Page 1
Standart

Kûtü’l-Amare’yi Kurtarmak İçin

İngilizlerin Felahiye Mıntıkasında İcra Ettikleri Teşebbüsat Tamamen Akim Bıraktırılıyor.

Dünkü tebliğ-i resmimiz, Irak Cephesi’ndeki vaziyetimizi izah ederken, Felahiye mıntıkasında mevzilerimize tekarrub için düşmanın icra eylediği teşebbüslerin her defasında akim bıraktırıldığı ve Kûtü’l-Amare’de tebeddül olmadığınıbildiriyordu. Bundan anlaşılıyor ki kahraman ordumuz, İngilizlerin Kûtü’l-Amare’ye gönderdikleri kuva-yi imdadiyeyi yarı yoldan geriye püskürtüyor, Kûtü’l-Amare’deki İngiliz kuva-yi mahsurası ise, ilk haftalar zarfında hattımızı yarıp muhasaradan kurtulmak ümidiyle icra ettiği bî-sût teşebbüsleri terk ederek akıbet-i mukadderini bekliyor. Geçen her haftanın bittabi bu mahsur kuvveti büyük bir bî-tâbiyesevk ettiğine şüphe yoktur. Her gün şimdiden gayri kabil-i tatmim birçok ihtiyaçlar karşısında bulunduğu aşikar olan Townsend kıtaatı, Ordumuzun dest-i azmine teslim olmaya adım adım yaklaşmaktadır.

Harita altyazısı: Kûtü’l-Amare ile Felahiye arasındaki Dicle sevahilini ve Osmanlı hututunu gösteren harita

Resim Altyazısı: Üç aya yakın bir zamandan beri bir rivayete nazaran 16.000’e bâliğ ordusuyla Selman-ı Pakmağlubiyetini müteakip sığındığı Kûtü’l-Amare’de mahsur bulunan ve bütün teşebbüslerine rağmen Osmanlı hatt-ı muhasarasını yarmaya muvaffak olamayan İngiliz Generali Townsend.

Etiketler: , , , , ,
Standart

Irak’ta İngilizlerin Hezimetleri

Berlin 14 K. – İngiliz Matbuatı’nın Irak’taki harp muhabirleri  10 Kanun-i Sani tarihiyle Basra’dan atideki malumatı ita ediyorlar:  General Aylmer’in Kutü’l-Amare kurbünde General Townsend’a mülaki olmak için Dicle Nehri mecrasınca icra edildiği ileri hareketi gayet şiddetli bir mukavemete maruz kalmıştır. Ayın yedisinde ve sekizinde Şeyh Said kurbünde gayretli şiddetli muharebeler olmuştur General Yunghusband’ın Kumandasındaki piştar kıtaatı  Kanun-i Sani’nin dördünde Aliyyü’l-Garbi‘den hareket ederek Fırat Nehri’nin iki sahilinde ilerlemiştir bu sırada Osmanlılar dahi büyük kuvvetlerle nehrin iki sahilinde ahz-ı mevki etmişlerdi. Piyademiz Kanun-i Sani’nin altısında Şeyh Said kurbünde hücum ve taarruzda bulunmuş ve nehrin sağ sahilinde düşman cephesinin önünde siperlere yerleşmiştir…

Etiketler: , , , ,