KAFKAS CEPHESİ’NDE VAZİYETİMİZ

Kafkas Cephesi’nde Sağ Cenahta Harekât-ı Taarruziyemizin Cereyan Ettiği Sahne

Evvelki gün ki tebliğ-i resmide kıtaatımız tarafından istirdâd edildiği bildirilen Bitlis ve Muş kasabaları ile dünki tebliğ-i resmiye nazaran şedîd taarruzlarla düşmandan zapt ettiğimiz Oğnut mevkii ile Muş arasındaki Buğlan gediği Melikan Yaylası’nın mevakiini gösterir harita.

Bu defa düşmandan zabt ve istirdad eylediğimiz Bitlis şehrimizin manzara-i umûmiyesi.

Dört gün evvel Kafkas Cephemiz’in sağ cenahında müsteînen bitevfikıhi  Teâlâ başlamış olan harekât-ı taarruziyemizle lehü’l-hamd kemâl-i muvaffakiyet ve muzafferiyetle devam eylemektedir. Evvelki gün ki tebliğ-i resmi, Bitlis ile onun 20 kilometre kadar şimâlindeki Muş kasabasının şiddetli taarruzlar ile zabt ve istirdâd edildiğini ve Murat Suyu’na doğru ric’at eden düşmanın takip edilmekte olduğunu bildirmekte idi. Bu takip kollarımız düşmanı dün tard ve teb’idde devam ederek Muş’un garbında Buğlan Gediği ve Melikan Yaylası namındaki mevakii zabt eylemişlerdir.

Comments are closed.