hasta olup nakline mecburiyet hasıl olmuştur.”
General Monro’nun raporu İngiltere matbuatında azim heyecanı bâis ve ziyadesiyle nazar-ı dikkati câlib olmuştur.
Daily Telgraph Gazetesi diyor ki: Gelibolu heyet-i seferiyyesi pek fena idare edilmiştir. Muharebat son derece kesb-i şiddet eylediği bir zamanda kumanda tertibatı ilan-ı iflas eylemiştir.

Menzil noktalarında baytarlık hizmetleri.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Etiketler: , , , ,
Standart

Bütün Gelibolu Şibh-İ Ceziresi Düşmandan Tathir Edildi

Anafartalar’la, Arıburnu’ndan def edildikten sonra efrad-ı şecaat nihadımızın savlet-i Dilirânesi düşmanı tutunmakta olduğu son kısımdan da tard eyledi.

Çanakkale evvelce İngiliz ve Fransızların en ziyade muvaffakiyet istihsal edebileceklerini ümit ettikleri bir sahne-i harb idi. Çanakkale teşebbüsüne atıldıkları vakit düşmanlarımız bu sahne-i harpte, harb-i umumi için yeni ve kati sahneler açabileceklerini ümit etmişlerdi. Osmanlı Ordusu’nun dünkü zafer-i katiyesi ise bu sahnede kati bir safha açmak ümitlerini tamamıyla akim bıraktığı gibi evvelce İngiliz – Fransızlar tarafından ümit edilen şeklin büsbütün hilafında bir vaziyet vücuda getirmiştir. Çanakkale küşad edildiği takdirde Rusya düçar olduğu hezimetleri tamir edebileceği ve İngiltere ise tehdit edilen Mısır yolunu taht-ı temine alabileceğin, Fransa ise bu suretle Anadolu’da beslediği ümitlerin tahakkuk edeceği hayâlâtına kapılmışlardı. Şimdiye kadar düşmanın bütün teşebbüsâtı kahraman Osmanlı Ordusu’nun celadet ve mukavemet-i harikuladesi karşısında boşa çıkmıştı son azm-i delirane ise İngiliz ve Fransızları buradan büsbütün def olup gitmeye mecbur etti, bu büyük zafer cihan tarih-i harbinin en bülend bir sahife-i şân-âverini teşkil edecektir.

Harita alt yazısı: Gelibolu’nun umumi haritasıyla düşmanın son defa tard olunduğu “Seddülbahir”

Resim alt yazısı: Harb-i Umumi’nin en cehennemi sahnesi olan Gelibolu’da emsalsiz müdafaasıyla kıymet-i askeriyesini cihana tasdik ettiren ordumuzun savlet-i dilirâne sine ait bir timsal

Etiketler: , , ,