Page 1
Standart

Trablusgarp Mücahitleri

Dört Senelik Kahramanca Yapılan Muharebelerin Tarihçesi-Sahrada Osmanlı Subayları-Senüsilerin Talimi- Şeyh Senüsi’nin Gücü, Cihad’a Davetleri- Tunus sınırında.

Misafirimiz Şeyh eş-Senüsi Hazretlerinin gayretleriyle İtalyanlardan temizlenen Trablusgarp’ın haritası ve Şeyh Hazretlerine ait bayrak.

…1915 Haziran’ında Trablusgarp’taki (Libya) isyan hareketlerini idare etmek için  İstanbul’dan, Ayan Meclisi üyelerinden Süleyman el-Barunî ve Şeyh Sufu’l-Mahmudî Efendiler Trablus’a gönderildiler. Harp çıktığında İtalyanlar gördükleri baskılarla Trablus’un iç kısımlarını tahliye ettiler. Senüsiler bütün müstahkem mevkileri ele geçirdiler ve çekilmekte olan düşmanı takiple büyük miktarda ganimet elde ettiler. Aynı zamanda Kuzey aşiretleri Kalife bin Asker komutasında Tunus sınırı üzerindeki karakol mevkilerine hücum etmişler, İtalyan askerleri beşte üç oranında kayıp verdikten sonra Fransız arazisine (Tunus) sığınmaya mecbur olmuşlardır…”

Etiketler: , , ,
Standart

Trablus’da da Dayak Yediler

“Trablus’ta İtalyanların ne kadar dar bir mevkide sıkışmış olduklarını ve mücahitlerimiz tarafından ele geçirilen ve geri alınan bölgeyi gösteren ayrıntılı harita.

İtalya savaşa en uygun şartlarda girmiş ve katılım zamanını en doğru bir şekilde hesaplamış olduğu halde 1. Dünya Savaşı’nda hiç şüphe yok ki en büyük onursuzluğu tadarak küçültücü derecede korkaklık ve beceriksizlik göstermiştir…

Trablus Mücahitlerimizin hemen hiçbir yerden yardım almadıkları halde koca İtalyan devletini devamlı hırpalamakta ve galip gelmekteydiler. Savaş araç ve gereç bakımından en mükemmel şekilde donatılan İtalyan askerleri Avusturya sınırında acizlikle çırpınırken son günlerde nihayet benzeri görülmemiş bozgunları yaşarken Trablus’ta mücahitlerimiz karşısında ezilmiş bir şekilde sıkışıp kalıyor…”

 

Etiketler: , , ,
Standart

Irak’ın Galip ve Mağlup Kumandanları

Kûtü’l-Amare’den Sonra Sıra Felahiye’dekilere Geldi!

(Resim Sağ): Beş aydır, mevsimin ve muhitin her türlü müşkülatına, düşmanın her türlü tecavüzlerine mukavemet gösteren ve bütün kuva-yi imdadiyeyi püskürterek nihayet Kûtü’l- Amare’yi iskata muvaffak olan Irak Ordumuzun Kahraman Kumandan Vekili Halil Paşa

(Resim-Sol): Kûtü’l- Amare mahsuru olup teslim-i silaha mecbur olan General Townsend’in pek yakında gelen İngiliz gazetelerinden alınmış resmi.

Gayri matbu bir resmini derc-i sütun iftihar eylediğimiz  Halil Paşa,  Osmanlı – İtalya Harbi’nde Trablus’ta “ Hums”  kumandanı bulunmaktaydı.  Bunu müteakip Van Jandarma Kumandanlığı’nda bulunmuş ve bilahare İstanbul Merkez Kumandanlığına tayin olunmuştu. Türkiye’nin Harbi Umumiye’ye duhulü üzerine Irak Cephesi’ne giderek Bağdat Valiliğinde ve Basra Vali Vekaleti’nde bulunduktan sonra Irak Başkumandanlık Vekaletine tayin kılınmıştı.   Kûtü’l- Amare’nin istirdadı ile Irak’taki muvaffakiyati yeni ve büyük bir zaferle tetevvüc eden Osmanlı Kumandanı’nın inayet-i hakla pek yakında Irak hıttamızı İngilizlerden tamamen tathir edeceğine itminan-ı kavimiz vardır.

Harita: Kûtü’l-Amare’nin iskatından sonra büyük bir hareketine intizar olunabilecek olan Felahiye mevazııyla Kûtü’l- Amare arasındaki mesafeyi gösteren harita.

Resim- Orta: İngiltere’nin Irak Kumandanlarından olup ahiren Londra’ya gönderdiği raporda mağlubiyetlerini tamamen itiraf etmiş bulunan General Sir Percy (Henry Noel) Lake

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Mücahidin-i Senûsiye’nin Son Harekât-ı Harbiyeleri Münasebetiyle

Beş sene evvel Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefere ait intibaat

Enver Paşa ile rüfekâ-yı kiramının himemât-ı aliyyeleriyle beş sene mukaddem Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefer hakkında Senûsi Şeyhi hazretlerine i’tâ-yı malumat etmek üzerinde gönderilen heyet-i mahsusa’nın Senûsi meşayihinin makarrı idaresi olan Sıreyyub “Cağbub” şehrinde ikametlerine tahsis edilen hane [Gerek bu ve gerek zîrdeki resim, o vakit heyet-i mahsusa âzâsından bulunan Doktor Abdülgâni Bey tarafından fotoğrafla alınarak Avrupa mecmualarından birinde neşredilmiştir.

İngilizler Mısır hakkındaki endişelerinin her gün daha ziyade artmasından Mısır’da Senûsilerin harekat-ı mücahedekârânelerinin gittikçe tevsi’ etmekte olduğu anlaşılmaktadır. İngiliz matbuatı kemal-i endişe ile şark ve bilhassa Mısır ahvalinden ordumuzun vaziyetinden bahsetmektedirler. Mısır üzerine icra edilen tazyikin yalnız İngiltere’yi değil İtalya ve Fransa’yı da derin derin düşündürmekte olduğuna şüphe yoktur. Mamafih İtalya’nın elinde Trablusgarp’ta esasen birkaç mevkiden başka bir şey kalmamıştır. Fakat bugünkü telgraflardan biri gösteriyor ki Cihad-ı ekber Fas’ta da – Emir Abdül Malik’in kumandasındaki kuvvetlerle büyük hareketler husule getirmek istidadını gösteriyor. İslam mücahitleri arasında son zamanlarda vücuda gelen cereyanlar, memalik-i İslâmiye’nin tahlisiyle kariben düşmanlarımıza kati darbelerin indirileceğine dair bizde pek derin kanaatler husule getirdi. Bu münasebetle beş sene evvel Trablusgarp’ta birkaç dest-i himmet ve azmin delaletiyle vücuda gelen Türkiye – İtalya Harbine ait iki resmi derç ediyoruz.

Cihad hazırlığında bulunmak üzere Senûsi Şeyhi hazretlerinin riyaseti altında sahrada bir ictima

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Standart

Alem-i İslam Harekâtı ve İtalyanların Endişesi

Bern, 31 Kanun-i evvel (M.A.)

Tribuna gazetesi cihâd-ı mukaddesin sirayet ve muvaffakiyet ihtimalatının gittikçe tevessu ettiğini ve bu vecihle alem-i İslam’da büyük kıyamlar zuhuru yakın olduğunu beyan ile diyor ki: “Alem-i İslam’ın kısm-i a’zamı Türkiye’nin hasta olduğu ve İngiltere’nin alem-i İslam’a hükümran bulunduğu hurafesine artık kanmıyor. Bazı taraflardaki Müslümanların vaziyetlerinin meşkuk olduğunu inkâr etmek tehlikeli bir hata teşkil eder. İ’tilaf Zümresi alem-i İslam’da meşhud olan mevzii’ harekatın ve ba-husus Türkiye tarafından Süveyş Kanalı’na karşı icra olunan teşebbüsatın gayr-ı müsmir kalmasına çalışmalıdır. Çünkü düşmanın Süveyş Kanalı’nda ihraz edeceği muvaffakiyat bilcümle mü’telifler bilhassa İtalya için netayic-i vahimeyi dai’ olacaktır.”

 

Etiketler: , , , , ,