Page 1
Standart

Filistin Konusu-Amerikan Heyeti

Viyana 4 Ağustos

Manchester Guardian gazetesinin verdiği bilgiye göre, Filistin konusunu  araştırmak üzere, Amerika’nın İstanbul eski elçisi Morgentau, Profesör Frankfurther ve Levy Efiştein’dan oluşan bir heyet Avrupa’ya ulaşmıştır. Heyet önce Mısır’a gidecektir. Yine aynı gazetenin verdiği bilgiye göre; Londra’da oluşturulan Musevi Alayı Irak Cephesi’ne gönderilecektir. Alayın bayrağında Davud yıldızı bulunacaktır (MA).

Etiketler: , , , , , , , , , ,
Standart

Kûtü’l-Amare “Mahkûm-u Sukût”

General Aylmer mahsûrine imdâd edebilmekten nevmid – General Townshed birkaç hafta zarfında teslim olacağını söylüyor – İngilizler aç, hasta ve cephanesiz.

Roterdam, 15 Mart – Londra’dan işar olunuyor: General Aylmer, İngiltere Harbiye Nezareti’ne keşide ettiği bir telgrafnamede General Townshed ordugahına muvasalat edebileceğini pek az ümit eylediğini beyan etmiştir. General Townshed kıtaatıyla yalnız tayyareler vasıtasiyle muhabere edebilmektedir. Tayyarecilerin verdiği raporlara nazaran, General Townshed’ın kumandası altındaki kıtaat pek büyük mahrumiyetlere katlanmaktadır.

Etiketler: , ,
Standart

Kûtü’l-Amâre’den İngilizler Nevmîd!

İngilizce Gazetelerin neşriyatına bakılırsa İngilizlerin Kûtü’l-Amâre’yi Kurtarmaktan Nevmîd Oldukları Anlaşılıyor

Selman-ı Pak mağlubiyet ve hezimetinden sonra Kûtü’l-Amare‘ye ricat ve iltica eden ve el-yevm orada 10.000 kadar maiyeti ile asakir-i mansuremiz ve mücahid-i urbânın taht-ı muhasarasında bulunan General Townshend.

Selman-ı Pak Muharebesi üzerine İngilizlerden sağlam olarak zabt edilen ve el-yevm Selman-ı Pak ünvanı altında Dicle Nehri üzerinde yine İngiliz mevaziine karşı istimal edilmekte bulunan Fayrikles monitörü.

“Bu monitör, nehirlerde istimâl edilmek üzere inşa olunmuş oldukça kuvvetli bir sefine-i harbiye olup 37 metre tûle, 3 metre arza ve 80 santim kadar da umka maliktir. Teslihatına gelince, bir adet 10 santimlik, bir adet 5,7 santimlik, bir adet 4,7 santimlik top ve üç adet makineli tüfek ile mücehhezdir. Bundan mâdâ bir adet projektör, mesafe aleti ve telsiz telgraf cihazı da vardır.”

Kûtü’l-Amâre’den Amâre’ye kadar Dicle sahilini umûmî sûrette gösterir harita.

Kûtü’l-Amâre ile el-yevm İngilizlerin General Aylmer kumandası altında Kûtü’l-

Amâre’yi kurtarmak üzere muharebe ettikleri Felahiye mevkiini gösterir harita.

İngilizce matbuatının neşriyatına bakılırsa, İngilizlerin Kûtü’l-Amâre’yi tahlis ve istirdâddan nevmîd olduklarına hükm etmek lazım geliyor. Evvelki gün Londra gazetelerinden naklen Berlin’den gelmiş bir telgrafnâmede, Irak’ta Kûtü’l-Amâre’nin muavenetine giden General Aylmer ordusundaki gazete muhabirlerinin Kûtü’l-Amâre’de Osmanlı asakirinin mevazii gayet kuvvetli olduğunu ve mevkii mezkûre 16 milden fazla takarube imkan bulunmadığını ihbar eyledikleri bildirilmekte idi.

Etiketler: , , , , ,
Standart

Irak’ta İngilizlerin Durumu

Berlin 15 (M.A.) – Londra’dan haber verildiğine göre İngilizler Irak’ta uğradıkları bozgunu şimdi her şeyiyle kabul etmektedirler. Bu hususta yayınlanan bildiride General Aylmer‘in Kutü’l-Amare civarında General Townshend ile birleşmek üzere Dicle’nin yukarısına doğru hareket ettiği ve ama çok sayıda Osmanlı askerine rastlayıp çarpışmaya girdiği ve bu sırada ağır kayıplar verdiği yine Ocak’ın yedisinde General Aylmer’in Türkleri mevzilerinden atmanın mümkün olmadığını anladığı beyan edilmiştir ki bu hal, kuşatma altındaki General Townshend’ın kurtarılmasının imkânsız olduğuna işaret etmektedir.

 

Etiketler: , , , , , , ,