Bir Kahramanın Valideyni

Bir Kahramanın

Osmanlılığa has bir besalet ve şecaatle i’lâ-yı kelimetullah uğrunda nail-i rütbe-i şehadet olan Mülazım Rasim Efendi’nin valideyni tarafından alınıp zîrde muharrer bulunan mektup mahdum-i muhteremlerinin hamaset ve fedakarlığından daha büyük bir hiss-i vatanperveri ile meşhun olduklarını ispat eden bu muhterem ve mübeccel peder ve validenin harekat-ı vakıa-i hamiyyetkâraneleri ancak seza-yı tekrim görülmüştür. Binaenaleyh kendilerine karşı arz-ı şükran ile min-indillah nail buyurulacakları mükafat-ı ulviyeden dolayı beyan-ı tebrikat olunur.

Mektup sureti:

Aziziye Jandarma Kumandanlığı’ndan tebliğ ve işbu emirname mündericâtı tefhîm olundu. Şehit mağfûr Mülâzım Rasim Efendi’nin i’lâ-yı kelimetullah ve vatan ve hududun muhafazası ve din ve devletin müdafaası için a’da-yı bedhahın dane-i ateşinine karşı kahramanane feda-yı can ettiğini tebcil ve ruh-i pür-fütuhunun takdisini muhtevi bir lisan-ı sitayişle yazılan mektup kanun-i derunumda ateş -feşan olan nar-ı hicranın itfasına bâdi ve teselli bahş olduğundan mevcut eşyayı teberrüen Hilal-i Ahmer’e terk etmiş olduğumuzdan ol suretle oraca satılarak icra-yı muamele buyurulmasını istirham ederiz, ol babda.

25 Kanun-i Sani 331

Merhumun validesi Aişe Şehit merhumun pederi Sivas Aziziyesi tahsil memurluğundan munfasıl Osman Nuri

 

Comments are closed.