Azerbaycan’da Rusların Hali

Milli Ajans’ın son günlerde Azerbaycan muhabirinden tebliğ ettiği bir iki telgraf şayan-ı dikkat haberleri ihtiva etmekteydi. Bunlardan anlaşılıyor ki mücahitlerimiz Rusların bir tecribe mahiyetinde olan taarruzlarını def ettikten sonra mukabil bir taarruzla Savuçbulak’tan şarka doğru ilerlemektedir. İran’ın bilhassa garb-i şimali kısmının baştan başa mücahedeye ve ordumuza iltihaka hazırlanmakta olduğu nazarı dikkate alınırsa, buradaki harekatın süratle ilerlemek istidadında bulunduğu tezahür eder. Dört sene mukaddem Ruslara karşı harp ederek Türkiye hududuna iltica eden ve Cihad-ı mukaddesin ilanı üzerine Ruslarla çarpışmak için tekrar İran’a gitmiş olan Emir Haşmet’in son günlerde Hemedan havalisinde büyük teşkilat vücuda getirmeye çalıştığı muhakkaktır. İngilizlerle Rusların Tahran’daki entrikalarına rağmen son hadisat İran’da yeni ve büyük hareketlerin karîbü’z-zuhur olduğunu göstermektedir.

Harita altyazısı

Azerbaycan’da mücahitlerimizin Rusları püskürtmekte olduğu sahneyi gösterir harita

Resim altyazısı

Ruslara karşı Hemedan etrafındaki mücahedatiyle son zamanlarda ismi sık sık zikredilen Emir Haşmet

Comments are closed.