Page 1
Standart

İmparator Wilhelm’in Çanakkale Seyahatleri

Yavuz’un Çanakkale’ye gelişi

İmparator hazretleri Çanakkale’ye ayak basmasının ardından tabya personeli ile görüşürken (1. İmparator Hazretleri 2. Enver Paşa 3. Ozdom (Usedom) Paşa)

İmparator hazretleri Arıburnu’nda kendilerine verilen açıklamayı dinlerken

İmparator hazretlerinin otomobilleri Seddülbahir’den hareket ederken

(1. İmparator hazretleri 2. Enver Paşa hazretleri)

Alman İmparatoru Wilhelm’in Çanakkale savaş alanlarına yaptıkları ziyaret ülkemizde gerçekleştirdikleri gezinin en önemli bölümü oluşturması pek doğaldır. Çünkü nasıl ki Alman milleti bugün savaşta beceri ve yeteneği ile dünyanın en önde gelen bir milleti ise, Osmanlılar da  Çanakkale’de gösterdikleri dik duruş ve kahramanlıkla dünya tarihinde benzerine rastlanamayan bir kahramanlığın sahibidir. Bundan dolayı değerlerine sahip çıkmanın bedelinin kanla ödendiği bu sahneyi İmparatorun ziyaretinin ne kadar öneme ve ayrıcalığa sahip olduğunu tasdik etmekte kimse tereddüt etmez.

İstanbul’dan Hareket:

İstanbul’dan Salı günü akşamı yani Çarşamba gecesi hareket edildi. İmparator hazretleri o akşam saat 10 sularında Çırağan Sarayı’nın iskelesine inmişler daha sonra istimbotla Yavuz’a binmişler ve orada Harbiye Nazırı(Savunma Bakanı) Enver Paşa tarafından karşılanmışlardır…”

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Seddülbahir’de: Ertuğrul Koyu ve Seddülbahir

Cemil Hakkı

Yalnız bu toplardan birisi, bugün bir netice-i müsbeteyi ilan eden, ak bir levhayı taşıyordu: ”Allah bizimle beraberdir” bu cümle, bu toplardan birisinin kundağı üzerinde yazılı duruyordu. İşte bu levha-i hakikat bugün bi’l-fiil tecelli etmiş bulunuyordu. Ve hiç şüphe edilemez ki bu fevz ve nusreti ihsan buyuran Allah, düşmanlarımızı kahr ve tedmir edinceye kadar inâyet-i ilahiyesini üzerimizden eksik etmeyecektir. Allah bizimle beraber olduktan sonra bu cidal-i azimden muzaffer çıkacak biziz.

Seddülbahir’den sahil kenarını takiben Tekeburnu istikametine doğru giden bir dekovil hattının solunda cesim yığınlar teşkil eden patates, un, arpa, yulaf çuvalları istifleri arasında adeta bir şehrin yüksek binalı sokaklarında dolaşıyor gibiydik. Zavallı İngilizler, bu yığınların bir ikisinin altından lağımlar açmışlar, fakat vâesefa ki atmaya vakit bulamadan kendilerini daratıp kurtulmuşlar. Bu lağımlardan birisinin kenarında 200 kiloyu mütecaviz barut tenekeleri bulunmuş…

Cemil Hakkı”

İngilizlerin levazım yığınları.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

 

Etiketler: , , , ,
Standart

Deniz Tayyarelerinin Faaliyeti Etrafında

[Resim alt yazısı] Tebliğ-i resmilerde Nieuport, Biga ve Gelibolu önlerindeki faaliyetleri sık sık mevzu-i bahis edilen deniz tayyarelerinden biri

Evvelki günkü Tebliğ-i resmimizde deniz tayyarelerimizden birinin Gelibolu’da (Seddülbahir) üzerinde uçarak düşman mevakiine, ihraç iskelelerine muvaffakiyetli bombalar attığı zikrediliyordu. Dünkü Tebliğ-i resmide Mülazım-ı evvel (Hans-Joachim Buddecke) idaresindeki deniz tayyaremizin boğaz üstünde uçan bir Fransız tayyaresine taarruz ederek ıskata muvaffak olduğunu ve tayyarenin kısa bir tamir ile kabil-i isti’mal bir hale ifrağ olunabileceğini bildiriyordu. Bu münasebetle son sistem bir Alman deniz tayyaresinin resmi derç ediyoruz.

Etiketler: , ,
Standart

Çanakkale Meşher-i Ganaiminde

Cenub Grubu Muhabir-i Mahsusumızdan: Bugün düşmanın merkez cephesinden itibaren ta Tekke Burnu’na kadar imtidat eden sahayı dolaştım. Tekke Burnu civarında iki mevkide yüzü mütecaviz hasta çadırında 2000 karyola, binlerce battaniye, zabıtana mahsus 10 adet portatif baraka, mükemmel karyolalar, eczaneler, ecza dolapları, dezenfekte âlâtı, etüvler bulunmuştur. Zabitan barakalarındaki yatakların kuş tüyünden olduğu kayda şayandır.

Otomobillerinin 10 adedinin harb için teçhiz edilmiş oldukları ve düşmanın böyle bizim hissiyatı insaniyetkâranemizi ne derece suistimal etmiş olduğu ayrıca şayan-ı tezkârdır. Bundan başka 500’ karip posta bisikleti-motosiklet bulunmuştur Tavlaların etrafı koşum ve eğerle doludur. Tekke Burnu sahiline yakın iki kilometrelik bir sahada ancak büyük ticaret limanlarındaki depolarda görülebilecek derecede sandıklar istif edilmiş: Her istifin tecemmüen kaidesi 30, arzı 17, irtifaı 12 ve sandıkların cesameti vasati olarak yarım metre mük’abındadır.

Düşmanın duçar olduğu telefat ve terkine mecbur bulunduğu ganâim askerimizin şiddet-i savletini, İngiliz ve Fransızların izmihlal ve perişanisini tamamıyla gösteriyor. Sahile yakın yerlerde dolu bulunan lastik potin depoları ise caba. Asıl Seddülbahir’de pirinç çuvalları yekûnunun pek azim olduğunu işittim. Meatteessüf tetkikata başlayacağım sıra 3 torpido, iki kruvazör, 2 monitör fasılalı, fasılasız bombardımana başlamaları üzerine mecburen bir yerde tahaffuza mecbur kaldım. Bu esnada bizim doğanlardan [Harp tayyaresi] biri, bir düşman tayyaresini Seddülbahir üzerinde yakalayarak ateşle denize sükût ettirdiğini gördüm. Bu bombardıman yalnız Ajans muhabirinin ganaim tetkikatına mâni olmaktan başka bir tesir yapamamıştır.

Etiketler: , ,
Standart

Bütün Gelibolu Şibh-İ Ceziresi Düşmandan Tathir Edildi

Anafartalar’la, Arıburnu’ndan def edildikten sonra efrad-ı şecaat nihadımızın savlet-i Dilirânesi düşmanı tutunmakta olduğu son kısımdan da tard eyledi.

Çanakkale evvelce İngiliz ve Fransızların en ziyade muvaffakiyet istihsal edebileceklerini ümit ettikleri bir sahne-i harb idi. Çanakkale teşebbüsüne atıldıkları vakit düşmanlarımız bu sahne-i harpte, harb-i umumi için yeni ve kati sahneler açabileceklerini ümit etmişlerdi. Osmanlı Ordusu’nun dünkü zafer-i katiyesi ise bu sahnede kati bir safha açmak ümitlerini tamamıyla akim bıraktığı gibi evvelce İngiliz – Fransızlar tarafından ümit edilen şeklin büsbütün hilafında bir vaziyet vücuda getirmiştir. Çanakkale küşad edildiği takdirde Rusya düçar olduğu hezimetleri tamir edebileceği ve İngiltere ise tehdit edilen Mısır yolunu taht-ı temine alabileceğin, Fransa ise bu suretle Anadolu’da beslediği ümitlerin tahakkuk edeceği hayâlâtına kapılmışlardı. Şimdiye kadar düşmanın bütün teşebbüsâtı kahraman Osmanlı Ordusu’nun celadet ve mukavemet-i harikuladesi karşısında boşa çıkmıştı son azm-i delirane ise İngiliz ve Fransızları buradan büsbütün def olup gitmeye mecbur etti, bu büyük zafer cihan tarih-i harbinin en bülend bir sahife-i şân-âverini teşkil edecektir.

Harita alt yazısı: Gelibolu’nun umumi haritasıyla düşmanın son defa tard olunduğu “Seddülbahir”

Resim alt yazısı: Harb-i Umumi’nin en cehennemi sahnesi olan Gelibolu’da emsalsiz müdafaasıyla kıymet-i askeriyesini cihana tasdik ettiren ordumuzun savlet-i dilirâne sine ait bir timsal

Etiketler: , , ,
Standart

Seddülbahir’de Muvaffakiyetlerimiz

Beşinci Ordu 19 Kanunievvel (M. A.) –

Seddülbahir’de düşmanın fazla atmakta olduğu bombaya askerimiz şiddetle mukabele eylemiştir. Düşman topçusu bütün gün cephelerimize fasılalı tesirsiz ateş açmış bir monitör bir kruvazör bir müddet ateşe iştirak eylemişse de ateşlerimizle def edilmiştir. Anadolu sahiline yaklaşmak isteyen torpidonun kaptan köprüsüne isabet vaki’ olmuştur.

Etiketler:
Standart

Çanakkale’de Şanlı Muvaffakiyetler

Çanakkale 7 Kanuni evvel (M. A.) [muhabir-i mahsusamızdan]

Dünden beri muharebe bütün mıntıkada şiddetle devam ediyor. Anafarta ve Arıburnu’nda kıtatımızın taarruzlarına mukabil Seddülbahir’de düşman tarafından yapılan taarruz telefât-ı külliye verdirilerek tard olundu. Anafarta ve Arıburnu’nda düşmanın mühim nokta-i istinadları zabt olunmuştur. Şimdi topçu atışlarımızın düşmana pek çok telefat verdirdiği anlaşılıyor. Aylardan beri böyle bir hücuma sabırsızlıkla intizar eden şeci’ askerlerimizin düşman siperlerine atılırken gösterdikleri şevk ve meserret ve fedakarlıktaki rekabet cidden tasvir olunamaz bir hal kesb etmiştir. Allah muinimiz olsun. Yakında inşallah Anafarta ve Arıburnu’nda düşman cesetlerinden başka bir şey kalmaz.

Çanakkale Cephesi’nde çarpışan Alman pilot Hauptmann Boelcke (Buddecke)

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

İtilaf Devletlerinin Seddülbahir, Ertuğrul Koyu’na çıkarma yaptıktan sonraki görünümü.

İBB Atatürk Kitaplığı Arşivi

Etiketler: , , ,