Kayzer Hazretlerinin Zat-ı Hazret-i Şehriyariye Telgrafnamesi

İmparator Wilhelm Hazretlerinin zat-ı Hazret- i şehriyâriye gönderilen telgrafnamesi dünkü son haberler kısmımızda münderic idi. Bu telgrafnamede Kayzer Hazretleri sene-i devriye-i tevellüdiyelerinde Osmanlı Ordusu’nun icraat-ı harikuladesini de suret-i mahsusada ve pek büyük takdir ve tahsin ile yad etmekte olduklarını ve bu vesile ile hem bu hissi takdir ve tahsinin ve hem de şahsen hanedan-ı saltanat-ı seniyyeye rabt eden en samimi münasebat-ı dostanenin bir eseri fiilisini izhar etmiş olmak için  ordularının feldmareşallık rütbesinin zat-ı hazret-i şehriyari tarafından kabulünü reca etmektedir.  Bu telgrafname pek kıymetdar bir vesika-i vifâk ve muhadenet teşkil eylemekte olduğundan bu münasebetle iki müttefik hükümdarın resimlerini derc-i sütun iftihar eylemekteyiz.

Kayzer Wilhelm Hazretleri

Comments are closed.