Kûtü’l-Amare “Mahkûm-u Sukût”

General Aylmer mahsûrine imdâd edebilmekten nevmid – General Townshed birkaç hafta zarfında teslim olacağını söylüyor – İngilizler aç, hasta ve cephanesiz.

Roterdam, 15 Mart – Londra’dan işar olunuyor: General Aylmer, İngiltere Harbiye Nezareti’ne keşide ettiği bir telgrafnamede General Townshed ordugahına muvasalat edebileceğini pek az ümit eylediğini beyan etmiştir. General Townshed kıtaatıyla yalnız tayyareler vasıtasiyle muhabere edebilmektedir. Tayyarecilerin verdiği raporlara nazaran, General Townshed’ın kumandası altındaki kıtaat pek büyük mahrumiyetlere katlanmaktadır.

Comments are closed.