Page 1
Standart

Ordu Sineması

“Dün ilk defa, Ordu Sineması tarafından Sinema Palas’ta ülkemizin çeşitli yerlerine ait ve bizi ilgilendiren olaylara dair kısa filmler gösterilmiştir. Bu filmlerde Osmanlı birliklerinin Dobruca’daki zaferi, Tümen Kurmay başkanının domdom kurşunuyla şehit olması sebebiyle düzenlenen cenaze töreni, General Townshend’in İstanbul’a getirilmesi ve kendisine ayrılan mekân, esir İngiliz generalleri, Rus ve Rumen esirler, Hazreti Padişahın cülus töreninde kahraman Dobruca birliklerinin geçit töreni, Veliefendi sonbahar at yarışları gibi önemli gösterimler vardı. Bakanlardan bazılarıyla komutan paşalar, ileri gelen askeri erkân ve subaylar, mülki erkandan kimi katılımcılar ve gazeteciler sinemada hazır bulunuyorlardı. Gösterilen filmler seyircinin memnuniyetini kazanmıştır.”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Irak’ın Galip ve Mağlup Kumandanları

Kûtü’l-Amare’den Sonra Sıra Felahiye’dekilere Geldi!

(Resim Sağ): Beş aydır, mevsimin ve muhitin her türlü müşkülatına, düşmanın her türlü tecavüzlerine mukavemet gösteren ve bütün kuva-yi imdadiyeyi püskürterek nihayet Kûtü’l- Amare’yi iskata muvaffak olan Irak Ordumuzun Kahraman Kumandan Vekili Halil Paşa

(Resim-Sol): Kûtü’l- Amare mahsuru olup teslim-i silaha mecbur olan General Townsend’in pek yakında gelen İngiliz gazetelerinden alınmış resmi.

Gayri matbu bir resmini derc-i sütun iftihar eylediğimiz  Halil Paşa,  Osmanlı – İtalya Harbi’nde Trablus’ta “ Hums”  kumandanı bulunmaktaydı.  Bunu müteakip Van Jandarma Kumandanlığı’nda bulunmuş ve bilahare İstanbul Merkez Kumandanlığına tayin olunmuştu. Türkiye’nin Harbi Umumiye’ye duhulü üzerine Irak Cephesi’ne giderek Bağdat Valiliğinde ve Basra Vali Vekaleti’nde bulunduktan sonra Irak Başkumandanlık Vekaletine tayin kılınmıştı.   Kûtü’l- Amare’nin istirdadı ile Irak’taki muvaffakiyati yeni ve büyük bir zaferle tetevvüc eden Osmanlı Kumandanı’nın inayet-i hakla pek yakında Irak hıttamızı İngilizlerden tamamen tathir edeceğine itminan-ı kavimiz vardır.

Harita: Kûtü’l-Amare’nin iskatından sonra büyük bir hareketine intizar olunabilecek olan Felahiye mevazııyla Kûtü’l- Amare arasındaki mesafeyi gösteren harita.

Resim- Orta: İngiltere’nin Irak Kumandanlarından olup ahiren Londra’ya gönderdiği raporda mağlubiyetlerini tamamen itiraf etmiş bulunan General Sir Percy (Henry Noel) Lake

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Townshend’ın Gülünç Bir Teklifi

Uzun bir mahsuriyetten sonra nihayet ordumuzun azim ve şecaatiyle teslime mecbur edilen Kûtü’l-Amare’de mahsur İngiliz Ordusu Kumandanı General Townshend.

….

“General Townshend ordusuyla beraber çıkmasına müsaade edilmek şartıyla, Kûtü’l-Amare’nin teslimini teklif ve buna mukabil ne kadar topu varsa bunları ve nakit olarak ta bir milyon lira vereceğini vaad etmiş ise de bu gülünç teklif bit tabii derhal reddedilmiştir.

Etiketler: ,
Standart

Irak’ta İngilizlerin Vaziyeti

Berlin, 15 Mart (M.A.) – Fosişe Caytung Gazetesi’nin Amsterdam muhabiri işar ediyor: Irak’taki İngiliz Kumandanı General Aylmer, İngiltere Harbiye Nezareti’ne gönderdiği bir telgrafta General Townsend’in karargahına yetişebilmesi büsbütün ümit ve ihtimal haricinde bulunduğunu bildirmiştir. Ahiren General Townshend’in karargahından avdet eden tayyareciler oradaki İngiliz askerinin fevkalâde muzayaka çektiklerini haber vermektedirler. General Townshend, General Aylmer’e birkaç hafta içinde ya hatt-ı muhasarayı yarmak teşebbüsünde bulunmaya veyahut teslim olmaya mecbur olacağını bildirmiş ve General Aylmer’den ne suretle hareket edeceği hakkında talimat istemiştir. Aylmer dahi hatt-ı muhasarayı yarmak teşebbüsünün beyhude olacağı yolunda karar vermiştir. General Townshend’in elinde kalan mühimmat azdır. Me’külât ise tükenmiştir. Mevcut bargirlerin yarısı ya yem olmamasından yahut lahme olan ihtiyaçtan dolayı şimdiden kesilmiştir. Askerin ahval-i sıhhiyesipek fenadır.

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Irak Muzafferiyeti

Berlin 5 Kanunievvel (K.)- (Londra’dan) Irak Muharebatı hakkında neşredilen bir Tebliğ-i resmide deniliyor ki : “General (Townshend) evvelce de ihbar edildiği vech ile ordusunun mühim zayiatına düçar olması ve Osmanlılara kuva-yi cedide vürut  etmesi üzerine ricate mecbur kalmıştır. İngilizlerin miktar-ı zayiatı 4.567 kişiye baliğ olmaktadır. General (Townshend) Teşrin-i sani’nin otuzuncu gecesi adeden faik bir düşman müfrezesi ile bir dümdar muharebesine tutuşmuştur. İngilizlerin bu muharebede dahi Takriben 150 zayiat vermişler ve 2 de vapur kaybetmişlerdir. Mezkur 2 vapur düşmanın ateşi karşısında terk edilmiştir. General (Townsend)‘ın askerleri ile birlikte Kûtü’l-Amare’de bulunduğu son gelen raporlardan müsteban olmaktadır.

 

Etiketler: , , ,