Galiçya Sahne-i Harbinde Askerlerimiz

Kahramanane harekât ile azim ve cesaretlerini cihana teslim ettiriyorlar

Askerlerimiz Galiçya cephe-i harbinde müttefikleri Avusturya-Macar asakiriyle birlikte.

Galiçya’daki kıtaatımızın kahramanlığını Alman ve Avusturya-Macaristan matbuatı bir lisanı sitayişle tekrar etmektedirler. Asakir-i Osmaniye, cephe-i harbin en nazik bir mevkiinde düşmanın bütün hücumâtına mukavemet eyleyerek Moskof Ordusu’nu azim zayiata maruz bırakıyor. Dünkü tebliği resmimizde son Moskof taarruzlarının kendilerine 8.000 kişilik zayiata mal edildiği de iş’ar olunuyordu.

Comments are closed.