Irak’ta İngilizlerin Hezimetleri

Berlin 14 K. – İngiliz Matbuatı’nın Irak’taki harp muhabirleri  10 Kanun-i Sani tarihiyle Basra’dan atideki malumatı ita ediyorlar:  General Aylmer’in Kutü’l-Amare kurbünde General Townsend’a mülaki olmak için Dicle Nehri mecrasınca icra edildiği ileri hareketi gayet şiddetli bir mukavemete maruz kalmıştır. Ayın yedisinde ve sekizinde Şeyh Said kurbünde gayretli şiddetli muharebeler olmuştur General Yunghusband’ın Kumandasındaki piştar kıtaatı  Kanun-i Sani’nin dördünde Aliyyü’l-Garbi‘den hareket ederek Fırat Nehri’nin iki sahilinde ilerlemiştir bu sırada Osmanlılar dahi büyük kuvvetlerle nehrin iki sahilinde ahz-ı mevki etmişlerdi. Piyademiz Kanun-i Sani’nin altısında Şeyh Said kurbünde hücum ve taarruzda bulunmuş ve nehrin sağ sahilinde düşman cephesinin önünde siperlere yerleşmiştir…

Comments are closed.