Page 1
Standart

Bir Hükümdar Ailesinin Yok Edilmesi

Çariçe ile Kızlarının da Öldürülmeleri

Moskova Bozguncular Heyeti

Çar ile aynı günde öldürüldükleri haber verilen Çariçe ve kızları (Ortada Çariçe; Sağdan: Anastasya, Mari, Tatyana, Düşes Olga.)

Çar’ın Bolşevik hükümetinin emriyle öldürülmesi üzerinden hayli zaman geçti. Bu süre içinde küçük Veliaht’ın hastalandığı yada öldürüldüğü gibi pek çok doğrulanamayan haberler alıyorduk. Fakat Çariçe ile dört kızının İspanya’ya gönderilmesine dair girişimlerden bahsedildiği halde öldürülmeleri şimdiye kadar haber verilmemişti. Halbuki aşağıdaki telgraf ki Tan gibi bir gazete tarafından verildiği için oldukça güvenilirdir. Onların da çoktan ortadan kaldırıldığını bildiriyor:

Viyana, 5 (MA) Tan Gazetesi Çariçe ve kızlarının Çar ile aynı günde katledildiğini Londra’dan haber veriyor…”

Etiketler: ,
Standart

Şaban Operası

“Viyana’dan: Yedi-sekiz aydan beri Viyana’nın Volksoper adındaki halk operasında verilmesi kararlaştırılmış ve hazırlıkları da, olabildiği kadar tamamlanmış olan Şaban Operası 20 Şubat Çarşamba akşamı söz konusu operada verildi. Hem Türkler hem de doğu ile ilgilenenler için bu opera önemli bir olaydı. Viyana’nın Volksoper Tiyatrosu’nda bir operanın kabul edilip oynanması çok önemlidir… Şaban Operası’nın (yahut operetinin) güftesi Celal Esat Arseven Bey tarafından Türkçe yazılmış sonra Almanca’ya çevrilmiştir…”

Etiketler: , , ,
Standart

Avrupa’daki Sanat Ordumuz

“Bir iki haftadan beri müttefik ülkelerin bazı şehirlerini dolaşan Türk müzisyenleri hakkında her taraftan gurur verici haberler yansıyor. Müzisyenlerimiz ziyaret ettikleri her şehirde çok iyi tesirler bırakmışlardır…

Viyana, 23(M)- Freie Presse Gazetesi Mabeyn-i Humayun Orkestrası tarafından verilen konserlerden bahsederken diyor ki; “Bu konser Türkiye’nin müzik hayatında Batı tarzına ve Batı müziğine hayret uyandıran bir hızla yaklaşmakta olduğunu göstermiştir. Orkestranın uyumu pek mükemmeldir…”

Etiketler: , , ,
Standart

Lenin Müslümanlara Özerklik Vaad Ediyor

“Viyana, 15 Aralık

Pravda Gazetesi Rusya’da Müslümanların yoğunlukta olduğu şehirlere yönelik bir açıklama yayınlıyor. Buna göre bu şehirlere özerklik verileceği ve Rus birliklerinin oralardan geri çekileceği ve Lenin’e destek olunması istendiği muharebelerin bitmesinin ardından Doğu Müslümanlarının Avrupa boyunduruğundan kurtulmaları gerektiği ilave olunuyor, (MA).”

Etiketler: , , , , ,
Standart

Cemal Paşa’nın Almanya Seyahati

Muhterem Bahriye Nazırı’mız(Donanma Bakanımız) Cemal Paşa Almanya İmparatoru daveti üzerine Almanya’da bir seyahat yapmış ve dönüşte Avusturya-Macaristan’da da bir süre kaldıktan sonra şehrimize gelmişlerdir. Berlin, Viyana ve Budapeşte gazeteleri bu seyahate dair ayrıntılı bilgiler vermekte ve Cemal Paşa’nın kişiliği ve Suriye’de yaptığı hizmetler hakkında takdir dolu  makaleler yayınlamaktadırlar…

Cemal Paşa bu gezisinde Filandır sahilindeki istihkâmları ve Batı Cephesi’ni ziyaret etmiş ve imparator tarafından genel karargahta kabul olunmuştur. İmparator Cemal Paşa’yı yemeğe davet ettiği gibi kendisine Almanya’nın en büyük harp nişanı olan Borlemerit Nişanı’nı da vermiştir…“

 

Etiketler: , , , , , , , , , ,
Standart

Filistin Konusu-Amerikan Heyeti

Viyana 4 Ağustos

Manchester Guardian gazetesinin verdiği bilgiye göre, Filistin konusunu  araştırmak üzere, Amerika’nın İstanbul eski elçisi Morgentau, Profesör Frankfurther ve Levy Efiştein’dan oluşan bir heyet Avrupa’ya ulaşmıştır. Heyet önce Mısır’a gidecektir. Yine aynı gazetenin verdiği bilgiye göre; Londra’da oluşturulan Musevi Alayı Irak Cephesi’ne gönderilecektir. Alayın bayrağında Davud yıldızı bulunacaktır (MA).

Etiketler: , , , , , , , , , ,
Standart

En Son haber: Rusya’da Çok Büyük Bir Devrim Başlamıştır

“Viyana, 15 Mart (MA)

Beklenildiği gibi Petersburg’ta çok büyük bir devrim gerçekleşmiştir. 12 Duma üyesinden oluşan bir yürütme konseyi oluşmuş ve ülkenin tüm idaresini ele almıştır. Bütün bakanlar tutuklanıp hapsedilmiş ve başkenti korumakla görevli birliklerden 40 bin kişi devrimcilere katılmıştır. Vekil Egenhart söz konusu konsey tarafından Petersburg komutanı olarak atanmıştır.» Milli Ajans tarafından bildirilen ve son derece önemli bir haberi içeren yukarıdaki telgrafı dün gece aldık.Halbuki gündüz gelen telgraflar arasında Duma’da yapılan ateşli konuşmaların özeti bildiriliyordu ki baş makalemizde de bahse konu edilen telgrafı aşağıda aynıyla tercüme ediyoruz…”

Etiketler: , , ,
Standart

Galiçya’da Türkler

Viyana, 19 Ağustos ( M.A.) – Kıtaât-ı Osmaniye’nin Galiçya harekâtına iştirâki sebebiyle Viyana’da Türkiye lehine tezâhürât-ı dostânede bulunulmuştur.

Viyana, 12 ( K. ) – [ Gecikmiştir ] Noya Wiener Telegraph diyor ki: “Kahraman Türk alayları: “Hepimiz her birimiz, her birimiz hepimiz için”  düstûr-i hareketi ile Galiçya’da harp etmeye geliyorlar. İ’tilâf aynı şeyi yapmak teşebbüsünde bulundu. Fakat İngilizlerle Fransızların Rus ve Sırplara iltihâk hususunda nasıl muvaffak oldukları Çanakkale seferinde tanîn-i endâz olan sükutları ile sabit oldu. Diğer taraftan Marsilya’da karaya çıkarılan Rus askerinin pandomiması da Çarın askerleri garptaki silah kardeşleri ile nasıl birleşmiş olduklarını aynı derecede ayân bir surette göstermiştir.

Bu suretle bu harbin imtidadınca şimdiye kadar şecaat ve liyakatının o kadar parlak delillerini göstermiş olan Türk orduları bundan böyle Galiçya cephesinde de müttefiklerle omuz omuza harp edeceklerdir. Cenûb-i şarkîdeki silah kardeşimiz bilir ki Rus ittihadının başlıca gayelerinden biri İstanbul ile Boğazlara mâlik olmaktır ve Moskof idrakine göre İstanbul yolu Tuna İmparatorluğu’ndan geçmektedir.

Etiketler: , , , , , , ,
Standart

Galiçya Cephesi’nde Kahraman Askerlerimiz

Viyana, 15 Ağustos (M.A.) Avusturya Cephesi’nde bulunan harp muhabirimizden; Tebşir ederim. Kahraman kıtaatımız Galiçya’da ilk defa Ruslarla karşılaştılar ve Rus taarruzunu pek şeciane ve Ruslara azim zayiat verdirmek suretiyle tard ettiler. Zabitan ve askerlerimiz büyük bir şevk ve neşe içinde Ruslara vurulacak yeni darbelere hazır bulunuyorlar. Vaktiyle büyük cedlerinin aynı bu havalide aynı düşman Ruslara çaldığı zaferli günlerini tahattur ederek onların ruhlarını şad etmekten mütevellid bir gurur her birinin simasında okunuyor

Etiketler: , ,