İngilizlerin Irak’taki Mecruhları Hakkında Şikâyat ve İtirafat

13 Mayıs 1916 tarihli Times Gazetesi’nin baş makalesi: Hıtta-i Irakiyede vukua gelmiş olan vekayi-i feciaya ait bil cümle hakayıki bütün çıplaklığıyla ortaya koyacak ve milletin istiknah-ı hakikat için  dört açtığı gözü önüne gerilmiş olan perde-i mesturiyet ve sükutu yırtıp kaldıracak bir adam bugün her ne kadar mevcut değilse de birkaç aydan biri sahneyi harpten vürud eden malumatın sıhhatine ve geçmiş olduğu muhtelif mecraların mevsukiyetine nazaran efkarı umumiye bundaki vehameti bihakkın takdir eylemiştir. Bugün Kutü’l-Amare sükut ederek elimizden çıkmış ve General Nixon’un son raporu da hükümet tarafından neşredilmiştir.  Irak’taki heyet-i seferiyece vukua gelmiş olan tertibat-ı sıhhiye noksanlıkları ve berbatlıkları hakkında artık daha ziyade sükut etmeye mahal yoktur. Şurasını der hatır edelim ki tertibat-ı sıhhiyenin bozukluğu hakkında parlamentodaki istizaha cevap veren Hindistan Umuru Nazırı Mister Chamberlain hükümet tarafından yapılmakta olan tahkikatın neticesine kadar itay-ı hükümde istical olunmamasını talep etmişti. Nazır’ın bu talebi, bu mesuliyeti mevzubahis olunduğu zamanlarda bir dereceye kadar varid olabilir ise de memleket için cidden bais-i hicap ve şeyn olan bu gibi ahval-i müessifenin adem-i tekrarı zımnında lazım gelen hükmün verilmesinde daha ziyade tehir olunmamasını bir zaruret-i katiyye olmak üzere telakki ediyoruz. Çünkü Irak’ta yapılan yolsuzluklar hükümetin devr-i endişe olmasından ve milletin mukadderatını tayin eyleyecek olan bu harpte lüzumu derecesinde

Comments are closed.