Page 1
Standart

Ordumuz Tebriz’de

“İngiliz Oyunlarına Karşı Mecburi bir Önlem

Urumiye Gölünün İki Tarafının ve Tebriz Şehrinin Ele Geçirilmesi

Şehre Dair Kısa Coğrafi ve Tarihi bilgi

Güney Azerbaycan’da askerlerimiz tarafından ele geçirilen Tebriz şehrinin manzarası

Dünkü gazetelerde yer alan Osmanlı Resmi bildirisi İngilizlerin İran’da ilerlemeleri üzerine Kafkasya Ordumuzun kanadını korumak amacıyla birliklerimizin Urumiye Gölünün iki tarafını ve Tebriz şehrini ele geçirdiklerini bildiriyordu. Görünüyor ki hükümetimiz İran’ın kuzeyindeki bazı bölgelerine mecburen girmek zorunda kalmıştır. Gerçekten de İngilizler Rusya’nın yıkılmasından sonra İran’da Rus hakimiyetindeki yerlerde kendi egemenliğini sağlamak hatta İran üzerinden Rusya’ya yeniden girip Bolşevikleri devirmek için büyük çaba göstermişlerdir…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

İstanbul Halı Piyasası ve Savaş

“Osmanlı ülkesinin en önemli ihraç kalemlerinden birisi olup zamanında başkentin en öndeki ticaret kalemini oluşturan halıcılık 1911’den 1913 yılına kadar süren Balkan Savaşlarından çok etkilenmiştir. 1.Dünya Savaşı ise İstanbul’un dışarıya yaptığı halı ihracatını bir kat daha düşürmüştür. Normal zamanlarda İstanbul dışarıya yıllık 50 milyon Franklık halı ihrac etmekteydi. Savaştan sonra ihracatın yeniden bu dereceye yükselebilmesi çok zaman alacaktır. İstanbul piyasasında en başta bütün Anadolu’nun ürünleri onu takiben Kafkasya, İran ve Türkistan ürünleri toplanmaktadır. Dolayısıyla İstanbul bütün Doğu halılarının dünyaya açılan kapısı konumundadır. Türkiye’nin paha biçilmez halıları için başlıca alıcı Birleşik Amerika’dır…”

Etiketler: , , , , , , , , , ,
Standart

Irak Cephesi’nde

“Bağdat Muhabirimizden: 21 Ocak (MA).

Güvenli bir kaynaktan alınan habere göre İngilizler taarruza başladıkları günden beri Amâre’ye 15.000’ni aşkın yaralı sevk etmiş ve bu sevkiyat hala devam etmekteymiş. Bu yaralılar arasında iki elinden yaralı bir general ile birçok subay da vardır. Buraya gelen İngiliz esirler savaşmaktan bıktıklarını bildirmekte ve savaşın devamından amacın ne olduğunu sormaktadırlar.

İran’da Rûmiye Gölünde Ruslara ait asker ve cephane taşıyan iki vapurunun battığı haber alınmıştır.”

Etiketler: , ,
Standart

Hemedan Muzafferiyetine Ait Tafsilat-ı Mütemmime

3 Haziran 1916  Tarihinden Bugüne Kadar İran’da Geçen Olaylar

21 Mayıs 1332 tarihinden bugüne kadar İran’da geçen vekayi, 21 Ağustos’ta Hanikin’den başlayarak Hemedan’ın zabtına kadar geçen vekayi-i askeriyenin başlıca mevakiini gösteren harita.

“3 Ağustos bir menbe-i mevsuktan alınmıştır. Bağdat üzerine tevcih-i harekat eden Ruslar İran hududunu tecavüz ederek Hanikin’e kadar ilerlemiş bulunuyorlardı. Kahraman kıtaatımız ilk darbeyi bu mevkide tevcihe ve bilmukabele harekat-ı takibiye icrasına ibtidar eylemiştir… 2 Haziran’da Serpul ve Zehaba iltica eden düşman kıtaatı ümit etmedikleri bir zamanda askerimizi karşılarında buldular… 27 Temmuz günü Esedabad civarında kahraman askerlerimiz uzun bir yürüyüşten sonra akşam saat yedide gayet sarp ve metin olan düşman mevzileri üzerine atılmak gibi hârikulâde bir şecaat göstermişlerdir… 29 Temmuz sabahı Hemedan Ovası’nın şimaline yerleşmiş olan düşman kıtaatı bir taarruz ile tart edilmiş ve bu vech ile Hemedan Ovası düşmandan kamilen tathir olunmuştur. İşte Kirmanşah’tan itibaren Hemedan’a kadar olan harekât-ı askeriyemiz dahi bu suretle ve pek parlak olarak neticelenmiştir.

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Hıtta-i Irak’ta, Felahiye Mıntıkası’nda, İran Hududu Üzerinde

RUSLARDAN “KASR-I ŞİRİN”İN ZABTI

Karargah-ı umumi dünkü tebliğinde kıtaatımızın Irak ve İran hududu üzerindeki faaliyetini işâr ediyordu.

Diğer taraftan kıtatımız daha şarkta İran hududu üzerinde de bir muvaffakiyet ihraz ederek buradan Bağdat’a doğru sarkmak isteyen Rusları püskürtmüş ve Kasr-ı Şirin’i işgal ettikten sonra 20 kilometre şarka ilerlemiştir. Rusların binden ziyade telefat vermiş olmalarına ve ordumuzun elde ettiği ganaim miktarına nazaran muvaffakiyatımızın tevalisi Rus planının yıkılması muntazırdır.

Etiketler: , , ,
Standart

Azerbaycan’da Rusların Hali

Milli Ajans’ın son günlerde Azerbaycan muhabirinden tebliğ ettiği bir iki telgraf şayan-ı dikkat haberleri ihtiva etmekteydi. Bunlardan anlaşılıyor ki mücahitlerimiz Rusların bir tecribe mahiyetinde olan taarruzlarını def ettikten sonra mukabil bir taarruzla Savuçbulak’tan şarka doğru ilerlemektedir. İran’ın bilhassa garb-i şimali kısmının baştan başa mücahedeye ve ordumuza iltihaka hazırlanmakta olduğu nazarı dikkate alınırsa, buradaki harekatın süratle ilerlemek istidadında bulunduğu tezahür eder. Dört sene mukaddem Ruslara karşı harp ederek Türkiye hududuna iltica eden ve Cihad-ı mukaddesin ilanı üzerine Ruslarla çarpışmak için tekrar İran’a gitmiş olan Emir Haşmet’in son günlerde Hemedan havalisinde büyük teşkilat vücuda getirmeye çalıştığı muhakkaktır. İngilizlerle Rusların Tahran’daki entrikalarına rağmen son hadisat İran’da yeni ve büyük hareketlerin karîbü’z-zuhur olduğunu göstermektedir.

Harita altyazısı

Azerbaycan’da mücahitlerimizin Rusları püskürtmekte olduğu sahneyi gösterir harita

Resim altyazısı

Ruslara karşı Hemedan etrafındaki mücahedatiyle son zamanlarda ismi sık sık zikredilen Emir Haşmet

Etiketler: , , , , , , , ,