Hemedan Muzafferiyetine Ait Tafsilat-ı Mütemmime

3 Haziran 1916  Tarihinden Bugüne Kadar İran’da Geçen Olaylar

21 Mayıs 1332 tarihinden bugüne kadar İran’da geçen vekayi, 21 Ağustos’ta Hanikin’den başlayarak Hemedan’ın zabtına kadar geçen vekayi-i askeriyenin başlıca mevakiini gösteren harita.

“3 Ağustos bir menbe-i mevsuktan alınmıştır. Bağdat üzerine tevcih-i harekat eden Ruslar İran hududunu tecavüz ederek Hanikin’e kadar ilerlemiş bulunuyorlardı. Kahraman kıtaatımız ilk darbeyi bu mevkide tevcihe ve bilmukabele harekat-ı takibiye icrasına ibtidar eylemiştir… 2 Haziran’da Serpul ve Zehaba iltica eden düşman kıtaatı ümit etmedikleri bir zamanda askerimizi karşılarında buldular… 27 Temmuz günü Esedabad civarında kahraman askerlerimiz uzun bir yürüyüşten sonra akşam saat yedide gayet sarp ve metin olan düşman mevzileri üzerine atılmak gibi hârikulâde bir şecaat göstermişlerdir… 29 Temmuz sabahı Hemedan Ovası’nın şimaline yerleşmiş olan düşman kıtaatı bir taarruz ile tart edilmiş ve bu vech ile Hemedan Ovası düşmandan kamilen tathir olunmuştur. İşte Kirmanşah’tan itibaren Hemedan’a kadar olan harekât-ı askeriyemiz dahi bu suretle ve pek parlak olarak neticelenmiştir.

Comments are closed.