Page 1
Standart

Mısır Hududunda Katiye’deki Muvaffakiyatımız

İngiliz kıtatına nagehane bir darbe – Taarruz için Osmanlı kumandanı tarafından intihab olunan zaman İngilizleri şaşırtmış

Harita alt yazısı: Hududumuzla Süveyş Kanalı arasındaki havaliyi, muvaffakiyet ettiğimiz (Katiye)mevkiini gösteren harita

Osmanlı Kumandanlığı, hareket-i harbiyenin henüz gayr-i kabil-i icra olunduğunu bu mevsimde İngilizlin en ziyade can alacak yerlerinden, Mısır hududu üzerinden mühim bir darbe vurmuştur.

Etiketler: , , ,
Standart

Alem-i İslam Harekâtı ve İtalyanların Endişesi

Bern, 31 Kanun-i evvel (M.A.)

Tribuna gazetesi cihâd-ı mukaddesin sirayet ve muvaffakiyet ihtimalatının gittikçe tevessu ettiğini ve bu vecihle alem-i İslam’da büyük kıyamlar zuhuru yakın olduğunu beyan ile diyor ki: “Alem-i İslam’ın kısm-i a’zamı Türkiye’nin hasta olduğu ve İngiltere’nin alem-i İslam’a hükümran bulunduğu hurafesine artık kanmıyor. Bazı taraflardaki Müslümanların vaziyetlerinin meşkuk olduğunu inkâr etmek tehlikeli bir hata teşkil eder. İ’tilaf Zümresi alem-i İslam’da meşhud olan mevzii’ harekatın ve ba-husus Türkiye tarafından Süveyş Kanalı’na karşı icra olunan teşebbüsatın gayr-ı müsmir kalmasına çalışmalıdır. Çünkü düşmanın Süveyş Kanalı’nda ihraz edeceği muvaffakiyat bilcümle mü’telifler bilhassa İtalya için netayic-i vahimeyi dai’ olacaktır.”

 

Etiketler: , , , , ,