Bütün Gelibolu Şibh-İ Ceziresi Düşmandan Tathir Edildi

Anafartalar’la, Arıburnu’ndan def edildikten sonra efrad-ı şecaat nihadımızın savlet-i Dilirânesi düşmanı tutunmakta olduğu son kısımdan da tard eyledi.

Çanakkale evvelce İngiliz ve Fransızların en ziyade muvaffakiyet istihsal edebileceklerini ümit ettikleri bir sahne-i harb idi. Çanakkale teşebbüsüne atıldıkları vakit düşmanlarımız bu sahne-i harpte, harb-i umumi için yeni ve kati sahneler açabileceklerini ümit etmişlerdi. Osmanlı Ordusu’nun dünkü zafer-i katiyesi ise bu sahnede kati bir safha açmak ümitlerini tamamıyla akim bıraktığı gibi evvelce İngiliz – Fransızlar tarafından ümit edilen şeklin büsbütün hilafında bir vaziyet vücuda getirmiştir. Çanakkale küşad edildiği takdirde Rusya düçar olduğu hezimetleri tamir edebileceği ve İngiltere ise tehdit edilen Mısır yolunu taht-ı temine alabileceğin, Fransa ise bu suretle Anadolu’da beslediği ümitlerin tahakkuk edeceği hayâlâtına kapılmışlardı. Şimdiye kadar düşmanın bütün teşebbüsâtı kahraman Osmanlı Ordusu’nun celadet ve mukavemet-i harikuladesi karşısında boşa çıkmıştı son azm-i delirane ise İngiliz ve Fransızları buradan büsbütün def olup gitmeye mecbur etti, bu büyük zafer cihan tarih-i harbinin en bülend bir sahife-i şân-âverini teşkil edecektir.

Harita alt yazısı: Gelibolu’nun umumi haritasıyla düşmanın son defa tard olunduğu “Seddülbahir”

Resim alt yazısı: Harb-i Umumi’nin en cehennemi sahnesi olan Gelibolu’da emsalsiz müdafaasıyla kıymet-i askeriyesini cihana tasdik ettiren ordumuzun savlet-i dilirâne sine ait bir timsal

Comments are closed.