Page 1
Standart

Mısır Sularında Alman Tahtelbahirleri

Bir İngiliz gambotunu torpillediler

Avrupa’yı muhit bütün denizlerin hiç ümit edilmeyen bir noktasında İngiliz sefâininin önüne çıkan ve bir-iki gün evvel de Mısır sularında bir İngiliz gambotunu torpilleyen son sistem Alman tahtelbahirlerinden biri açık denizde…

Mısır sularında sahil muhafazasına mahsus İngiliz gambotundan birinin torpillenmesi Alman tahtelbahirlerinin faaliyet sahalarını ne derece tevsi’ etmiş olduklarını gösteriyor. Filhakika Şimal ne Manş Denizlerinde tahtelbahirlerin nüfuz etmediği hiçbir yer kalmadığı gibi Bahr-i Sefid’inde her noktası artık onların daire-i taarruzu dahilindedir.

Foto alt yazısı: Tahtelbahiriyle ilk önce Gelibolu’ya gelerek İngilizlerin “Triumph” ve Majestic” kruvazörlerini torpilleyen Kaptan Hersing

Etiketler:
Standart

Irak’ta İngilizlerin Büyük Hezimeti

Bağdat 17 Teşrin-i sani (M.A.)- Kıtaatımızın savlet-i şedidaneleri üzerine İngilizler Irak Cephesi’nde pek bozgun surette ve perişan halde kaçıyorlar. Asakirimiz bu bozgun düşmanı şiddetle takip etmektedir. Her adımda düşmanın firar esnasında yollarda bıraktığı âlât-ı harbiye iğtinam olunmaktadır. Düşman kaçıramadığı birçok eşya ve cephaneyi Dicle’ye atmaktadır. Dicle’de karaya oturan İngiliz harp motorlarından biri kıtaatı Osmaniye tarafından iğtinam olunmuştur. 10-12 Teşrin-i sani’de vuku bulan müsademede düşman beş binden ziyade zayiat vermiştir. İngiliz zabitanından birçoğu öteye beri kaçarak ortadan gaib olmuşlardır. İngilizler ahaliyi iğfal için bizimle mütareke akdederek çekilmekte olduklarını ilan etmişlerse de kıtaat-ı şeciemizin takibat-ı şedideleri İngilizlerin bu bayağı hilesini boşa çıkarmıştır.

Harita altı yazısı: İngilizlerin 5000 telefat vererek ricat etmekte oldukları “Irak” Cephesi’ni gösterir harita

Etiketler: , , ,
Standart

Trablusgarp’ta Hayat-ı Mücahade

Trablusgarp ve Bingazi Eyaletimize dek gidip gelmeğe muvaffak olan muhabirimizin meşhudatı

….

İtalyanların redaet-i ahlakiyeleri: İtalyanlar Trablus’a ayak bastıkları sırada İslamların hukuk-i diniye ve şahsiyelerini muhafaza ederek hiçbir suretle rencide etmeyeceklerini ve yalnız kendilerini ezher-i cihet-i tarik-i temeddün ve terakkiye isal için gelmiş olduklarını ilan etmişlerdir. Fakat her tarafta tahkimatı ikmalden sonra Müslümanların hukuk-i meşrualarına ve adab-ı diniyelerine yavaş yavaş tecavüze başlamışlar ve birkaç yerde bazı İtalyan zabitleri muhadderat-ı İslamiyeyi cebren tezevvüc etmek melanetini bile gösterdikleri ve bir kısım muhadderatı İslamiyeyi de mahza zabitan ve efradın hevesatı nefsaniyeleri uğrunda resmen ve cebren kışlalarında bulundurdukları  cihetle bütün bu ahval ve fecayii gören dindaşlarımızın düşmana karşı esasen besledikleri hiss-i kin ve adavet büsbütün artmış ve fırsat zuhurunda umumi bir kıyam yapabilmek arzu ve emeli bütün kalplerde yer etmeye başlamıştı

Etiketler: , , ,
Standart

Trablus Menatıkının İdaresi – Afrika Kuvay-i Askeriyesi Kumandanlığı

Geçen İtalyan Harbinden beri İtalyanlara karşı muvaffakiyet ve mücahedelerine devam etmekte bulunan Trablus ve Bingazi menâtıkındaki ahali-i sadıka harb-i umuminin zuhuru üzerine mücahedeye sebat ile  nefs-i (Bingazi), (Tobruk), (Derne),  (Trablus) ve (Hums) şehirleri müstesna olduğu halde sahili ve dahili yüzlerce kilometrelik araziyi düşmandan tathir eylemişlerdir. Bundan başka Mısır ve Tunus hudutlarından tecavüz eden mücahitler İngiliz ve Fransızlara taarruz etmişlerdir. Havâli-i mezkurenin vusati ve tevhid-i idaresi hususundaki müşkülat dolayısıyla Bingazi cihetinin idaresi Seyyid İdris ile Trablus cihetinin idaresi dahi Ayan âzasından Süleyman el Baruni Efendi hazretleri tarafından deruhte edilmiştir. Umum Afrika Askeri Grupları Kumandanlığı’na Nuri Paşa tayin olunmuştur. Ve bu kere mıntıka-i mezkureye muvasalat eden Süleyman el Baruni Efendi’nin umum meşâyih ve ahalinin heyecanlı meserret ve alkışları arasında vazifesine mübaşeret eylediği müstahberdir (M.A.)

Etiketler:
Standart

Galiçya’da Kahraman Kıtatımız

Kahraman kıtaatımızın Galiçya’da da hasm-ı müebbed ve melun Rusların muhacematına kemâl-i şan ve şerefle göğüs gererek, dedelerinin asır-dide intikamlarını almakta oldukları malumdur. Kıtaatımız Galiçya sahralarında müttefikleriyle birlikte menafi-i Osmaniye’yi müdafaaya şitab edeli beri hemen hafta geçmiyor ki parlak meser-i müdafaakarı ile düşmanlarını makhur ve dostlarımızı memnun etmesinler

Resim altyazısı: Türk zabitleri Galiçya istasyonlarından birinde geçerken

 

Etiketler: , , ,
Standart

Osmanlılara Aşina-i Kadim Olan Tuna Sahillerinden İki Manzara

Orşova Şehri -Demir Kapılar Çağlayanı

Romenlerin harbe karışmasıyla bütün Tuna sahilleri hatıratı biz Osmanlıların ya’d-ı tazizimizde canlandı. Bugün resimlerini derc ettiğimiz Orşova kasabasıyla, Demirkapılar civarları bu hatıratın mühim bir parçasına aittir. Romanyalılar Macaristan’a tecavüzlerinde ilk hafta zarfında, Tuna’nın (Adakale)’yi vücuda getiren bugünkü yerinde Macar sahilinde kain Orşova kasabasını zapt etmişlerdi…

Resim 1: Orşova civarında “Demirkapılara” doğru geniş Tuna mecrasının ne kadar sarplaştığını ve daraldığını gösteren bir manzara

Resim 2: Tuna’nın sol yani Avusturya sahilinde kain Orşova kasabasının Sırbistan sahilinden görünüş

 

Etiketler: , , , , ,
Standart

Romanya Harekâtının İlk Safhası

“….Bugün Romanya’nın harbe müdahalesinin birinci ayı hitama ererken, İtilaf Devletleri’nin süratle ilerleyeceği zannettikleri Romen Ordusu, Macaristan hudutlarını geçer geçmez, müsadif olduğu her dem kuvveti mütezayit bir müdafaa-i şedide karşısında ne yapacağını düşünmeğe başlamış bulunuyor. Bulgaristan’a indirileceği zan ve ümit olunan darbe ise Dabruca’daki Romen-Rus Ordusu’nun başına inerek yalnız Romanya’yı değil, bütün İtilafiyyunu sersemletti.

Harita: Romanya Ordusu’nun Avusturya-Macar tebligat-ı resmiyesine nazaran Transilvanya dahilinde icra eylediği harekat-ı taarruziye istikametleri ile Romenlerin ancak hududa karib şehirleri işgal eyleyebildiklerini ve Hateg’den başlayarak Volkan Geçidi’ne kadar devam eyleyen Alman-Avusturya taarruzunun mevkiini gösterir harita.

Etiketler: , , , ,
Standart

Galiçya Sahne-i Harbinde Askerlerimiz

Kahramanane harekât ile azim ve cesaretlerini cihana teslim ettiriyorlar

Askerlerimiz Galiçya cephe-i harbinde müttefikleri Avusturya-Macar asakiriyle birlikte.

Galiçya’daki kıtaatımızın kahramanlığını Alman ve Avusturya-Macaristan matbuatı bir lisanı sitayişle tekrar etmektedirler. Asakir-i Osmaniye, cephe-i harbin en nazik bir mevkiinde düşmanın bütün hücumâtına mukavemet eyleyerek Moskof Ordusu’nu azim zayiata maruz bırakıyor. Dünkü tebliği resmimizde son Moskof taarruzlarının kendilerine 8.000 kişilik zayiata mal edildiği de iş’ar olunuyordu.

Etiketler: , , ,