KÛTÜ’L-AMARE MUZAFFERİYETİ – TEVÂLİİ TAKDİRAT

Almanya İmparatoru’nun Tebrik Telgrafnamesi-Cevabname-i Hümayun

Zât-ı şevketsimât Cenab-ı Tâcidâri’ye Almanya İmparatoru tarafından keşide olunan telgrafnamenin sureti mütercemesidir:

“Kûtü’l-Amare’nin, her türlü imdat teşebbüslerine göğüs geren ve el-yevm sebât-ı metinanesinin mükafatını iktitâf eden cesur muhâcimlerine teslim-i silah ettiği haber-i meserret averine şimdi muttali oldum. Bu şanlı muvaffakiyetten dolayı Zat-ı Şahaneleri’ne en samimi tebrikât-ı kalbiyemi iblağ eylerim. Bundan böyle Kûtü’l-Amare namı Gelibolu ismiyle müteradifen Türk-Alman uhuvvet-i askeriyesi tarihinin timsalini teşkil edecektir. Zât-ı Hümayûnları, birkaç gün evvel tabutu etrafında ordularımızım teesüryâb olduğu Zâtı benimle birlikte hüzünle der-hatır buyuracaklar ve ordularımız Müşârünileyhin yâd-ı nâmıyla yek diğerine karşı daha kavi bir merbutiyet hissedeceklerdir.” 

 

Comments are closed.