Page 1
Standart

Trablusgarp’ta Mücahitlerimizin Başarıları

“Milli Ajans, güvenilir bir kaynaktan aldığı bilgiye dayanarak Trablusgarp’taki kahraman Mücahit Ordusu’nun yeni başarıları hakkında şu bilgileri veriyor:

En son Trablusgarp’tan gelen bilgilerden anlaşıldığına göre düşman ile yıllardır çarpışmakta olan mücahitlerimizin Hakk’ın yardımı ile zafer ve başarılarına yenilerini eklemekte olduklarını ve kahramanlarımızın yaşananlarla paralel olarak manen ve maddeten daha güçlendiği övünç ve övgüyle anlaşılmaktadır… 23 Mart tarihinde düşmanın Uceylât civarına doğru ilerlemeye ve bu esnada önüne çıkan halkı çoluk çocuk demeden gözlerini kan bürümüş olarak  öldürmeye başladığı haber alındığında hemen kuvvetli bir mücahit birliği buraya yönlendirilmiş ve yapılan kanlı bir savaştan sonra mücahitler düşmanı bozgun içinde Tunus sınırlarına doğru sürerek Zevare’yi kuşatmışlardır…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

TRABLUSGARP VE CİVARINDA MÜCÂHÎDÎN-İ İSLAMİYENİN ŞANLI MUVAFFAKİYETLERİ

Milli Ajans’ın  zîrde münderiç tebliğine nazaran, Trablusgarp eyaletiyle Tunus ve Mısır hudutlarındaki mücâhîdin-i İslamiye’nin İtalyan, Fransız ve İngilizlere karşı bütün alem-i İslam’ı lebriz-i sürûr ve hubûr edecek surette ihraz eyledikleri şanlı muvaffakiyatın sahasını ve İtalyanların tekmil Trablus eyaletinde ellerinde kalabilen Trablus ve Hums şehirleri mevâkiiyle sair mevâzii gösteriri harita.

Trablusgarp’taki mücahîdînin kumandanı olup daha geçenlerde  Misurata civarında İtalyanlardan altı bini mütecaviz nefer esir alan ve o havalide şimdiye kadar ihraz olunan muvaffakiyatin en fedakar ve gayûr amillerinden bulunup Trablusgarp’a nispetle Paşa ünvaniyla yâd edilen Nuri Bey.

Bir menbe-i  resmîden atideki malûmat itâ olunmaktadır:

Trablusgarp’ta Sirte’nin garbından Tunus eyaletine kadar olan mıntıkada Trablus ve Hums şehirlerinin surları dahilindeki yerlerden mâda hiçbir noktada tek bir İtalyan neferi bırakılmamıştır. Tunus hududunda aşâir Trablusgarp havalisindeki mücahidîne iltihak ederek müştereken Tunus’un cenubunda Tatavin ve Dehiba’ya kadar menâtıkı istila eylemişler ve taksimât-ı sâbıka dairesinde işbu menatık meşayıh ve mücahîdîn reisleri tarafından idare edilmekte bulunmuştur. Bütün bu havalide Hilâl-i Osmanî temevvüç etmek suretiyle hilafet-i uzmâya Hükümet-i Osmaniye’ye karşı pek derin bir merbutiyet ve sadakat-ı meşkure nümâyân olmaktadır. Bingazi mıntıkası aynı vaziyettedir.  İngilizlere karşı mücâhîdîn büyük metanet ve şiddet gösteriyor.

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Azerbaycan’da Rusların Hali

Milli Ajans’ın son günlerde Azerbaycan muhabirinden tebliğ ettiği bir iki telgraf şayan-ı dikkat haberleri ihtiva etmekteydi. Bunlardan anlaşılıyor ki mücahitlerimiz Rusların bir tecribe mahiyetinde olan taarruzlarını def ettikten sonra mukabil bir taarruzla Savuçbulak’tan şarka doğru ilerlemektedir. İran’ın bilhassa garb-i şimali kısmının baştan başa mücahedeye ve ordumuza iltihaka hazırlanmakta olduğu nazarı dikkate alınırsa, buradaki harekatın süratle ilerlemek istidadında bulunduğu tezahür eder. Dört sene mukaddem Ruslara karşı harp ederek Türkiye hududuna iltica eden ve Cihad-ı mukaddesin ilanı üzerine Ruslarla çarpışmak için tekrar İran’a gitmiş olan Emir Haşmet’in son günlerde Hemedan havalisinde büyük teşkilat vücuda getirmeye çalıştığı muhakkaktır. İngilizlerle Rusların Tahran’daki entrikalarına rağmen son hadisat İran’da yeni ve büyük hareketlerin karîbü’z-zuhur olduğunu göstermektedir.

Harita altyazısı

Azerbaycan’da mücahitlerimizin Rusları püskürtmekte olduğu sahneyi gösterir harita

Resim altyazısı

Ruslara karşı Hemedan etrafındaki mücahedatiyle son zamanlarda ismi sık sık zikredilen Emir Haşmet

Etiketler: , , , , , , , ,