Page 1
Standart

Hama’nın Terki

“Düşman Süvarisinin Kuzeye Doğru İlerleyişi

Filistin’de İngiliz taarruzlarının ilk haftalarındaki düşüşüyle bütün Hıristiyan dünyasında derin yankılar uyandıran Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı bekleyen İngiliz askerleri.

Tek tük barış oldu oluyor haberlerine hatta çarpışmaların durduğuna dair dillerde dolaşan rivayetlere rağmen düşmanlarımız bütün cephelerde askeri üstünlüklerini kullanıyorlar. Batı Cephesi’nde kaybettikleri toprakları yeniden ele geçiren düşman Filistin’de İskenderun Körfezi’ne doğru bütün sahili işgal etmek emelinden vazgeçmiyor… Barış istediğimiz şu sıralar haritaya bir göz atılırsa Suriye, Filistin ve Irak’ta kaybettiğimiz geniş bölgeye, kutsal yerlere, verimli, zengin topraklara karşı acı gözyaşları dökmemek sanırız hiçbir Osmanlı’nın elinden gelmez…”

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Irak’ın Zenginlikleri

“…En son L’lndépendance Belge Gazetesi kalemlerinden Mösyö Bernar Memon’un bu konuda elde ettiği bazı ekonomik bilgileri aşağıda yayınlıyoruz:

Dicle ve Fırat nehirlerinin geçtiği yerler Irak topraklarının en verimli kısmıdır. Bu bölgede buğday tarlaları, senede en az iki defa ürün verir. Pirinç ve pamuk gibi sıcak iklimde yetişen ürünler çok boldur. Esasen buralarda her ürün diğer yerlere göre erkenden yetişir. Irak’ta özellikle ipek, deri, yün, tütün, şeker kamışı, kenevir, yağ ihracına uygun bitkiler, kauçuk, limon, portakal ve her çeşit sebze yetişir. Bu bölgenin normal zamanlarda yetiştirdiği tütünün miktarı bir buçuk milyon kilo derecesinde tahmin ediliyor…”

Etiketler: , ,
Standart

Fırat Suyunun Halep Şehrine Akıtılması

Halep’i susuzluktan kurtarmak üzere Fırat suyunun şehre getirilmesine dair Suriye gazeteleri uzun yazılar yayınlamakta ve bu girişimin gerçekleşmesi durumunda çok büyük kazanımların elde edileceğini ileri sürmektedirler. er-Reyü’l-Âmm Gazetesi Fırat suyunun Halep’e getirilmesi için önceden hazırlanan bir projenin olduğunu belirtip eğer bu proje yürürlüğe girerse, Halep çevresinde tekrar geniş çiftliklerin kurulacağını ve bu suretle hem bölgeyi yoğun ve sürekli toz fırtınalarından kurtarmak hem de tarımda yeni sulama yöntemlerinin kullanılarak boş ve geniş arazinin sulanmasıyla tarım ürünlerinin artırılması, bunun sonucunda Halep’ten Irak’a ve Doğu Anadolu’ya nehir üzerinden ticaret maksatlı ziraat ürünü taşınmasına geçilebileceğini eklemiştir.

Etiketler: , , , , ,
Standart

Hıtta-i Irak’ta, Felahiye Mıntıkası’nda, İran Hududu Üzerinde

RUSLARDAN “KASR-I ŞİRİN”İN ZABTI

Karargah-ı umumi dünkü tebliğinde kıtaatımızın Irak ve İran hududu üzerindeki faaliyetini işâr ediyordu.

Diğer taraftan kıtatımız daha şarkta İran hududu üzerinde de bir muvaffakiyet ihraz ederek buradan Bağdat’a doğru sarkmak isteyen Rusları püskürtmüş ve Kasr-ı Şirin’i işgal ettikten sonra 20 kilometre şarka ilerlemiştir. Rusların binden ziyade telefat vermiş olmalarına ve ordumuzun elde ettiği ganaim miktarına nazaran muvaffakiyatımızın tevalisi Rus planının yıkılması muntazırdır.

Etiketler: , , ,
Standart

İngilizlerin Irak’taki Mecruhları Hakkında Şikâyat ve İtirafat

13 Mayıs 1916 tarihli Times Gazetesi’nin baş makalesi: Hıtta-i Irakiyede vukua gelmiş olan vekayi-i feciaya ait bil cümle hakayıki bütün çıplaklığıyla ortaya koyacak ve milletin istiknah-ı hakikat için  dört açtığı gözü önüne gerilmiş olan perde-i mesturiyet ve sükutu yırtıp kaldıracak bir adam bugün her ne kadar mevcut değilse de birkaç aydan biri sahneyi harpten vürud eden malumatın sıhhatine ve geçmiş olduğu muhtelif mecraların mevsukiyetine nazaran efkarı umumiye bundaki vehameti bihakkın takdir eylemiştir. Bugün Kutü’l-Amare sükut ederek elimizden çıkmış ve General Nixon’un son raporu da hükümet tarafından neşredilmiştir.  Irak’taki heyet-i seferiyece vukua gelmiş olan tertibat-ı sıhhiye noksanlıkları ve berbatlıkları hakkında artık daha ziyade sükut etmeye mahal yoktur. Şurasını der hatır edelim ki tertibat-ı sıhhiyenin bozukluğu hakkında parlamentodaki istizaha cevap veren Hindistan Umuru Nazırı Mister Chamberlain hükümet tarafından yapılmakta olan tahkikatın neticesine kadar itay-ı hükümde istical olunmamasını talep etmişti. Nazır’ın bu talebi, bu mesuliyeti mevzubahis olunduğu zamanlarda bir dereceye kadar varid olabilir ise de memleket için cidden bais-i hicap ve şeyn olan bu gibi ahval-i müessifenin adem-i tekrarı zımnında lazım gelen hükmün verilmesinde daha ziyade tehir olunmamasını bir zaruret-i katiyye olmak üzere telakki ediyoruz. Çünkü Irak’ta yapılan yolsuzluklar hükümetin devr-i endişe olmasından ve milletin mukadderatını tayin eyleyecek olan bu harpte lüzumu derecesinde

Etiketler: , ,
Standart

İngilizlerin İstilasından Tamamen Kati Ümit Ettikleri

Irak’ta Baharla Çift Sürülürken

İngilizlerin Irak Seferi’ni vücuda getirmekle elde etmek istedikleri neticeden bugün tamamen tamamen kat-i ümit etmiş oldukları her günkü haberlerden, telgraflardan tamamıyla anlaşılıyor. Kutü’l-Amare sükutu hakkındaki baş makalesinden görülüyor ki Time’s da bu ümitsizliği açıktan açığa itiraftan çekinmemiştir. Bugün hıtta-i Irak’ta inkişafa başlayan asarı terakki ve tümden bu mübarek kıtayı ebediyen anavatana bağlayacak bir mahiyettedir.

Etiketler: , ,
Standart

SYKES-PICOT ANLAŞMASI (16 Mayıs 1916)

Dünya Savaşı esnasında İngiltere Osmanlı’ya karşı ayaklanan Mekkeli Şerif Hüseyin’i destekleyerek Bir Arap Devleti kurulması hususunda Fransa ile anlaştılar. Irak ve Filistin’de Şerif’e bağlı ama İngiliz kontrolünde Arap devleti kurulacaktı.  O dönemde Osmanlı Devleti’ne isyan eden Mekke Şerifi Hüseyin ile Mısır’daki Britanya Yüksek Komutanı Mc Mahon arasında gizli bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak sonradan konudan haberdar olan Fransa söz konusu anlaşmaya karşı çıktı. Anlaşmaya, kendisinin de dahil edilmesini ve yeniden düzenlenmesini istedi. Rusya’nın da katılımı ile anlaşma tekrardan şu şekilde düzenlendi:

Rusya’ya;Trabzon, Erzurum, Vanve Bitlisile Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı verilecek, Fransa ise Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Musul ve Suriye’nin kıyı bölgesini alacak, İngiltere de başta Hayfa ve Akka limanları olmak üzere Bağdat, Basra şehirleri ile Basra Körfezi’ne dek olan kesim İngiltere’ye bırakılacaktı. Ayrıca İskenderun serbest bir liman işlevi görecekti. Filistin bölgesinde uluslararası bir yönetim kurulacaktı. Yapılan bu gizli anlaşma daha sonra Rusya’da meydana gelen 1917 Devrimi ile bozulmuş ve Lev Troçki 24 Kasım 1917’de bu anlaşmayı yayınlayarak Osmanlı Devleti’nin parçalanması esas alan anlaşmayı bütün dünyaya duyurmuştur.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Standart

Halil Paşa

Kûtü’l-Amâre’de ihraz olunan muzafferiyet-i azime hakkında her tarafta azim bir sürûr ve memnûniyet ibrâz edildiği sırada, bugün Irak’ta muzaffer ordularımızı idare eden Mirliva Halil Paşa’nın hayat-ı maziyesini ve parlak meslek-i askerîsini karilerimize muhtasaran anlatmak istiyoruz. Halil Bey, devr-i sâbıkta, anâsır-ı muhtelifeye mensup eşkıya çeteleri Makedonya’yı kasıp kavurdukları sırada, eşkıyanın emr-i takip ve tenkîlinde ve devr-i istibdâdın kal’ ve izalesi için çalışmış olan vatanperverler arasında maddeten ve ma’nen pek büyük hizmetleri sebkat etmiş idi. İşte böyle sırf gayret ve  hamiyetten mürekkep parlak bir mazi ile Meşrutiyet’i idrâk eden Halil Bey Meşrutiyet’in akeb-i ilanında avcı taburlarından birinin kumandanlığı ile İstanbul’a gelmiş idi. İstanbul’dan ayrıldıktan sonra kendisini birdenbire Trablusgarp’a geçerek Hums taraflarında İtalyanlara karşı harp eden mücahitlerin başına geçmiş İtalyanlara karşı pek kahramanca darbeler indiriyor görürüz.

Trablusgarp Muharebesi’nden sonra İstanbul’a avdet eden Halil Bey, Gelibolu’daki ordumuzda hizmetleriyle Balkan Muharebesi’ne de iştirak ettikten sonra Bitlis isyanı üzerine tecrübelerine, vatanperverliğine binâen vilayât-ı şarkiyyede teşkiline başlanan Jandarma Kumandanlığı’na tayin olunmuş ve orada da pek azim bir faaliyet göstererek vilayât-ı şarkiyyenin en büyük derdini teşkil eden eşkıya çetelerini bi-hakkin tedmîr eylemiş idi. Harb-i Umumî ilan edildiği zaman Halil Bey İstanbul Merkez Kumandanlığı’nda bulunuyordu. Sonra bu kadar cesur ve bu kadar tecrübe görmüş olan kıymetli kumandanın bidâyet-i harpten beri cephelerde deruhte etmiş olduğu mühim vazifeleri meskût-i anh geçiyoruz yalnız şu kadar söyleyebiliriz ki Halil Bey hayât-ı mevcudiyetimizin mevzu’-i bahs olduğu şu harb-i  nâ-mesbûkda, kendisine tevdi’ edilen müşkil ve mühim vazifeleri bi-hakkin îfâ ettiği cihetle, Bağdat Vali ve Kumandanlığı ile Bağdat’a gönderilmiş ve ahîren 6. Ordu Kumandanlık Vekaleti de kendisine tevdi’ olunmuştur.

Harb-i Umumi’nin ilanına kadar îfâ ettiği parlak hizmetlerle tedrîcen miralaylığa terfi eden Halil Bey harp esnasında gösterdiği yararlıklarla da ahîren mirlivalığa nail olmuştur. Binâenaleyh diyebiliriz ki Halil Paşa hayat-ı askeriyesini baştan başa ateş ve mücadele içinde geçirmiş en değerli kumandanlarımızdan biridir.

Etiketler: , , , ,
Standart

Irak’ın Galip ve Mağlup Kumandanları

Kûtü’l-Amare’den Sonra Sıra Felahiye’dekilere Geldi!

(Resim Sağ): Beş aydır, mevsimin ve muhitin her türlü müşkülatına, düşmanın her türlü tecavüzlerine mukavemet gösteren ve bütün kuva-yi imdadiyeyi püskürterek nihayet Kûtü’l- Amare’yi iskata muvaffak olan Irak Ordumuzun Kahraman Kumandan Vekili Halil Paşa

(Resim-Sol): Kûtü’l- Amare mahsuru olup teslim-i silaha mecbur olan General Townsend’in pek yakında gelen İngiliz gazetelerinden alınmış resmi.

Gayri matbu bir resmini derc-i sütun iftihar eylediğimiz  Halil Paşa,  Osmanlı – İtalya Harbi’nde Trablus’ta “ Hums”  kumandanı bulunmaktaydı.  Bunu müteakip Van Jandarma Kumandanlığı’nda bulunmuş ve bilahare İstanbul Merkez Kumandanlığına tayin olunmuştu. Türkiye’nin Harbi Umumiye’ye duhulü üzerine Irak Cephesi’ne giderek Bağdat Valiliğinde ve Basra Vali Vekaleti’nde bulunduktan sonra Irak Başkumandanlık Vekaletine tayin kılınmıştı.   Kûtü’l- Amare’nin istirdadı ile Irak’taki muvaffakiyati yeni ve büyük bir zaferle tetevvüc eden Osmanlı Kumandanı’nın inayet-i hakla pek yakında Irak hıttamızı İngilizlerden tamamen tathir edeceğine itminan-ı kavimiz vardır.

Harita: Kûtü’l-Amare’nin iskatından sonra büyük bir hareketine intizar olunabilecek olan Felahiye mevazııyla Kûtü’l- Amare arasındaki mesafeyi gösteren harita.

Resim- Orta: İngiltere’nin Irak Kumandanlarından olup ahiren Londra’ya gönderdiği raporda mağlubiyetlerini tamamen itiraf etmiş bulunan General Sir Percy (Henry Noel) Lake

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Kûtü’l-Amare Tayyare Yardımıyla Kurtulabilir mi?

Karargâh-ı umûmînin son tebliğlerine nazaran tayyarelerden torbalarla atılan levazım ile idame-i mukavemete çalışan Kûtü’l-Amare mevkiinin sûret-i muhasarasını gösterir kuşbakışı harita.

(Resim)

İngilizlerin Irak’ta kullandıkları harp tayyarelerinden biri.

Düşmanın Kûtü’l-Amare’deki hal ve mevkiinin günden güne cidden fenalaştığına şüphe kalmıyor. Karargâh-ı umûmîye bir iki gün evvelki tebliğ-i resmilerinin birinde Kûtü’l-Amare’den bahsederken mahsûrînin temdîdi mukavemet edebilmek için tayyarelerden torbalarla atılan una müftekir kaldıklarını bildiriyordu. Kûtü’l-Amare’deki İngiliz kuvvetlerinin ihtiyacı yalnız undan ibaret değildir. Bir taraftan mühimmat ve levazım-ı askeriye pek azalmış olacağı gibi diğer taraftan da bilhassa levazım-ı tıbbiyede şüphesiz nihayete ermek üzeredir.

Etiketler: , ,