Enver ve Cemal Paşalar Medine-i Münevvere’de

Medine 22 Şubat – Başkumandan Vekili Enver Paşa, refakatinde Dördüncü Ordu Kumandanı Cemal Paşa olduğu halde Şubat’ın on dokuzuncu günü sabahleyin Medine-i Münevvere’ye muvâsalat eylediler. Kendileriyle beraber Postnişin-i Makâm-ı Hazreti Mevlana Çelebi Efendi Hazretleri, mahdûm-u emir-i Mekke Şerif Faysal Beyefendi Hazretleriyle, Suriye ve Filistin ekâbir-i uleması, müftüleri ve nakibü’l-eşrafi bulunuyordu. İstasyonda Şeyhü’l-harem Hazretleri ve bütün Medine-i Münevvere eşraf ve sâdâtı ulema ve vücuhiyle etraftan gelen binlerce urbân ve kabâil tarafından emsâl-i nâ-mesbûk merasim-i diniye ile istikbâl olundular.

Comments are closed.