Irak’ta İngilizlerin Vaziyeti

Berlin, 15 Mart (M.A.) – Fosişe Caytung Gazetesi’nin Amsterdam muhabiri işar ediyor: Irak’taki İngiliz Kumandanı General Aylmer, İngiltere Harbiye Nezareti’ne gönderdiği bir telgrafta General Townsend’in karargahına yetişebilmesi büsbütün ümit ve ihtimal haricinde bulunduğunu bildirmiştir. Ahiren General Townshend’in karargahından avdet eden tayyareciler oradaki İngiliz askerinin fevkalâde muzayaka çektiklerini haber vermektedirler. General Townshend, General Aylmer’e birkaç hafta içinde ya hatt-ı muhasarayı yarmak teşebbüsünde bulunmaya veyahut teslim olmaya mecbur olacağını bildirmiş ve General Aylmer’den ne suretle hareket edeceği hakkında talimat istemiştir. Aylmer dahi hatt-ı muhasarayı yarmak teşebbüsünün beyhude olacağı yolunda karar vermiştir. General Townshend’in elinde kalan mühimmat azdır. Me’külât ise tükenmiştir. Mevcut bargirlerin yarısı ya yem olmamasından yahut lahme olan ihtiyaçtan dolayı şimdiden kesilmiştir. Askerin ahval-i sıhhiyesipek fenadır.

Comments are closed.