Page 1
Standart

Şehrimizde Ateşkes Uygulamaları ve Rumlar

-Rumlardaki Neşe ve Sevinç-Yunan Gemilerini Ziyaret-

Limanımızdaki Yunan gemilerini kafile kafile dolaşan Rumlar bir Yunan torpidosunda

Türkiye’nin İtilaf Devletleriyle ateşkes yapması Rumları devam etmekte olan derin bir sevince boğdu. Bu sevinç hala devam etmektedir. Dükkanları ve evleri derhal İtilaf bayrakları ile donatıldı, kadınları İtilaf renkleri ile süslendi, İtilaf marşları ağızlarından düşmez oldu, gazeteleri eski hayali açıkça yazdı. Esasen hayal etmek Rum’un en büyük sermayesidir. Fakat bütün bu hayallerin boşa çıkacağına dair belirtileri görüp artık akıllarını başlarına toplamaları gerekmez mi? Hayır, acı gerçeklerin gelişine kadar bu hayalden kendilerini kurtaramayacaklar: Bu sıralar Rum gazeteleri İstanbul’da Türk egemenliğinin azaldığını gösteren haberler uydurmakta, öyle kandırmacalara başvuruyorlar ki bunlara gülmemek mümkün değil. En son Tahidrumos Gazetesi yeni ve ilginç bir haber veriyor: “İngilizler Beyoğlu yönetimini ele alacaklar, hatta bu iş için Selanik’ten 50 kişilik İngiliz polis memuru ile 3 sandık dolusu kelepçe getirmişler…”

Etiketler: , , ,
Standart

Komutan Şehzademiz Osman Fuad Efendi Hazretleri Trablusgarp’tan (Libya) Geliyor

“Prens Osman Fuad Efendi Hazretleri

I.Dünya Savaşı’nda Trablusgarp Mücadelesi de bizim için şanlı bir sayfa oluşturur. Bu mücadelelerde Osmanlı birliklerinin komutanı genç Şehzademiz Osman Fuad Efendi’nin gösterdiği dik duruş askerlik tarihimize geçecektir. İtilaf Devletleri ile varılan ateşkesin şartları gereği biz Trablusgarp’tan askerlerimizi çekecek ve gelmeyenlerini asi sayacaktık. Buna göre Şeyh Senûsî’nin ülkesinde de askeri harekat durdurulduğundan Trablusgarp’taki Osmanlı birliklerinin komutanı Prens Osman Fuad Efendi Trablus’tan ayrılarak şehrimize gelmek üzere yola çıkmıştır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Yeni Yıl Barış Yılı

“1918 yılına girerken Avrupa’da askeri durumun ne şekilde olduğunu gösterir harita-Bir yıl içinde düşmanlarımızın zayiatıyla gerek İtilaf ve gerekse İttifak devletlerinin bir yıllık harcamaları.
Bugün yeni yıla savaşla birlikte giriyoruz. Ve savaşla geçen bir yılda olağanüstü olaylara şahit olduk. Bunların en önemlisi en tarihisi şüphesiz ki Rusya ile sonuçlanmak üzere olan barış görüşmeleridir. Avrupa’nın Doğusunda barış hemen hemen sağlanmak üzeredir. Aslında Batı’daki düşmanlar henüz inatlıklarında kararlı görünüyorlarsa da 1918 yılının bize genel barışı da birlikte getireceği kuvvetle ümit olunabilir…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Romanya Harekâtının İlk Safhası

“….Bugün Romanya’nın harbe müdahalesinin birinci ayı hitama ererken, İtilaf Devletleri’nin süratle ilerleyeceği zannettikleri Romen Ordusu, Macaristan hudutlarını geçer geçmez, müsadif olduğu her dem kuvveti mütezayit bir müdafaa-i şedide karşısında ne yapacağını düşünmeğe başlamış bulunuyor. Bulgaristan’a indirileceği zan ve ümit olunan darbe ise Dabruca’daki Romen-Rus Ordusu’nun başına inerek yalnız Romanya’yı değil, bütün İtilafiyyunu sersemletti.

Harita: Romanya Ordusu’nun Avusturya-Macar tebligat-ı resmiyesine nazaran Transilvanya dahilinde icra eylediği harekat-ı taarruziye istikametleri ile Romenlerin ancak hududa karib şehirleri işgal eyleyebildiklerini ve Hateg’den başlayarak Volkan Geçidi’ne kadar devam eyleyen Alman-Avusturya taarruzunun mevkiini gösterir harita.

Etiketler: , , , ,
Standart

Galiçya’da Türkler

Viyana, 19 Ağustos ( M.A.) – Kıtaât-ı Osmaniye’nin Galiçya harekâtına iştirâki sebebiyle Viyana’da Türkiye lehine tezâhürât-ı dostânede bulunulmuştur.

Viyana, 12 ( K. ) – [ Gecikmiştir ] Noya Wiener Telegraph diyor ki: “Kahraman Türk alayları: “Hepimiz her birimiz, her birimiz hepimiz için”  düstûr-i hareketi ile Galiçya’da harp etmeye geliyorlar. İ’tilâf aynı şeyi yapmak teşebbüsünde bulundu. Fakat İngilizlerle Fransızların Rus ve Sırplara iltihâk hususunda nasıl muvaffak oldukları Çanakkale seferinde tanîn-i endâz olan sükutları ile sabit oldu. Diğer taraftan Marsilya’da karaya çıkarılan Rus askerinin pandomiması da Çarın askerleri garptaki silah kardeşleri ile nasıl birleşmiş olduklarını aynı derecede ayân bir surette göstermiştir.

Bu suretle bu harbin imtidadınca şimdiye kadar şecaat ve liyakatının o kadar parlak delillerini göstermiş olan Türk orduları bundan böyle Galiçya cephesinde de müttefiklerle omuz omuza harp edeceklerdir. Cenûb-i şarkîdeki silah kardeşimiz bilir ki Rus ittihadının başlıca gayelerinden biri İstanbul ile Boğazlara mâlik olmaktır ve Moskof idrakine göre İstanbul yolu Tuna İmparatorluğu’ndan geçmektedir.

Etiketler: , , , , , , ,