İngilizler Yemen’de de Mağlup!

İngilizlerin Yemen Cephesi’ndeki taaruzlarına üssü’l-hareket ve nokta-i istinâd ittihaz eyledikleri Aden kasaba ve limanının manzara-i umûmîyesi.

(Resim): Yemen’de İngilizlerin Aden müstemlekesine karşı hareket eden ve İngilizlere mühim darbeler indirmeye muvaffak olan Kuvva-yı Osmaniye ve Mücahidîn-i Urbânın Umûmî Kumandanı Miralay Said Bey

(Harita): Aden civarında İngilizlerin taarruz teşebbüsünde bulundukları ve kuvva-yı Osmaniyye’nin celâdet ve şecaati karşısında mühim birkaç mağlubiyete uğradıkları Lehiç mıntıkasiyle son günlerde vekâyi-i cedîde-i harbiyyeye sahne olan Şeyh Osman mevkii ve sair mevâkiin mufassal haritası.

Harb-i Umûmî’nin, bizim mülkümüze aid muhtelif sahne-i musâra’alarından birini de Yemen’deki Aden mintikasının teşkil eylediği malumdur. İngilizler bu mıntıkada muhtelif tarihlerde taaruzî harekâta teşebbüs eylemişlerdi. Yemen kuvvâ-yı mürettebesini idare eden Miralay Said Bey, cidden dirayetli, gayur ve cesur bir kumandana yakışacak surette ittihaz eylediği tedâbir sayesinde Aden’e karşı tecavuzî harekâta ibtidâr etmiş ve geçen Haziran-i Ruminin 22 sinde İngiliz kuvvetleriyle vuku bulan mühim bir muharebeden sonra Aden’in on on beş kilometre şimalinde vaki Lehiç kasabasını zabt ve istirdâd ederek İngilizleri Aden’in ta yanı başında tahkim eyledikleri Şeyh Osman mevkiine ilticaya mecbur etmiş idi…

Comments are closed.