Kûtü’l-Amâre’den İngilizler Nevmîd!

İngilizce Gazetelerin neşriyatına bakılırsa İngilizlerin Kûtü’l-Amâre’yi Kurtarmaktan Nevmîd Oldukları Anlaşılıyor

Selman-ı Pak mağlubiyet ve hezimetinden sonra Kûtü’l-Amare‘ye ricat ve iltica eden ve el-yevm orada 10.000 kadar maiyeti ile asakir-i mansuremiz ve mücahid-i urbânın taht-ı muhasarasında bulunan General Townshend.

Selman-ı Pak Muharebesi üzerine İngilizlerden sağlam olarak zabt edilen ve el-yevm Selman-ı Pak ünvanı altında Dicle Nehri üzerinde yine İngiliz mevaziine karşı istimal edilmekte bulunan Fayrikles monitörü.

“Bu monitör, nehirlerde istimâl edilmek üzere inşa olunmuş oldukça kuvvetli bir sefine-i harbiye olup 37 metre tûle, 3 metre arza ve 80 santim kadar da umka maliktir. Teslihatına gelince, bir adet 10 santimlik, bir adet 5,7 santimlik, bir adet 4,7 santimlik top ve üç adet makineli tüfek ile mücehhezdir. Bundan mâdâ bir adet projektör, mesafe aleti ve telsiz telgraf cihazı da vardır.”

Kûtü’l-Amâre’den Amâre’ye kadar Dicle sahilini umûmî sûrette gösterir harita.

Kûtü’l-Amâre ile el-yevm İngilizlerin General Aylmer kumandası altında Kûtü’l-

Amâre’yi kurtarmak üzere muharebe ettikleri Felahiye mevkiini gösterir harita.

İngilizce matbuatının neşriyatına bakılırsa, İngilizlerin Kûtü’l-Amâre’yi tahlis ve istirdâddan nevmîd olduklarına hükm etmek lazım geliyor. Evvelki gün Londra gazetelerinden naklen Berlin’den gelmiş bir telgrafnâmede, Irak’ta Kûtü’l-Amâre’nin muavenetine giden General Aylmer ordusundaki gazete muhabirlerinin Kûtü’l-Amâre’de Osmanlı asakirinin mevazii gayet kuvvetli olduğunu ve mevkii mezkûre 16 milden fazla takarube imkan bulunmadığını ihbar eyledikleri bildirilmekte idi.

Comments are closed.