Page 1
Standart

Suriye’nin Bölüştürülmesini Protesto

“Berlin-2(MA): Havran Vekili Şekip Arslan Bey bütün düşman ülkelere gönderdiği bir telgraf yazısında; Fransa ile İngiltere arasında yapılmış olan anlaşma uyarınca, Suriye’nin İngiltere ile Fransa arasında paylaşılmasını protesto ederek diyor ki: Bu hal İtilaf Devletlerinin istila savaşı yaptıklarını ispat etmektedir. Suriye Osmanlı’dır ve Osmanlı kalacaktır. Wilson, Lloyd George ve diğer devlet adamları tarafından defalarca dile getirilen ilkelere göre; hiçbir devletin etkisi olmadan sırf halkın oylarına müracaat edilmesini öneriyorum. Suriyelilerin gerçek isteklerinin tersine alınacak herhangi bir karar kesin olarak gelecekte yeni savaşlara yol açacaktır.”

Etiketler: , , , ,
Standart

Man Adasındaki Türk Esirleri

“İngiltere’de bir süre esir kalmış ve Man adasındaki Türk esirlerine tercümanlık yapmış olan Mösyö Reinhard isminde biri geçenlerde “Osmanischer Lloyd” Gazetesine Türk esirlerine İngilizlerin çok kötü davrandıklarına dair bir mektup göndermişti. Sözü geçen şahıs bu defa ikinci bir mektup göndererek tanıdığı bazı esirlerin perişan durumunu anlatmıştır. Mösyö Reinhard bu mektubunda diyor ki:

Esir kampında Mustafa Şevket Bey isminde ihtiyar bir Türk vardı. Bu adam bütün hayatını Sakız adasında geçirmişti. 1916 senesinde İngilizler kendisini sebepsiz yere gece yatağından kaldırıp yanına bir şey almasına izin vermeden bir savaş gemisine götürmüşler ve İngiltere’ye yollamışlardır…”

Etiketler: , ,
Standart

SYKES-PICOT ANLAŞMASI (16 Mayıs 1916)

Dünya Savaşı esnasında İngiltere Osmanlı’ya karşı ayaklanan Mekkeli Şerif Hüseyin’i destekleyerek Bir Arap Devleti kurulması hususunda Fransa ile anlaştılar. Irak ve Filistin’de Şerif’e bağlı ama İngiliz kontrolünde Arap devleti kurulacaktı.  O dönemde Osmanlı Devleti’ne isyan eden Mekke Şerifi Hüseyin ile Mısır’daki Britanya Yüksek Komutanı Mc Mahon arasında gizli bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak sonradan konudan haberdar olan Fransa söz konusu anlaşmaya karşı çıktı. Anlaşmaya, kendisinin de dahil edilmesini ve yeniden düzenlenmesini istedi. Rusya’nın da katılımı ile anlaşma tekrardan şu şekilde düzenlendi:

Rusya’ya;Trabzon, Erzurum, Vanve Bitlisile Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı verilecek, Fransa ise Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Musul ve Suriye’nin kıyı bölgesini alacak, İngiltere de başta Hayfa ve Akka limanları olmak üzere Bağdat, Basra şehirleri ile Basra Körfezi’ne dek olan kesim İngiltere’ye bırakılacaktı. Ayrıca İskenderun serbest bir liman işlevi görecekti. Filistin bölgesinde uluslararası bir yönetim kurulacaktı. Yapılan bu gizli anlaşma daha sonra Rusya’da meydana gelen 1917 Devrimi ile bozulmuş ve Lev Troçki 24 Kasım 1917’de bu anlaşmayı yayınlayarak Osmanlı Devleti’nin parçalanması esas alan anlaşmayı bütün dünyaya duyurmuştur.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Standart

Çanakkale’de İtilafçıların Zayiâtı

Menzil mıntıkasında zengin bir menba – İzmir şehrinde konserve imalathanesi.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

 

Berlin, 13 Nisan(M.A.)-   İngiltere’nin ceride-i resmiyesi olan “London Gazette” Gelibolu Şibh-i ceziresinin vaziyet-i askeriyesi hakkında vaktiyle General Monro’nun tanzim eylediği raporu şimdi neşreylemiştir. Raporda deniliyor ki:

“Teşrin-i evvel’de Gelibolu şibh-i ceziresine geldiğim zaman hatt-ı harbi işgal etmekte olan kıtaât, askerlik nokta-i nazarından birçok noksan ve mahrumiyette bulunuyor idi. Heyet-i seferiyenin efrad-ı askeriyeye süratle levazım yetiştirecek hiçbir üssü’l-harekesi bulunmuyor idi. Teşrin-i sanide hüküm-ferma olan bir kar fırtınası esnasında 200 kişi soğuktan telef oldu. Muahharan 10.000 kadar asker hasta olup nakline mecburiyet hasıl olmuştur.”
General Monro’nun raporu İngiltere matbuatında azim heyecanı bâis ve ziyadesiyle nazar-ı dikkati câlib olmuştur.
Daily Telgraph Gazetesi diyor ki: Gelibolu heyet-i seferiyyesi pek fena idare edilmiştir. Muharebat son derece kesb-i şiddet eylediği bir zamanda kumanda tertibatı ilan-ı iflas eylemiştir.

Menzil noktalarında baytarlık hizmetleri.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Etiketler: , , , ,
Standart

Alem-i İslam Harekâtı ve İtalyanların Endişesi

Bern, 31 Kanun-i evvel (M.A.)

Tribuna gazetesi cihâd-ı mukaddesin sirayet ve muvaffakiyet ihtimalatının gittikçe tevessu ettiğini ve bu vecihle alem-i İslam’da büyük kıyamlar zuhuru yakın olduğunu beyan ile diyor ki: “Alem-i İslam’ın kısm-i a’zamı Türkiye’nin hasta olduğu ve İngiltere’nin alem-i İslam’a hükümran bulunduğu hurafesine artık kanmıyor. Bazı taraflardaki Müslümanların vaziyetlerinin meşkuk olduğunu inkâr etmek tehlikeli bir hata teşkil eder. İ’tilaf Zümresi alem-i İslam’da meşhud olan mevzii’ harekatın ve ba-husus Türkiye tarafından Süveyş Kanalı’na karşı icra olunan teşebbüsatın gayr-ı müsmir kalmasına çalışmalıdır. Çünkü düşmanın Süveyş Kanalı’nda ihraz edeceği muvaffakiyat bilcümle mü’telifler bilhassa İtalya için netayic-i vahimeyi dai’ olacaktır.”

 

Etiketler: , , , , ,