Irak’ta İngilizlerin Büyük Hezimeti

Bağdat 17 Teşrin-i sani (M.A.)- Kıtaatımızın savlet-i şedidaneleri üzerine İngilizler Irak Cephesi’nde pek bozgun surette ve perişan halde kaçıyorlar. Asakirimiz bu bozgun düşmanı şiddetle takip etmektedir. Her adımda düşmanın firar esnasında yollarda bıraktığı âlât-ı harbiye iğtinam olunmaktadır. Düşman kaçıramadığı birçok eşya ve cephaneyi Dicle’ye atmaktadır. Dicle’de karaya oturan İngiliz harp motorlarından biri kıtaatı Osmaniye tarafından iğtinam olunmuştur. 10-12 Teşrin-i sani’de vuku bulan müsademede düşman beş binden ziyade zayiat vermiştir. İngiliz zabitanından birçoğu öteye beri kaçarak ortadan gaib olmuşlardır. İngilizler ahaliyi iğfal için bizimle mütareke akdederek çekilmekte olduklarını ilan etmişlerse de kıtaat-ı şeciemizin takibat-ı şedideleri İngilizlerin bu bayağı hilesini boşa çıkarmıştır.

Harita altı yazısı: İngilizlerin 5000 telefat vererek ricat etmekte oldukları “Irak” Cephesi’ni gösterir harita

Comments are closed.