Çanakkale’de Sergi

Bu hafta son posta ile gelen vilayet gazetelerinde okunduğuna göre Çanakkale‘de Dahiliye Nazırı Talat Bey  Efendi’nin himayeleri altında bir sergi açılacaktır. Şu hayırlı teşebbüs hakkında kârilerimize bazı izahat vermek isteriz:
“Çanakkale sancağı dahilinde istihsal ve imal edilen her şey burada teşhir edilebilecektir. Bundan, milli sanayimizin, çiftçiliğimizin terakkideki derecesi hakkında fikirler alınabileceği gibi noksanların izalesine doğru atılmış ilk olmasa da hayırlı adımlardan birisi olacaktır. Sonra terakkinin hangi kazada ve hangi şubede tefavvuk kesb ettiği anlaşılacaktır.

Comments are closed.