Kûtü’l-Amare’yi Kurtarmak İçin

İngilizlerin Felahiye Mıntıkasında İcra Ettikleri Teşebbüsat Tamamen Akim Bıraktırılıyor.

Dünkü tebliğ-i resmimiz, Irak Cephesi’ndeki vaziyetimizi izah ederken, Felahiye mıntıkasında mevzilerimize tekarrub için düşmanın icra eylediği teşebbüslerin her defasında akim bıraktırıldığı ve Kûtü’l-Amare’de tebeddül olmadığınıbildiriyordu. Bundan anlaşılıyor ki kahraman ordumuz, İngilizlerin Kûtü’l-Amare’ye gönderdikleri kuva-yi imdadiyeyi yarı yoldan geriye püskürtüyor, Kûtü’l-Amare’deki İngiliz kuva-yi mahsurası ise, ilk haftalar zarfında hattımızı yarıp muhasaradan kurtulmak ümidiyle icra ettiği bî-sût teşebbüsleri terk ederek akıbet-i mukadderini bekliyor. Geçen her haftanın bittabi bu mahsur kuvveti büyük bir bî-tâbiyesevk ettiğine şüphe yoktur. Her gün şimdiden gayri kabil-i tatmim birçok ihtiyaçlar karşısında bulunduğu aşikar olan Townsend kıtaatı, Ordumuzun dest-i azmine teslim olmaya adım adım yaklaşmaktadır.

Harita altyazısı: Kûtü’l-Amare ile Felahiye arasındaki Dicle sevahilini ve Osmanlı hututunu gösteren harita

Resim Altyazısı: Üç aya yakın bir zamandan beri bir rivayete nazaran 16.000’e bâliğ ordusuyla Selman-ı Pakmağlubiyetini müteakip sığındığı Kûtü’l-Amare’de mahsur bulunan ve bütün teşebbüslerine rağmen Osmanlı hatt-ı muhasarasını yarmaya muvaffak olamayan İngiliz Generali Townsend.

Comments are closed.