Irak’ta İngilizlerin Vaziyet-i Elimesi

Berlin, 20 Mart (M.A.) – …Times Gazetesi’nin neşr eylediği makale-i mahsusa münasebetiyle mezkûr gazeteye parlemento azasından Marcolm yazmış olduğu mektupta diyor ki: “ Irak sahne-i harbindeki İngiliz Ordusu’nun ahvali pek feci olduğu ihbar ediliyor. Askerin iaşesi ve ilbası büsbütün nâkıs olup ahval-i sıhhıyeleri son derece de şâyân-ı endişedir. Binlerce mecruhu ancak üç tabip tedavi ediyor. Sargı levazımı mefkud bulunuyor. İptal-i his edilmeksizin ameliyat-ı cerrahiye icra edilmektedir. 500 mecruh tek bir hastabakıcının taht-ı nezaretindedir. Yalnız birkaç Hintli hamal, hasta bakıcıya muavenet etmektedir. Ayağından mecruh olan bir zabit on sekiz gün bakılmamış ve sargısı değiştirilmemiştir.”

Comments are closed.