Page 1
Standart

Bakü’nün Ele Geçirilmesi

“Aldığımız habere göre son günlerde gerek dost ve gerekse düşman basınını hayli meşgul eden Bakü şehri düşmanın elinden temizlenmiştir. Bakü’nün İngilizlerin elinden alınması düşmanın bir büyük teşebbüsüne vurulan ağır bir darbedir. Daha doğrusu bu suretle İngiltere’nin Kafkasya’ya müdahalesi tamamen sonuçsuz bırakılmıştır. Bakü Azerbaycanlıların idi. Azerbaycan düşman eline  geçen şehrini kurtarmak üzere Türkiye’den yardım istemişti…”

Etiketler: , ,
Standart

Tevfik Fikret 3. Ölüm Yıldönümü

Önce ince, hassas bir sanatçı ruhuna sonra memleketi için daima dertlenen yüce bir vatansever kalbe sahip olarak Türkiye’nin benzersiz bir incisi kalan Rubab-ı Şikeste şairinin ölüm yıldönümü münasebetiyle bugün merhumun dostlarıyla bazı gazeteciler sabahleyin Eyüp’teki kabrinin başında, öğleden sonra da Rumeli Hisarı’ndaki Aşiyan’ında anma etkiliğinde bulunacaklardır. Aydın gençliğin bilgi ve anlayış dünyalarında çok büyük bir coşku uyandıran Tevfik Fikret’in hatırasını yaşatmak için düzenlenen bu etkinliğe pek çok kişinin katılacağını ümit ederiz.

Tevfik Fikret hayatının son günlerinde (Fotoğraf)

 

Etiketler: , ,
Standart

Şehrimizdeki Ermeni Yetkili Heyeti ve Türkiye Ermenileri

“Heyet Başkanı “Türkiye Ermenilerinin içişleri bizi hiç ilgilendirmez…”

İstanbul’da bulunan Kafkas Ermeni Cumhuriyeti Yetkili Heyeti

Ermeni Heyetinin Başkanı Mösyö Aharonian “Cerenbek” Gazetesi muhabirine Türkiye’deki Ermenileri konu ederek ve muhabirin Türkiye Ermenileri hakkında sorduğu soruya cevaben demiştir ki: “Sizi temin ederim ki Türkiye Ermenilerinin içişleri bizi asla ilgilendirmez. Biz ancak Kafkasya Ermeni Cumhuriyeti hakkında görüşmelerde bulunmak, bizim kuvvetli komşumuz ve koruyucumuz olan Osmanlı Devleti ile sınırlarımız ile ülkemizin yerini belirlemek için geldik. Dolayısıyla tekrar ederim ki biz Türkiye Ermenilerine ait konuları konuşacak değiliz…”

 

Etiketler: , , , ,
Standart

Avrupa’daki Sanat Ordumuz

“Bir iki haftadan beri müttefik ülkelerin bazı şehirlerini dolaşan Türk müzisyenleri hakkında her taraftan gurur verici haberler yansıyor. Müzisyenlerimiz ziyaret ettikleri her şehirde çok iyi tesirler bırakmışlardır…

Viyana, 23(M)- Freie Presse Gazetesi Mabeyn-i Humayun Orkestrası tarafından verilen konserlerden bahsederken diyor ki; “Bu konser Türkiye’nin müzik hayatında Batı tarzına ve Batı müziğine hayret uyandıran bir hızla yaklaşmakta olduğunu göstermiştir. Orkestranın uyumu pek mükemmeldir…”

Etiketler: , , ,
Standart

10 Gün Süreyle Muharebelere Ara Verilmesi

“Resmi Bildiri

6 Aralık 1917 tarihiyle Genel Karargâh’tan bildirilmiştir:

3-Türkiye, Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan ordularının başkomutanlıklarından birer yetkili heyet, Rus Ordusu Başkomutanlık yetkili heyetiyle 5 Aralık tarihinde ilgili taraflar arasındaki tüm cepheleri kapsayan ve 7 Aralık 1917 günü saat 12’den başlamak üzere on gün günlüğüne çarpışmalara ara vermeyi yazılı olarak kararlaştırmışlardır. Bu on günlük fırsat ateşkes görüşmeleri yapmak için değerlendirilecektir. Her Başkomutanlık üyelerinden bir kısmı şu ana değin alınan sonuçları yüz yüze bildirmek amacıyla birkaç günlüğüne izinli olarak ülkelerine gitmişledir. Geri kalan üyeler görüşmelere devam etmektedirler(Milli).”

 

Etiketler: , , , , ,
Standart

Talat Paşa ve Alman Basını

“Berlin, 5 Şubat(B)

Berlin gazeteleri Başbakanlığın Talat Paşa’ya verilmesini, samimi dostluk hislerini de belirterek takdirle ilan ediyorlar. Tagblât Gazetesi şöyle yazmıştır:

“Talat Paşa’nın başbakanlığa atanması ile şimdiye kadar, Harbiye Nazırı(Savunma Bakanlığı) ile beraber Türk siyasetinin en etkin en kararlı üyesi olan büyük bir zat Türk Hükümeti’nin başına geçmiştir. Talat Paşa ve Enver Paşa Gençtürk Cemiyeti’nin siyasete başlamasından bu yana akıl ve basiretle, karar ve güvenle Türk siyasetinin planlayıcısı olmuşlardır. İçişleri Bakanlığı faaliyetlerinin Talat Paşa tarafından idare olunduğu süre içinde gerçekleştirilen pek çok ve önemli yenilikler ve yapılandırmalar, Türkiye ve Almanya arasındaki yeni anlaşmalara zemin oluşturmuş, Türkiye’nin Uluslararası camiada büyük devletler arasındaki yerini pekiştirmiştir…”

Etiketler: , , , , , ,
Standart

Azerbaycan’da Rusların Hali

Milli Ajans’ın son günlerde Azerbaycan muhabirinden tebliğ ettiği bir iki telgraf şayan-ı dikkat haberleri ihtiva etmekteydi. Bunlardan anlaşılıyor ki mücahitlerimiz Rusların bir tecribe mahiyetinde olan taarruzlarını def ettikten sonra mukabil bir taarruzla Savuçbulak’tan şarka doğru ilerlemektedir. İran’ın bilhassa garb-i şimali kısmının baştan başa mücahedeye ve ordumuza iltihaka hazırlanmakta olduğu nazarı dikkate alınırsa, buradaki harekatın süratle ilerlemek istidadında bulunduğu tezahür eder. Dört sene mukaddem Ruslara karşı harp ederek Türkiye hududuna iltica eden ve Cihad-ı mukaddesin ilanı üzerine Ruslarla çarpışmak için tekrar İran’a gitmiş olan Emir Haşmet’in son günlerde Hemedan havalisinde büyük teşkilat vücuda getirmeye çalıştığı muhakkaktır. İngilizlerle Rusların Tahran’daki entrikalarına rağmen son hadisat İran’da yeni ve büyük hareketlerin karîbü’z-zuhur olduğunu göstermektedir.

Harita altyazısı

Azerbaycan’da mücahitlerimizin Rusları püskürtmekte olduğu sahneyi gösterir harita

Resim altyazısı

Ruslara karşı Hemedan etrafındaki mücahedatiyle son zamanlarda ismi sık sık zikredilen Emir Haşmet

Etiketler: , , , , , , , ,
Standart

Mücahidin-i Senûsiye’nin Son Harekât-ı Harbiyeleri Münasebetiyle

Beş sene evvel Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefere ait intibaat

Enver Paşa ile rüfekâ-yı kiramının himemât-ı aliyyeleriyle beş sene mukaddem Trablusgarp’ta İtalyanlara karşı vücuda getirilen sefer hakkında Senûsi Şeyhi hazretlerine i’tâ-yı malumat etmek üzerinde gönderilen heyet-i mahsusa’nın Senûsi meşayihinin makarrı idaresi olan Sıreyyub “Cağbub” şehrinde ikametlerine tahsis edilen hane [Gerek bu ve gerek zîrdeki resim, o vakit heyet-i mahsusa âzâsından bulunan Doktor Abdülgâni Bey tarafından fotoğrafla alınarak Avrupa mecmualarından birinde neşredilmiştir.

İngilizler Mısır hakkındaki endişelerinin her gün daha ziyade artmasından Mısır’da Senûsilerin harekat-ı mücahedekârânelerinin gittikçe tevsi’ etmekte olduğu anlaşılmaktadır. İngiliz matbuatı kemal-i endişe ile şark ve bilhassa Mısır ahvalinden ordumuzun vaziyetinden bahsetmektedirler. Mısır üzerine icra edilen tazyikin yalnız İngiltere’yi değil İtalya ve Fransa’yı da derin derin düşündürmekte olduğuna şüphe yoktur. Mamafih İtalya’nın elinde Trablusgarp’ta esasen birkaç mevkiden başka bir şey kalmamıştır. Fakat bugünkü telgraflardan biri gösteriyor ki Cihad-ı ekber Fas’ta da – Emir Abdül Malik’in kumandasındaki kuvvetlerle büyük hareketler husule getirmek istidadını gösteriyor. İslam mücahitleri arasında son zamanlarda vücuda gelen cereyanlar, memalik-i İslâmiye’nin tahlisiyle kariben düşmanlarımıza kati darbelerin indirileceğine dair bizde pek derin kanaatler husule getirdi. Bu münasebetle beş sene evvel Trablusgarp’ta birkaç dest-i himmet ve azmin delaletiyle vücuda gelen Türkiye – İtalya Harbine ait iki resmi derç ediyoruz.

Cihad hazırlığında bulunmak üzere Senûsi Şeyhi hazretlerinin riyaseti altında sahrada bir ictima

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
Standart

Alem-i İslam Harekâtı ve İtalyanların Endişesi

Bern, 31 Kanun-i evvel (M.A.)

Tribuna gazetesi cihâd-ı mukaddesin sirayet ve muvaffakiyet ihtimalatının gittikçe tevessu ettiğini ve bu vecihle alem-i İslam’da büyük kıyamlar zuhuru yakın olduğunu beyan ile diyor ki: “Alem-i İslam’ın kısm-i a’zamı Türkiye’nin hasta olduğu ve İngiltere’nin alem-i İslam’a hükümran bulunduğu hurafesine artık kanmıyor. Bazı taraflardaki Müslümanların vaziyetlerinin meşkuk olduğunu inkâr etmek tehlikeli bir hata teşkil eder. İ’tilaf Zümresi alem-i İslam’da meşhud olan mevzii’ harekatın ve ba-husus Türkiye tarafından Süveyş Kanalı’na karşı icra olunan teşebbüsatın gayr-ı müsmir kalmasına çalışmalıdır. Çünkü düşmanın Süveyş Kanalı’nda ihraz edeceği muvaffakiyat bilcümle mü’telifler bilhassa İtalya için netayic-i vahimeyi dai’ olacaktır.”

 

Etiketler: , , , , ,