Page 1
Standart

Şeyh Senüsi’nin Ziyareti ve İslam Birliği

İngiliz parasıyla başı dönmüş kendinden geçmiş bir yalancı Mısır Sultanı ve benzer şekilde aynı isyana kalkışmakta tereddüt etmemiş yalancı Hicaz Kralı’nın İslam birliğine saldırdıkları bir zamanda Şeyh Ahmed Senüsi’nin Hilafet merkezine bağlılığını göstermek için yola çıkması, bu yüce amaçla denizaltı seyahatine katlanması doğrusu bütün İslam dünyasını sevince boğmuş ve gururlandırmıştır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Filistin Konusu-Amerikan Heyeti

Viyana 4 Ağustos

Manchester Guardian gazetesinin verdiği bilgiye göre, Filistin konusunu  araştırmak üzere, Amerika’nın İstanbul eski elçisi Morgentau, Profesör Frankfurther ve Levy Efiştein’dan oluşan bir heyet Avrupa’ya ulaşmıştır. Heyet önce Mısır’a gidecektir. Yine aynı gazetenin verdiği bilgiye göre; Londra’da oluşturulan Musevi Alayı Irak Cephesi’ne gönderilecektir. Alayın bayrağında Davud yıldızı bulunacaktır (MA).

Etiketler: , , , , , , , , , ,
Standart

TRABLUSGARP VE CİVARINDA MÜCÂHÎDÎN-İ İSLAMİYENİN ŞANLI MUVAFFAKİYETLERİ

Milli Ajans’ın  zîrde münderiç tebliğine nazaran, Trablusgarp eyaletiyle Tunus ve Mısır hudutlarındaki mücâhîdin-i İslamiye’nin İtalyan, Fransız ve İngilizlere karşı bütün alem-i İslam’ı lebriz-i sürûr ve hubûr edecek surette ihraz eyledikleri şanlı muvaffakiyatın sahasını ve İtalyanların tekmil Trablus eyaletinde ellerinde kalabilen Trablus ve Hums şehirleri mevâkiiyle sair mevâzii gösteriri harita.

Trablusgarp’taki mücahîdînin kumandanı olup daha geçenlerde  Misurata civarında İtalyanlardan altı bini mütecaviz nefer esir alan ve o havalide şimdiye kadar ihraz olunan muvaffakiyatin en fedakar ve gayûr amillerinden bulunup Trablusgarp’a nispetle Paşa ünvaniyla yâd edilen Nuri Bey.

Bir menbe-i  resmîden atideki malûmat itâ olunmaktadır:

Trablusgarp’ta Sirte’nin garbından Tunus eyaletine kadar olan mıntıkada Trablus ve Hums şehirlerinin surları dahilindeki yerlerden mâda hiçbir noktada tek bir İtalyan neferi bırakılmamıştır. Tunus hududunda aşâir Trablusgarp havalisindeki mücahidîne iltihak ederek müştereken Tunus’un cenubunda Tatavin ve Dehiba’ya kadar menâtıkı istila eylemişler ve taksimât-ı sâbıka dairesinde işbu menatık meşayıh ve mücahîdîn reisleri tarafından idare edilmekte bulunmuştur. Bütün bu havalide Hilâl-i Osmanî temevvüç etmek suretiyle hilafet-i uzmâya Hükümet-i Osmaniye’ye karşı pek derin bir merbutiyet ve sadakat-ı meşkure nümâyân olmaktadır. Bingazi mıntıkası aynı vaziyettedir.  İngilizlere karşı mücâhîdîn büyük metanet ve şiddet gösteriyor.

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Mısır Hududunda Katiye’deki Muvaffakiyatımız

İngiliz kıtatına nagehane bir darbe – Taarruz için Osmanlı kumandanı tarafından intihab olunan zaman İngilizleri şaşırtmış

Harita alt yazısı: Hududumuzla Süveyş Kanalı arasındaki havaliyi, muvaffakiyet ettiğimiz (Katiye)mevkiini gösteren harita

Osmanlı Kumandanlığı, hareket-i harbiyenin henüz gayr-i kabil-i icra olunduğunu bu mevsimde İngilizlin en ziyade can alacak yerlerinden, Mısır hududu üzerinden mühim bir darbe vurmuştur.

Etiketler: , , ,
Standart

Mücahidin-i Senûsiye’nin Son Harekât-ı Harbiyeleri Münasebetiyle

Beş sene evvel Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefere ait intibaat

Enver Paşa ile rüfekâ-yı kiramının himemât-ı aliyyeleriyle beş sene mukaddem Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefer hakkında Senûsi Şeyhi hazretlerine i’tâ-yı malumat etmek üzerinde gönderilen heyet-i mahsusa’nın Senûsi meşayihinin makarrı idaresi olan Sıreyyub “Cağbub” şehrinde ikametlerine tahsis edilen hane [Gerek bu ve gerek zîrdeki resim, o vakit heyet-i mahsusa âzâsından bulunan Doktor Abdülgâni Bey tarafından fotoğrafla alınarak Avrupa mecmualarından birinde neşredilmiştir.

İngilizler Mısır hakkındaki endişelerinin her gün daha ziyade artmasından Mısır’da Senûsilerin harekat-ı mücahedekârânelerinin gittikçe tevsi’ etmekte olduğu anlaşılmaktadır. İngiliz matbuatı kemal-i endişe ile şark ve bilhassa Mısır ahvalinden ordumuzun vaziyetinden bahsetmektedirler. Mısır üzerine icra edilen tazyikin yalnız İngiltere’yi değil İtalya ve Fransa’yı da derin derin düşündürmekte olduğuna şüphe yoktur. Mamafih İtalya’nın elinde Trablusgarp’ta esasen birkaç mevkiden başka bir şey kalmamıştır. Fakat bugünkü telgraflardan biri gösteriyor ki Cihad-ı ekber Fas’ta da – Emir Abdül Malik’in kumandasındaki kuvvetlerle büyük hareketler husule getirmek istidadını gösteriyor. İslam mücahitleri arasında son zamanlarda vücuda gelen cereyanlar, memalik-i İslâmiye’nin tahlisiyle kariben düşmanlarımıza kati darbelerin indirileceğine dair bizde pek derin kanaatler husule getirdi. Bu münasebetle beş sene evvel Trablusgarp’ta birkaç dest-i himmet ve azmin delaletiyle vücuda gelen Türkiye – İtalya Harbine ait iki resmi derç ediyoruz.

Cihad hazırlığında bulunmak üzere Senûsi Şeyhi hazretlerinin riyaseti altında sahrada bir ictima

Etiketler: , , , , , , , , , , ,