Irak Muzafferiyeti

Berlin 5 Kanunievvel (K.)- (Londra’dan) Irak Muharebatı hakkında neşredilen bir Tebliğ-i resmide deniliyor ki : “General (Townshend) evvelce de ihbar edildiği vech ile ordusunun mühim zayiatına düçar olması ve Osmanlılara kuva-yi cedide vürut  etmesi üzerine ricate mecbur kalmıştır. İngilizlerin miktar-ı zayiatı 4.567 kişiye baliğ olmaktadır. General (Townshend) Teşrin-i sani’nin otuzuncu gecesi adeden faik bir düşman müfrezesi ile bir dümdar muharebesine tutuşmuştur. İngilizlerin bu muharebede dahi Takriben 150 zayiat vermişler ve 2 de vapur kaybetmişlerdir. Mezkur 2 vapur düşmanın ateşi karşısında terk edilmiştir. General (Townsend)‘ın askerleri ile birlikte Kûtü’l-Amare’de bulunduğu son gelen raporlardan müsteban olmaktadır.

 

Comments are closed.