Page 1
Standart

Boğazlar Hakkında Bir Belge

“Berlin, 6 Nisan (MA): Norddeutsche Allegemene Zeitiung Gazetesi Gorki’nin “Novayaşin”  adındaki gazetesinin 14 Şubat tarihli nüshasında kaydedilmiş ve savaştan önceki tarihe ait bir belgeyi yayınlamaktadır. Bu belge savaşın kimin tarafından istenildiği ve bir plan dahilinde hazırlandığı hakkında çok büyük öneme sahiptir. Bu konuda “Novayaşin” Gazetesi diyor ki; “21 Şubat 1914 tarihinde yani savaşın başlangıcından beş ay önce Petresburg’ta gizli bir toplantı yapılarak İstanbul’un ve boğazların zaptı için bir plan hazırlandığı gibi, bu planın I.Dünya Savaşı’nda  Sırbistan, Bulgaristan, Romanya ve diğer devletlere bu konuda düşen görevler belirlenmiş ve uygulanması istenmiştir…”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Karadeniz Yolu Açıldıktan Sonra

 

Ticari Durumumuza Ne Gibi Etkileri Olacak?-Rusya İle Ticari İlişkilerimiz-İthalat Ve İhracatımız

Karadeniz havzası ve Osmanlı Devleti ile Rusya ve Romanya arasında savaştan önce gerçekleşen ve barıştan sonra yapılacak ticari ilişkiyi ve karşılıklı transit taşımaya kapı olan Karadeniz limanlarını gösterir harita.

Rusya ile ateşkes ve barış yapılarak siyasi ilişkilerimizin yeniden kurulması takdirinde ticaretimizde bütüncül bir iyileşme olacağı şüphesizdir. Geçim maddelerinin el yakıcı fiyatlara çıktığı şu sıralarda güçlü barış olasılıklarını düşünerek Karadeniz yolunun açılmasıyla elde edeceğimiz ticari kazançları birer birer gözden geçirmeyi faydasız saymamaktayız… Ruslarla ateşkes ve barışın gerçekleşmesi durumunda bu ülkeden sağlayacağımız faydalar pek büyüktür. Özellikle de bölgemiz dahilinde coğrafi konum itibariyle Karadeniz yolunun açılmasından en çok ülkemiz yararlanacaktır…”

Etiketler: , , ,
Standart

Tuna’yı geçen Romenler imha edildi.

Bir haftada Romanya’ya şimalden, cenuptan iki mühim darbe.

Rahova’ya taarruz sergüzeşt-i cüretkârânesinin akıbeti; Tuna’ya geçen 15.000 Romanya askeri Alman ve Bulgar kıtaatı tarafından perişan ve imha edilmiştir.

Üst harita alt yazısı: Romanya’ya bir haftada iki mühim darbe!

Romanya’ya 30 Eylül de Hermanştad kurbünde General Falkenhayn tarafından indirilerek birinci Romanya Ordusu’na mensup üç fırkanın yani 60,000 kişinin mahvını intac eden ilk darbe beş gün sonra da cenupta Tuna Nehrini Rohova’dan mürur eden 15.000 Romanyalının keza imha ve itlafına müncer olan ikinci darbenin indirildiği yerleri ve bu darbeleri indiren kuvvetleri gösterir harita ile temsili resim.

Alt harita yazısı: Onbeş bin Romanyalının mahv olduğu saha.

Romanyalıların on beş veya on altı taburla bu defa Tuna nehrini mürur ettikleri Rahova kasabası ile Nehri mürurdan sonra Romanyalıların ne kadar ilerlediklerini ve badehu Alman ve Bulgar kıtaatı tarafından ne suretle ihata olunarak mahvedildiklerini ale’t-tafsil  irae eder harita.

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Romanya Harekâtının İlk Safhası

“….Bugün Romanya’nın harbe müdahalesinin birinci ayı hitama ererken, İtilaf Devletleri’nin süratle ilerleyeceği zannettikleri Romen Ordusu, Macaristan hudutlarını geçer geçmez, müsadif olduğu her dem kuvveti mütezayit bir müdafaa-i şedide karşısında ne yapacağını düşünmeğe başlamış bulunuyor. Bulgaristan’a indirileceği zan ve ümit olunan darbe ise Dabruca’daki Romen-Rus Ordusu’nun başına inerek yalnız Romanya’yı değil, bütün İtilafiyyunu sersemletti.

Harita: Romanya Ordusu’nun Avusturya-Macar tebligat-ı resmiyesine nazaran Transilvanya dahilinde icra eylediği harekat-ı taarruziye istikametleri ile Romenlerin ancak hududa karib şehirleri işgal eyleyebildiklerini ve Hateg’den başlayarak Volkan Geçidi’ne kadar devam eyleyen Alman-Avusturya taarruzunun mevkiini gösterir harita.

Etiketler: , , , ,