Page 1
Standart

Tuna’yı geçen Romenler imha edildi.

Bir haftada Romanya’ya şimalden, cenuptan iki mühim darbe.

Rahova’ya taarruz sergüzeşt-i cüretkârânesinin akıbeti; Tuna’ya geçen 15.000 Romanya askeri Alman ve Bulgar kıtaatı tarafından perişan ve imha edilmiştir.

Üst harita alt yazısı: Romanya’ya bir haftada iki mühim darbe!

Romanya’ya 30 Eylül de Hermanştad kurbünde General Falkenhayn tarafından indirilerek birinci Romanya Ordusu’na mensup üç fırkanın yani 60,000 kişinin mahvını intac eden ilk darbe beş gün sonra da cenupta Tuna Nehrini Rohova’dan mürur eden 15.000 Romanyalının keza imha ve itlafına müncer olan ikinci darbenin indirildiği yerleri ve bu darbeleri indiren kuvvetleri gösterir harita ile temsili resim.

Alt harita yazısı: Onbeş bin Romanyalının mahv olduğu saha.

Romanyalıların on beş veya on altı taburla bu defa Tuna nehrini mürur ettikleri Rahova kasabası ile Nehri mürurdan sonra Romanyalıların ne kadar ilerlediklerini ve badehu Alman ve Bulgar kıtaatı tarafından ne suretle ihata olunarak mahvedildiklerini ale’t-tafsil  irae eder harita.

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Osmanlılara Aşina-i Kadim Olan Tuna Sahillerinden İki Manzara

Orşova Şehri -Demir Kapılar Çağlayanı

Romenlerin harbe karışmasıyla bütün Tuna sahilleri hatıratı biz Osmanlıların ya’d-ı tazizimizde canlandı. Bugün resimlerini derc ettiğimiz Orşova kasabasıyla, Demirkapılar civarları bu hatıratın mühim bir parçasına aittir. Romanyalılar Macaristan’a tecavüzlerinde ilk hafta zarfında, Tuna’nın (Adakale)’yi vücuda getiren bugünkü yerinde Macar sahilinde kain Orşova kasabasını zapt etmişlerdi…

Resim 1: Orşova civarında “Demirkapılara” doğru geniş Tuna mecrasının ne kadar sarplaştığını ve daraldığını gösteren bir manzara

Resim 2: Tuna’nın sol yani Avusturya sahilinde kain Orşova kasabasının Sırbistan sahilinden görünüş

 

Etiketler: , , , , ,