Irak Petrol Madenleri

Frankfurter Zeitung Gazetesi, petrolün sanayi ve memleketin müdafaası hususunda haiz olduğu ehemmiyet-i mahsusaya dair neşr eylediği bir makale-i iktisadiyede evvel emirde Almanya’nın petrole olan ihtiyacını zikrettikten sonra diyor ki: “1915 senesinde Dutche Bank Irak petrol menbaları hakkında tetkikat icra eylemek üzere Irak’a bir komisyon göndermişti. Biraz sonra aynı mahalle azimet eden diğer bir heyet-i tetkikiye dahi Irak’ta uzun uzadıya dolaştıktan sonra icra eylediği tetkikat-ı amîka neticesinde Irak petrol menabiinin o güne kadar kâinatta malum olan petrol menabiinin en vasi ve en mükemmeli olduğu ve bu kuyulardan istihsal edilen petrolün cinsi diğerlerine nispetle kat kat faik olduğu kanaatini hasıl eylemiştir..”

İşte bâlâda verilen izahattan anlaşılacağı vecihle Irak petrol menabii büyük bir şirket tarafından işletilecek olursa bundan evvel emirde hükümet ve sonra dünyanın umum sanayi memleketleri azim menfaatler temin edeceklerdir.

Comments are closed.