Page 1
Standart

Hama’nın Terki

“Düşman Süvarisinin Kuzeye Doğru İlerleyişi

Filistin’de İngiliz taarruzlarının ilk haftalarındaki düşüşüyle bütün Hıristiyan dünyasında derin yankılar uyandıran Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı bekleyen İngiliz askerleri.

Tek tük barış oldu oluyor haberlerine hatta çarpışmaların durduğuna dair dillerde dolaşan rivayetlere rağmen düşmanlarımız bütün cephelerde askeri üstünlüklerini kullanıyorlar. Batı Cephesi’nde kaybettikleri toprakları yeniden ele geçiren düşman Filistin’de İskenderun Körfezi’ne doğru bütün sahili işgal etmek emelinden vazgeçmiyor… Barış istediğimiz şu sıralar haritaya bir göz atılırsa Suriye, Filistin ve Irak’ta kaybettiğimiz geniş bölgeye, kutsal yerlere, verimli, zengin topraklara karşı acı gözyaşları dökmemek sanırız hiçbir Osmanlı’nın elinden gelmez…”

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Suriye’nin Bölüştürülmesini Protesto

“Berlin-2(MA): Havran Vekili Şekip Arslan Bey bütün düşman ülkelere gönderdiği bir telgraf yazısında; Fransa ile İngiltere arasında yapılmış olan anlaşma uyarınca, Suriye’nin İngiltere ile Fransa arasında paylaşılmasını protesto ederek diyor ki: Bu hal İtilaf Devletlerinin istila savaşı yaptıklarını ispat etmektedir. Suriye Osmanlı’dır ve Osmanlı kalacaktır. Wilson, Lloyd George ve diğer devlet adamları tarafından defalarca dile getirilen ilkelere göre; hiçbir devletin etkisi olmadan sırf halkın oylarına müracaat edilmesini öneriyorum. Suriyelilerin gerçek isteklerinin tersine alınacak herhangi bir karar kesin olarak gelecekte yeni savaşlara yol açacaktır.”

Etiketler: , , , ,
Standart

Suriye’de Mesleki Eğitim

“-Yabancı ve Yerli Sanayi İşletmecileri ve Osmanlı Sanatkârlarının Tercihindeki Sebepler-

Deustche Levantane Zeitiung Dergisinden: Yaşadığımız savaş sırasında baş gösteren ihtiyaçlar ve ülke endüstrisinin geliştirilmesi için yapılan hazırlıklar Osmanlı yönetiminin yüksek mesleki eğitim kurumlarına verdiği önemi artırmıştır. Osmanlı ülkesinin birçok bölgelerinde olduğu gibi Suriye’de de mesleki eğitim kurumları açılmıştır. Bu okullarda belirli bir müfredata bağlı kalınarak eğitim yapılabilmesi için genel mesleki v  ve öğretim yöntemlerini belirlemek gerekmektedir…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Cemal Paşa’nın Almanya Seyahati

Muhterem Bahriye Nazırı’mız(Donanma Bakanımız) Cemal Paşa Almanya İmparatoru daveti üzerine Almanya’da bir seyahat yapmış ve dönüşte Avusturya-Macaristan’da da bir süre kaldıktan sonra şehrimize gelmişlerdir. Berlin, Viyana ve Budapeşte gazeteleri bu seyahate dair ayrıntılı bilgiler vermekte ve Cemal Paşa’nın kişiliği ve Suriye’de yaptığı hizmetler hakkında takdir dolu  makaleler yayınlamaktadırlar…

Cemal Paşa bu gezisinde Filandır sahilindeki istihkâmları ve Batı Cephesi’ni ziyaret etmiş ve imparator tarafından genel karargahta kabul olunmuştur. İmparator Cemal Paşa’yı yemeğe davet ettiği gibi kendisine Almanya’nın en büyük harp nişanı olan Borlemerit Nişanı’nı da vermiştir…“

 

Etiketler: , , , , , , , , , ,
Standart

Fırat Suyunun Halep Şehrine Akıtılması

Halep’i susuzluktan kurtarmak üzere Fırat suyunun şehre getirilmesine dair Suriye gazeteleri uzun yazılar yayınlamakta ve bu girişimin gerçekleşmesi durumunda çok büyük kazanımların elde edileceğini ileri sürmektedirler. er-Reyü’l-Âmm Gazetesi Fırat suyunun Halep’e getirilmesi için önceden hazırlanan bir projenin olduğunu belirtip eğer bu proje yürürlüğe girerse, Halep çevresinde tekrar geniş çiftliklerin kurulacağını ve bu suretle hem bölgeyi yoğun ve sürekli toz fırtınalarından kurtarmak hem de tarımda yeni sulama yöntemlerinin kullanılarak boş ve geniş arazinin sulanmasıyla tarım ürünlerinin artırılması, bunun sonucunda Halep’ten Irak’a ve Doğu Anadolu’ya nehir üzerinden ticaret maksatlı ziraat ürünü taşınmasına geçilebileceğini eklemiştir.

Etiketler: , , , , ,
Standart

Memleketimizde Şeker Fabrikaları. Şeker Fabrikaları Nerelerde, Nasıl Kurulacak?

“-Anadolu’da Pancar Tarımı ve Halka Yararı-Kendimize Yeter Derecede Şeker Üretebilecek mi?-

Memleketimizde şeker fabrikaları kurulması için, Ziraat ve Ticaret Bakanı Şeref Beyefendinin başkanlığında kurulu İktisat Üst Komisyonu’nda alınan kararlardan geçenlerde bir sayımızda bahsetmiş ve bu konuda düzenlenen kanunun Başbakanlığa sunulduğunu söylemiştik. Çok önem verdiğimiz bu konu hakkında Ziraat Genel Müdürü başarılı ve yetkin Nesip Beyefendi ile icra ettiğimiz araştırma neticesinde elde ettiğimiz yeni bilgileri aşağıda sunuyoruz.

Şeker Pancarı Yetiştirilebilecek Alanlar:

Şekerin hammaddesi olan pancar ile şeker kamışı yetişen alanlar noktasından ülkemizin Anadolu, Suriye ve el-Cezire kesimleri başlıca 40 kısma ayrılmıştır. Bunlardan 30’u pancar ekim bölgesi olup memleketimizin Anadolu bölümünü ve Doğu illerimizi içine alır…”

Etiketler: , , , ,
Standart

SYKES-PICOT ANLAŞMASI (16 Mayıs 1916)

Dünya Savaşı esnasında İngiltere Osmanlı’ya karşı ayaklanan Mekkeli Şerif Hüseyin’i destekleyerek Bir Arap Devleti kurulması hususunda Fransa ile anlaştılar. Irak ve Filistin’de Şerif’e bağlı ama İngiliz kontrolünde Arap devleti kurulacaktı.  O dönemde Osmanlı Devleti’ne isyan eden Mekke Şerifi Hüseyin ile Mısır’daki Britanya Yüksek Komutanı Mc Mahon arasında gizli bir anlaşma imzalanmıştı. Ancak sonradan konudan haberdar olan Fransa söz konusu anlaşmaya karşı çıktı. Anlaşmaya, kendisinin de dahil edilmesini ve yeniden düzenlenmesini istedi. Rusya’nın da katılımı ile anlaşma tekrardan şu şekilde düzenlendi:

Rusya’ya;Trabzon, Erzurum, Vanve Bitlisile Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı verilecek, Fransa ise Adana, Antep, Urfa, Diyarbakır, Musul ve Suriye’nin kıyı bölgesini alacak, İngiltere de başta Hayfa ve Akka limanları olmak üzere Bağdat, Basra şehirleri ile Basra Körfezi’ne dek olan kesim İngiltere’ye bırakılacaktı. Ayrıca İskenderun serbest bir liman işlevi görecekti. Filistin bölgesinde uluslararası bir yönetim kurulacaktı. Yapılan bu gizli anlaşma daha sonra Rusya’da meydana gelen 1917 Devrimi ile bozulmuş ve Lev Troçki 24 Kasım 1917’de bu anlaşmayı yayınlayarak Osmanlı Devleti’nin parçalanması esas alan anlaşmayı bütün dünyaya duyurmuştur.

Etiketler: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Standart

Enver ve Cemal Paşalar Medine-i Münevvere’de

Medine 22 Şubat – Başkumandan Vekili Enver Paşa, refakatinde Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa olduğu halde Şubat’ın on dokuzuncu günü sabahleyin Medine-i Münevvere’ye muvâsalat eylediler. Kendileriyle beraber Postnişin-i Makâm-ı Hazreti Mevlana Çelebi Efendi Hazretleri, mahdûm-u emir-i Mekke Şerif Faysal Beyefendi Hazretleriyle, Suriye ve Filistin ekâbir-i uleması, müftüleri ve nakibü’l-eşrafi bulunuyordu. İstasyonda Şeyhü’l-harem Hazretleri ve bütün Medine-i Münevvere eşraf ve sâdâtı ulema ve vücuhiyle etraftan gelen binlerce urbân ve kabâil tarafından emsâl-i nâ-mesbûk merasim-i diniye ile istikbâl olundular.

Etiketler: , , , , ,