İngilizlerin İstilasından Tamamen Kati Ümit Ettikleri

Irak’ta Baharla Çift Sürülürken

İngilizlerin Irak Seferi’ni vücuda getirmekle elde etmek istedikleri neticeden bugün tamamen tamamen kat-i ümit etmiş oldukları her günkü haberlerden, telgraflardan tamamıyla anlaşılıyor. Kutü’l-Amare sükutu hakkındaki baş makalesinden görülüyor ki Time’s da bu ümitsizliği açıktan açığa itiraftan çekinmemiştir. Bugün hıtta-i Irak’ta inkişafa başlayan asarı terakki ve tümden bu mübarek kıtayı ebediyen anavatana bağlayacak bir mahiyettedir.

Comments are closed.