Page 1
Standart

Trakya’da Yeni Bulgar Katliamları

-Bulgaristan’ın Türk ve Müslümanları İmha Siyaseti, Yeni Facialar-Trakya-Paşaeli Osmanlı Müdafaa Heyetinin Protestosu-

Geçenlerde Trakya-Paşaeli Osmanlı Müdafaa Heyeti adında bir derneğin kurulmuş olduğunu haber vermiştik. Batı ve Doğu Trakya’daki Türk ve Müslümanların haklarını savunmak amacıyla kurulan bu dernek adına dün matbaamıza şu protesto yazısı gönderilmiştir:

“Meriç ile Mesta nehirleri arasında bulunan kaderin bir cilvesi ve  o zaman ki  Avrupa zihniyetinin gayrı meşru bir çocuğu olarak doğan, Türk Nüfusunun %90 oranındaki yoğunluğuna rağmen zorla Türkiye’den ayrılıp Bulgaristan’a bırakılan Batı Gümilcine Sancağı’nın işgalin başlangıcından beri Bulgarlar oradaki Müslüman nüfus yoğunluğunu azaltmak ve ortadan kaldırabilmek için akla gelen her yola başvurdular…”

Etiketler: , , , ,
Standart

Rusya’da Büyük Bir İslâm Devleti

“Türk-Tatar Devleti:

Yüzölçümü, Büyük Şehirleri, Nüfusu

Kazan Şehri Bolşeviklerde

Dahilî Rusya içlerinde kurulan Türk-Tatar İslam Devletinin genel yapısını ve sınırlarını gösterir harita

Osmanlı basını ve kamuoyu Rusya’nın enkazından doğan İslam Devletlerinin bir bölümüyle  yakından alakadar olmuş, bunlara dair herkesin kolayca erişebileceği doğru bilgiler edinebilmişti. Kırım ve Güney-Kuzey Kafkasya’da kurulan hükümetler hakkında elde edilen bilgilere bunların geleceklerine gösterilen ilgiye karşılık Rusya’da yaşayan İslâm ahalisinin, Türk ve Tatarların durumları tarafımızdan yeterince bilinememiş, Osmanlı kamuoyu din ve ırk kardeşlerimizin parlak ve şerefli tarih sahifelerini dolduracak fedakârlıklarından neredeyse habersizdi. Halbuki Kazan’ın Bolşevikler tarafından ele geçirildiğine dair haberi doğru kabul edersek, bu tüm Türk ve Müslümanları derinden yaralayacak niteliktedir…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Almanya’da Türk Öğrenciler

“Berlin, 14 Temmuz, A.

Çeşitli meslek öğrenecek olan Osmanlı gençlerinin yerleştirilmesi tamamlanmıştır. Bu gençleri çeşitli kuruluşlara yerleştirmek görevini yürüten Türk-Alman Derneği, Müfettiş Arif Cemil Beyin yardımlarıyla Almanya’da ziraat eğitimi alacak 500 Osmanlı öğrencisinin getirilmesi için ön hazırlıklarda bulunmaktadırlar.

İlk gelen 500 çıraktan 300’ü çeşitli mesleklere ve 200’ü de madenlere yerleştirilmiştir. 300 genç sanayi ve ticaret odaları tarafında yerleştirildikleri kuruluşlarda terzilik, kunduracılık, marangozluk, demircilik ve boyacılık öğreneceklerdir. 4 sene uygulamalı eğitimden sonra sınava tabi tutulacaklar ve mesleklerinde usta olduklarına dair bir diploma alarak memleketlerine döneceklerdir…”

Etiketler: , , , , , , , , ,
Standart

Gazze’de İngilizleri Geri Püskürten Kahraman Alaylar

Gazze Muharebesi’nde İngiliz birliklerini mağlup eden Osmanlı alayları hakkında

“125. ve 79. Piyade Alayları özellikle cesaret ve kahramanlıkları ile öne çıkmışlardır. Gazze’de yapılan, Cenab-ı Hakk’ın yardımı ve iradesiyle galibiyetimizle sonuçlanan muharebede farklı sınıflara ait birliklerimizin tamamı takdire değer bir kahramanlıkla savaşmışlardır. Özellikle 125. ve 79. Piyade alaylarımız bu muharebede olağanüstü bir gayret göstermek suretiyle şan ve şeref kazanmışlardır. Gerek Gazze Muharebesi’nden sonraki günkü resmi bildiride gerek Savaş Basın Merkezinin dünkü sayımızda bulunan bildirilerinde bu iki fedakâr alayımızın övülmüş ve takdirle anılmıştır.

79. ve 125. Piyade alaylarımız cesareti karşısında İngilizlerin o pek çok güvendikleri tankları bile bir işe yaramamış ve kahraman Türk ve Arap askerlerinin ardı ardına gelen hücumları karşısında nihayet düşman er meydanından mağlubiyetle çekilmeye mecbur olmuştur. Bu münasebetle sütunumuzu o kahraman alaylarımızın zaferinin bir hatırası olmak üzere çizdirdiğimiz resimle süslüyoruz.”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Galiçya’da Kahraman Kıtatımız

Kahraman kıtaatımızın Galiçya’da da hasm-ı müebbed ve melun Rusların muhacematına kemâl-i şan ve şerefle göğüs gererek, dedelerinin asır-dide intikamlarını almakta oldukları malumdur. Kıtaatımız Galiçya sahralarında müttefikleriyle birlikte menafi-i Osmaniye’yi müdafaaya şitab edeli beri hemen hafta geçmiyor ki parlak meser-i müdafaakarı ile düşmanlarını makhur ve dostlarımızı memnun etmesinler

Resim altyazısı: Türk zabitleri Galiçya istasyonlarından birinde geçerken

 

Etiketler: , , ,
Standart

Galiçya’da Türkler

Viyana, 19 Ağustos ( M.A.) – Kıtaât-ı Osmaniye’nin Galiçya harekâtına iştirâki sebebiyle Viyana’da Türkiye lehine tezâhürât-ı dostânede bulunulmuştur.

Viyana, 12 ( K. ) – [ Gecikmiştir ] Noya Wiener Telegraph diyor ki: “Kahraman Türk alayları: “Hepimiz her birimiz, her birimiz hepimiz için”  düstûr-i hareketi ile Galiçya’da harp etmeye geliyorlar. İ’tilâf aynı şeyi yapmak teşebbüsünde bulundu. Fakat İngilizlerle Fransızların Rus ve Sırplara iltihâk hususunda nasıl muvaffak oldukları Çanakkale seferinde tanîn-i endâz olan sükutları ile sabit oldu. Diğer taraftan Marsilya’da karaya çıkarılan Rus askerinin pandomiması da Çarın askerleri garptaki silah kardeşleri ile nasıl birleşmiş olduklarını aynı derecede ayân bir surette göstermiştir.

Bu suretle bu harbin imtidadınca şimdiye kadar şecaat ve liyakatının o kadar parlak delillerini göstermiş olan Türk orduları bundan böyle Galiçya cephesinde de müttefiklerle omuz omuza harp edeceklerdir. Cenûb-i şarkîdeki silah kardeşimiz bilir ki Rus ittihadının başlıca gayelerinden biri İstanbul ile Boğazlara mâlik olmaktır ve Moskof idrakine göre İstanbul yolu Tuna İmparatorluğu’ndan geçmektedir.

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

KÛTÜ’L-AMARE MUZAFFERİYETİ – TEVÂLİİ TAKDİRAT

Almanya İmparatoru’nun Tebrik Telgrafnamesi-Cevabname-i Hümayun

Zât-ı şevketsimât Cenab-ı Tâcidâri’ye Almanya İmparatoru tarafından keşide olunan telgrafnamenin sureti mütercemesidir:

“Kûtü’l-Amare’nin, her türlü imdat teşebbüslerine göğüs geren ve el-yevm sebât-ı metinanesinin mükafatını iktitâf eden cesur muhâcimlerine teslim-i silah ettiği haber-i meserret averine şimdi muttali oldum. Bu şanlı muvaffakiyetten dolayı Zat-ı Şahaneleri’ne en samimi tebrikât-ı kalbiyemi iblağ eylerim. Bundan böyle Kûtü’l-Amare namı Gelibolu ismiyle müteradifen Türk-Alman uhuvvet-i askeriyesi tarihinin timsalini teşkil edecektir. Zât-ı Hümayûnları, birkaç gün evvel tabutu etrafında ordularımızım teesüryâb olduğu Zâtı benimle birlikte hüzünle der-hatır buyuracaklar ve ordularımız Müşârünileyhin yâd-ı nâmıyla yek diğerine karşı daha kavi bir merbutiyet hissedeceklerdir.” 

 

Etiketler: , , ,