Bir Türk Kahramanının Şehâdeti

Ebeveyni Dersaadet’te Sultan Selim’de Cemil Bey Sokağı’nda 8 numaralı hanede mukim bulunduğu künye meşruhatinden anlaşılan mülazım-ı evvel Salih Efendi bin Osman hakkında fırka kumandanlığından başkumandanlık vekalet-i celilesine mevrud telgrafname ber-vech-i âtîdir:

“300 tevellüdlü ve 1 Eylül 331 nasblı Salih Efendi Irak’ta Felahiye civarında icra edilen muharebede 8 Kanun-i Sani 331 tarihinde şehit olmuştur. Mûmaileyh 30’u mütecaviz muharebeye iştirak etmiş bütün muharebelerde ibraz-ı şecaat eylemiş ve mükafeten bir harp madalyasıyla kendisine bölük kumandanlığı verilmişti… Son sözü: “Her yerde muzaffer olan kahraman alayımızın şanlı sancağına zafer nişanı istediğimizi kumandanıma arz ediniz” demek olmuş ve üç beş dakika sonra şehit olmuştur.”

Comments are closed.